0631127b4

0631127b4

No. Date – birth Date – bap. Child Father Mother
1874
1 6 Jan 1874 6 Jan 1874 Janos (died: 7 Sept 1895) Janos Miller Katalin Stikl
2 8 Jan 1874 8 Jan 1874 Margit Imre Derschner Krisztina Miller
3 9 Jan 1874 10 Jan 1874 Karolina György Koch of Magyarod Erzsebet Czigenheim
4 8 Jan 1874 11 Jan 1874 Erzsebet Imre Schlitt of Szill Borbala Dell
5 16 Jan 1874 17 Jan 1874 Sebestyen Jakob Mai Erzsebet Ferber
6 18 Jan 1874 18 Jan 1874 Zsuzsanna (died: 8 Oct 1881) Imre Stikl of Szill Katalin Pikelhaupt
7 19 Jan 1874 20 Jan 1874 Margit Janos Rozenbeker Margit Heincz
8 20 Jan 1874 20 Jan 1874 Janos Mihaly Meinhart of Szill Erzsebet Bresch
9 21 Jan 1874 21 Jan 1874 Magdalena Konrad Schmidt of Bonnya Regina Ledig
10 23 Jan 1874 23 Jan 1874 György Janos Rupert of Szanto Borbala Lehr
11 24 Jan 1874 24 Jan 1874 Krisztina Konrad Netling of Bonnya Katalin Ellenberger
12 29 Jan 1874 29 Jan 1874 Katalin Konrad Stark Krisztina Rausch
13 2 Feb 1874 2 Feb 1874 Balint Paul Weing of Gadacs Anna Maria Rupert
14 2 Feb 1874 2 Feb 1874 Sebestyen (died: 27 May 1874) Sebestyen Kälbel Erzsebet Wurczel
15 4 Feb 1874 4 Feb 1874 Elias Elias Heppenheimer of Gadacs Margit Steller
16 11 Feb 1874 12 Feb 1874 Janos (died: 8 Aug 1874) Konrad Jetter Margit Czeth
17 14 Feb 1874 15 Feb 1874 Erzsebet Jakob Abel of Gadacs Margit Hop
18 20 Feb 1874 21 Feb 1874 Imre (died: 21 Feb 1874) Adam Lap of Bonnya Zsuzsanna Miller
19 21 Feb 1874 21 Feb 1874 Imre (died: 2 May 1874) Balint Hild Erzsebet Schneiker
20 23 Feb 1874 24 Feb 1874 Katalin Janos Göbl Erzsebet Stikl
21 23 Feb 1874 26 Feb 1874 Magdalena Imre Frai of Szill Erzsebet Bernhart
22 25 Feb 1874 26 Feb 1874 Katalin György Meczger of Szill Erzsebet Kleb
23 3 Mar 1874 4 Mar 1874 Erzsebet Janos Koch of Szill Zsofia Wirth
24 4 Mar 1874 5 Mar 1874 Anna Maria Kristof Dell Katalin Rupert
25 4 Mar 1874 5 Mar 1874 Janos Tobias Bitz of Gadacs Gertrud Schneiker
26 5 Mar 1874 6 Mar 1874 Karolina Imre Schulteisz of Szill Erzsebet Koller
27 6 Mar 1874 7 Mar 1874 Karolina Imre Bicz Margit Tilk
28 11 Mar 1874 11 Mar 1874 Jakob Jakob Mähncz Katalin Hild
29 13 Mar 1874 14 Mar 1874 Katalin Janos Ferber Margit Strak
30 14 Mar 1874 15 Mar 1874 Eva Kristof Kälbel Borbala Frank
31 14 Mar 1874 15 Mar 1874 György Janos Wizner of Szill Szabina Wizner
32 14 Mar 1874 15 Mar 1874 Erzsebet Imre Meczger of Szill Eva Bernhart
33 15 Mar 1874 16 Mar 1874 Ida György Strak of Szill Scharlotta Schmirmund
34 15 Mar 1874 16 Mar 1874 Jozsef (died: 30 Apr 1883) Imre Weil of Szill Zsuzsanna Frai
35 17 Mar 1874 17 Mar 1874 Margit Kristof Kleb Katalin Hozer
36 18 Mar 1874 19 Mar 1874 Janos György Miller Krisztina Krecsmann
37 18 Mar 1874 19 Mar 1874 Janos (died: 4 Apr 1874) Imre Weing of Gadacs Margit Fercher
38 20 Mar 1874 21 Mar 1874 Janos (died: 23 Mar 1874) Imre Fercher of Gadacs Erzsebet Weing
39 26 Mar 1874 27 Mar 1874 Apollonia (died: 17 July 1874) Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
40 29 Mar 1874 29 Mar 1874 Anna Maria (died: 30 Apr 1888) Fülöp Jetter Margit Rupert
41 31 Mar 1874 1 Apr 1874 Sebestyen (died: 1 Apr 1874) Janos Miller Erzsebet Rupert
42 2 Apr 1874 3 Apr 1874 Erzsebet Janos Felde Anna Maria Adam
43 3 Apr 1874 4 Apr 1874 Katalin illegitimate Erzsebet Göbl, widow
44 6 Apr 1874 7 Apr 1874 György Jakob Stikl Anna Maria Göbl
45 7 Apr 1874 8 Apr 1874 Imre illegitimate Margit Adam, widow
46 12 Apr 1874 13 Apr 1874 Krisztina Imre Walter of Gadacs Erzsebet Knoch
47 15 Apr 1874 16 Apr 1874 Jakob (died: 15 Oct 1874) Sebestyen Trap of Gadacs Anna Maria Czarth
48 18 Apr 1874 19 Apr 1874 Janos Adam Reinhart of Gadacs Erzsebet Nesz
49 21 Apr 1874 22 Apr 1874 Jozsef György Stikl Borbala Jusztusz
50 29 Apr 1874 29 Apr 1874 Konrad Imre Miller of Bonnya Anna Maria Rohrbach
51 27 Apr 1874 1 May 1874 Jakob György Lap of Szill Katalin Pentalner
52 8 May 1874 9 May 1874 Janos Jozsef Reidl Erzsebet Stikl
53 9 May 1874 10 May 1874 Katalin Janos Rupert Erzsebet Ferber
54 17 May 1874 17 May 1874 Erzsebet Kristof Trap Erzsebet Laman
55 18 May 1874 19 May 1874 György György Hofmann of Szill Margit Jäger
56 21 May 1874 22 May 1874 Janos György Arnhold Katalin Jung
57 25 May 1874 26 May 1874 Erzsebet Janos Oehl of Gadacs Erzsebet Trap
58 28 May 1874 31 May 1874 Erzsebet Jakob Meinhart of Szill Margit Mehncz
59 31 May 1874 31 May 1874 Janos (died: 6 Mar 1876) Fülöp Stikl Erzsebet Schmidt
60 4 June 1874 4 June 1874 Sebestyen Jakob Heincz Margit Krebsz
61 4 June 1874 4 June 1874 Eva Fülöp Ferber Margit Stokum
62 3 June 1874 4 June 1874 Agoston (died: 23 July 1874) Adam Taubert of Szill Johanna Karl
63 17 June 1874 17 June 1874 Sebestyen  – illegitimate (died: 7 Feb 1884) Josef Kirnikl Margit Laman
64 20 June 1874 20 June 1874 Kristof (died: 21 June 1874) György Dell Katalin Knoch
65 18 June 1874 25 June 1874 Margit Samuel Feiler of Szill Julianna Reihnicz
66 23 June 1874 25 June 1874 Erzsebet Imre Tarsicz of Szill Erzsebet Frai
67 25 June 1874 26 June 1874 Katalin (died: 9 Nov 1878) Janos Ferber of Gadacs Katalin Stikl
68 28 June 1874 28 June 1874 Janos (died: 24 Feb 1881) Janos Stokum of Bonnya Erzsebet Schinbein
69 27 June 1874 28 June 1874 Sebestyen (died: 15 Aug 1875) Jakob Ferber Erzsebet Reidl
70 2 July 1874 3 July 1874 Konrad (died: 5 July 1874) Balint Palcz Katalin Rausch
71 6 July 1874 7 July 1874 Margit Imre Trap Anna Maria Dechert
72 8 July 1874 12 July 1874 Gyula (died: 22 July 1875) Istvan Pflug of Szill Erzsebet Netling
73 14 July 1874 15 July 1874 Margit (died: 22 Oct 1878) Imre Reinhart Katalin Hartenstern
74 17 July 1874 18 July 1874 Katalin Janos Stosz Katalin Heincz
75 16 July 1874 19 July 1874 Konrad (died: 8 Aug 1874) Imre Miller of Bonnya Katalin Steger
76 28 July 1874 28 July 1874 Janos Imre Weing of Gadacs Zuzsanna Schwab
77 30 July 1874 30 July 1874 Margit (died: 17 Nov 1874) Jozsef Rupert Katalin Auman
78 30 July 1874 30 July 1874 Margit Kristof Stikl Erzsebet Grosz
79 29 July 1874 31 July 1874 Anna Maria Imre König of Szill Maria Muschberger
80 2 Aug 1874 2 Aug 1874 Janos Imre Hartenstern of Bonnya Margit Reidl
81 2 Aug 1874 3 Aug 1874 Anna Maria György Rudolf Anna Maria Adam
82 3 Aug 1874 3 Aug 1874 Eva Paul Stikl of Gadacs Eva Hepenheimer
83 8 Aug 1874 9 Aug 1874 Eva (twin) Janos Stikl Anna Maria Csermak
84 8 Aug 1874 9 Aug 1874 Krisztina (twin) Janos Stikl Anna Maria Csermak
85 9 Aug 1874 9 Aug 1874 Balint (died: 25 Feb 1881) György Rupert Katalin Oper
86 9 Aug 1874 10 Aug 1874 Katalin (died: 24 Nov 1883) Paul Mart of Szill Katalin Pfeifer
87 9 Aug 1874 10 Aug 1874 Eva Janos Fink of Szill Eva Schneider
88 12 Aug 1874 13 Aug 1874 Imre (died: 15 Aug 1874) the late Balint Weing of Gadacs Katalin Mestyan
89 14 Aug 1874 14 Aug 1874 György Balint Adam Katalin Weing
90 14 Aug 1874 14 Aug 1874 Karolina Daniel Beker of Szill Anna Maria Ellenberger
91 15 Aug 1874 17 Aug 1874 Janos – twin (died:16 Dec 1874) Janos Hop of Gadacs Gertrud Abel
92 15 Aug 1874 17 Aug 1874 Katalin – twin Janos Hop of Gadacs Gertrud Abel
93 15 Aug 1874 17 Aug 1874 Jakob Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
94 22 Aug 1874 22 Aug 1874 György Fülöp Stikl Katalin Weil
95 24 Aug 1874 24 Aug 1874 Balint (died: 31 Aug 1874) Janos Hozer Borbala Konrad
96 17 Aug 1874 17 Aug 1874 Henrik (died: 15 Jan 1878) Istvan Rau of Bonnya Eva Rupert
97 28 Aug 1874 28 Aug 1874 Jakob (died: 28 Aug 1874) Adam Rege Katalin Krauz
98 28 Aug 1874 29 Aug 1874 Balint (died: 20 Sept 1874) Janos Steller Margit Laman
99 29 Aug 1874 30 Aug 1874 Erzsebet Balint Rupert Erzsebet Rofritsch
100 29 Aug 1874 30 Aug 1874 Katalin (died: 29 May 1890) Janos Reidl Erzsebet Stikl
101 29 Aug 1874 30 Aug 1874 Jozsef (died: 12 Dec 1874) Josef Blazer of Szill Katalin Rik
102 29 Aug 1874 30 Aug 1874 Janos György (died: 1 Dec 1874) Imre Welter of Bonnya Zsuzsanna Slafmann
103 3 Sept 1874 4 Sept 1874 Anna Maria Andreas Ferber Katalin Göbl
104 2 Sept 1874 4 Sept 1874 Anna Maria Matyas Fleisch of Gadacs Margit Wolf
105 3 Sept 1874 6 Sept 1874 Imre (died: 24 Apr 1875) Imre Groth of Bonnya Erzsebet Stikl
106 4 Sept 1874 6 Sept 1874 Margit Imre Frank Erzsebet Jetter
107 9 Sept 1874 13 Sept 1874 Jozsef Jozsef Poczner of Szill Katalin Tikl
108 16 Sept 1874 17 Sept 1874 György (died: 23 Feb 1876) György Hakmeier Erzsebet Rupert
109 18 Sept 1874 18 Sept 1874 György György Kriszt Eva Laman
110 17 Sept 1874 18 Sept 1874 Margit Janos Wolf of Gadacs Margit Geier
111 18 Sept 1874 18 Sept 1874 Eva (died: 13 Oct 1881) Paul Kaim of Gadacs Margit Klein
112 20 Sept 1874 20 Sept 1874 Erzsebet Konrad Szierer Krisztina Steller
113 23 Sept 1874 23 Sept 1874 Katalin Imre Stikl Eva Dell
114 24 Sept 1874 24 Sept 1874 Janos Imre Gertner Margit Dersner
115 27 Sept 1874 27 Sept 1874 Imre Janos Reidl of Bonnya Borbala Göbl
116 22 Sept 1874 27 Sept 1874 Katalin Andreas Meizner of Szill Margit Ripert
117 24 Sept 1874 27 Sept 1874 Imre Imre Koch of Szill Magdalena Ifland
118 26 Sept 1874 27 Sept 1874 Janos Ede Heiling of Gadacs Margit Walter
119 29 Sept 1874 30 Sept 1874 Katalin (illegitimate) Janos Stikl of Szill Katalin Walter
120 1 Oct 1874 4 Oct 1874 Anna Maria (died: 16 July 1876) Konrad Bruder of Bonnya Katalin Heicerreder
121 1 Oct 1874 4 Oct 1874 Janos Janos Miller of Szill Eva Schulteisz
122 3 Oct 1874 4 Oct 1874 Kristof (died: 28 Oct 1874) Kristof Rupert Anna Maria Trap
123 3 Oct 1874 4 Oct 1874 Katalin (died: 8 Nov 1876) Marton Weing of Gadacs Anna Maria Bek
124 11 Oct 1874 12 Oct 1874 Jakob (died: 24 May 1882) Jakob Jusztusz of Gadacs Apollonia Nesz
125 12 Oct 1874 13 Oct 1874 Sebestyen (died: 14 Nov 1874) Janos Steller Krisztina Göbl
126 15 Oct 1874 15 Oct 1874 Imre Imre Bek Katalin Schmidt
127 15 Oct 1874 18 Oct 1874 Anna Matyas Musberger of Szill Katalin Neidert or Kring
128 16 Oct 1874 18 Oct 1874 Adam Adam Taubert of Szill Katalin Swärczl
129 16 Oct 1874 18 Oct 1874 Katalin Eva (died: 24 Nov 1874) Jakob Fink of Szill Katalin Musberger
130 18 Oct 1874 18 Oct 1874 Erzsebet (died: 20 Oct 1874) Sebestyen Reining Katalin Dell
131 18 Oct 1874 19 Oct 1874 Janos (died: 11 Aug 1876) Jakob Felde Magdalena Ritzeld
132 18 Oct 1874 19 Oct 1874 Erzsebet (died: 2 Mar 1905) Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
133 25 Oct 1874 25 Oct 1874 Katalin (died: 12 Dec 1875) Sebestyen Miller Erzsebet Reidl
134 26 Oct 1874 27 Oct 1874 Krisztina (died: 10 Sept 1894) Balint Kleb Katalin Rupert
135 28 Oct 1874 29 Oct 1874 Janos Andreas Ferber Erzsebet Felde
136 31 Oct 1874 31 Oct 1874 Kristof – illegitimate  (died: 12 Dec 1874) Bertalan Stikl, soldier Gertrud Gertner
137 31 Oct 1874 1 Nov 1874 Andreas (extensive note at the bottom of the page) Janos Steller of Bonnya Katalin Schott
138 4 Nov 1874 5 Nov 1874 Imre Josef Nesz of Gadacs Eva Stikl
139 5 Nov 1874 6 Nov 1874 Jakob Imre Defner of Gadacs Eva Ellenberger
140 12 Nov 1874 13 Nov 1874 Janos (died: 19 Nov 1874) Janos Krauz Anna Maria Rege
141 17 Nov 1874 17 Nov 1874 Erzsebet – illegitimate (died: 20 Apr 1879) Fülöp Ferber (additional notation) Erzsebet Csermak
142 15 Nov 1874 18 Nov 1874 György (died: 7 Mar 1877) Janos Schlitt of Szill Gertrud Schneider
143 22 Nov 1874 22 Nov 1874 Anna Maria (illegitimate) Konrad Ferber of Ecseny Margit Steller
144 24 Nov 1874 25 Nov 1874 Margit (died:11 Dec 1874) Andreas Steller of Bonnya Margit Openheim
145 24 Nov 1874 25 Nov 1874 Katalin György Nagel of Magyarod Katalin Tzeltenheim
146 24 Nov 1874 25 Nov 1874 Peter (died: 11 July 1880) Imre Junkhart of Gadacs Erzsebet Herber
147 26 Nov 1874 27 Nov 1874 Margit (died: 2 July 1884) Mihaly Klein of Bonnya Katalin Szimon
148 27 Nov 1874 27 Nov 1874 Katalin (died: 22 Dec 1874) illegitimate Erzsebet Kring of Szill
149 29 Nov 1874 29 Nov 1874 Katalin Mihaly Ellenberger Anna Maria Stark
150 30 Nov 1874 1 Dec 1874 Janos (died: 11 June 1875) illegitimate Katalin Klein of Szill
151 6 Dec 1874 6 Dec 1874 Katalin the late Kristof Ferber Katalin Reidl
152 6 Dec 1874 6 Dec 1874 Henrik (died: 20 Apr 1875) Janos Peter of Bonnya Borbala Reidl
153 9 Dec 1874 10 Dec 1874 Tobias illegitimate Krisztina Adam
154 9 Dec 1874 13 Dec 1874 Loiza Fülöp Werbach of Szill Maria Rozner
155 11 Dec 1874 13 Dec 1874 Erzsebet György Licz of Szill Erzsebet Brun
156 14 Dec 1874 16 Dec 1874 Istvan Istvan Karl of Szill Katalin Sulteisz
157 15 Dec 1874 16 Dec 1874 Janos (died: 7 Feb 1875) Janos Poczner of Szill Katalin Minarek
158 16 Dec 1874 16 Dec 1874 Margit Janos Weing Anna Maria Mähncz
159 16 Dec 1874 17 Dec 1874 Eva (died: 14 Dec 1883) György Werbach of Fehercsard Katalin Mähncz
160 21 Dec 1874 22 Dec 1874 György (died: 5 Aug 1877) Mihaly Knoch Eva Dell
161 26 Dec 1874 26 Dec 1874 Henrik (died: 17 Jan 1876) Henrik Bruder Katalin Rupert
162 25 Dec 1874 27 Dec 1874 Erzsebet (died: 17 Jan 1875) Adam Jung of Szill Krisztina Stokum
163 26 Dec 1874 27 Dec 1874 Borbala Karoly Ochsz Katalin Miller
164 31 Dec 1874 31 Dec 1874 Janos (died: 13 Sept 1878) Andreas Miller Erzsebet Ferter
1875
1 31 Dec 1874 1 Jan 1875 Sebestyen (died: 24 June 1876) Imre Miller of Fehercsard Anna Maria Trap
2 1 Jan 1875 1 Jan 1875 Anna Maria Balint Dersner Margit Dell
3 2 Jan 1875 3 Jan 1875 Imre Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
4 4 Jan 1875 7 Jan 1875 Erzsebet (died: 8 Jan 1875) Janos Komer of Szill Erzsebet Klebetancz
5 10 Jan 1875 10 Jan 1875 Anna Maria Imre Stokum Erzsebet Csermak
6 10 Jan 1875 11 Jan 1875 Margit Jakob Stettler Anna Maria Stikl
7 11 Jan 1875 12 Jan 1875 Erzsebet (died: 25 Oct 1876) Andreas Rege Erzsebet Stark
8 16 Jan 1875 17 Jan 1875 Mihaly (died: 14 Feb 1875) Janos Stinner of Gadacs Eva Mestyan
9 17 Jan 1875 17 Jan 1875 Sebestyen Kristof Stikl Katalin Knoch
10 21 Jan 1875 22 Jan 1875 György Konrad Gert Katalin Hideg
11 24 Jan 1875 25 Jan 1875 Margit Janos Laman Katalin Ritter
12 5 Feb 1875 7 Feb 1875 Janos (died: 19 May 1884) Janos Weing of Gadacs Katalin Nesz
13 7 Feb 1875 7 Feb 1875 Jozsef (died: 11 Nov 1891) Janos Weil Erzsebet Kehl
14 28 Feb 1875 28 Feb 1875 Sebestyen (died: 3 Mar 1875) Jakob Säfer Katalin Jung
15 2 Mar 1875 2 Mar 1875 Margit (died: 27 June 1891) Janos Miller Erzsebet Rege
16 2 Mar 1875 4 Mar 1875 Balint Imre Csermak Erzsebet Reidl
m 4 Mar 1875 4 Mar 1875 Katalin (died: 8 Mar 1876) Janos Reining of Magyarod Katalin Czarth
m 6 Mar 1875 7 Mar 1875 Janos (died: 4 June 1875) Janos Miller of Szill Margit Peterman
m 9 Mar 1875 9 Mar 1875 Anna Maria (died: 17 Nov 1913) Kristof Dell Katalin Rupert
m 9 Mar 1875 10 Mar 1875 Eva (died: 31 May 1876) Josef Stikl Erzsebet Lang
m 20 Mar 1875 21 Mar 1875 Gertrud (died: 1 Apr 1875) Janos Adam Erzsebet Rupert
22 22 Mar 1875 23 Mar 1875 Andreas Imre Münch of Bonnya Anna Maria Schuszter
23 11 Mar 1875 25 Mar 1875 Imre (died: 19 June 1875) Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Bernhart
24 1 Apr 1875 2 Apr 1875 Erzsebet (died: 7 Apr 1875) Mihaly Geier of Gadacs Erzsebet Weitzel
25 9 Apr 1875 10 Apr 1875 Katalin Janos Ledig Erzsebet Rupert
26 14 Apr 1875 15 Apr 1875 Katalin György Meczger of Szill Erzsebet Kleb
27 23 Apr 1875 23 Apr 1875 Janos (died: 13 Mar1876) Imre Derschner Krisztina Miller
28 26 Apr 1875 27 Apr 1875 Margit (died: 20 June 1878) György Lehr Margit Rupert
29 28 Apr 1875 29 Apr 1875 Janos (died: 14 July 1875) Jakob Oper Borbala Heincz
30 9 May 1875 9 May 1875 Borbala (died: 11 May 1875) Kristof Göbl Margit Stikl
31 21 May 1875 21 May 1875 Istvan (died: 21 Nov 1875) Istvan Taubert of Szill Magdalena Szak
32 21 May 1875 21 May 1875 Katalin Imre Hok of Gadacs Erzsebet Knoch
33 26 May 1875 27 May 1875 Katalin Imre Stikl Katalin Dechert
34 28 May 1875 28 May 1875 Katalin Lorincz Grünvald of Szill Magdalena Juth
35 5 June 1875 6 June 1875 Janos (died: 20 June 1875) Balint Strott Katalin Weing
36 8 June 1875 10 June 1875 Gyula (died: 27 Feb 1877) Adam Koch of Szill Ida Kapandi
37 13 June 1875 14 June 1875 Erzsebet Imre Weing of Gadacs Margit Fercher
38 17 June 1875 20 June 1875 Jakob (died: 15 Aug 1876) Peter Rallion of Gadacs Krisztina Taubert
39 21 June 1875 23 June 1875 Henrik (died: 7 Nov 1878) Kristof Czarth of Gadacs Klara Frei
40 1 July 1875 4 July 1875 Katalin (died: 29 Nov 1875) Jakob Steller of Gadacs Margit Rausch
41 3 July 1875 4 July 1875 Erzsebet Janos Müller Katalin Csermak
42 4 July 1875 4 July 1875 Regina Kristof Müller of Bonnya Margit Peter
43 10 July 1875 10 July 1875 Katalin Mihaly Uhri of Szill Erzsebet Schlitt
44 10 July 1875 11 July 1875 Janos Janos Stark Magdalena Frank
45 10 July 1875 11 July 1875 Konrad (died: 12 Feb 1876) György Horvath Anna Maria Lamann
46 15 July 1875 18 July 1875 Konrad (died: 1 Aug 1875) Konrad Schmidt of Bonnya Regina Ledig
47 20 July 1875 21 July 1875 Erzsebet Janos Hild Margit Becker
48 20 July 1875 21 July 1875 Margit Janos Koch Katalin Stosz
49 22 July 1875 22 July 1875 Eva (died: 8 Aug 1875) Janos Koch of Szill Zsofia Wirth
50 24 July 1875 25 July 1875 Fülöp (died: 27 Mar 1876) Andreas Ferber Katalin Göbl
51 26 July 1875 28 July 1875 Erzsebet (died: 16 Apr 1876) Kristof Trapp of Gadacs Krisztina Knoch
52 26 July 1875 28 July 1875 Eva Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
53 27 July 1875 27 July 1875 Margit illegitimate Margit Jung
54 29 July 1875 1 Aug 1875 Erzsebet Jakob Binder of Gadacs Katalin Steller
55 31 July 1875 1 Aug 1875 Istvan (died: 24 Jan 1877) Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
56 31 July 1875 1 Aug 1875 Erzsebet Janos Abel Margit Jetter
57 1 Aug 1875 1 Aug 1875 Katalin (died: 11 Dec 1877) Andreas Grünwald of Szill Erzsebet Metzger
58 8 Aug 1875 8 Aug 1875 Katalin (died: 29 June 1880) Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
59 13 Aug 1875 14 Aug 1875 György (died: 28 Dec 1875) Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
60 17 Aug 1875 17 Aug 1875 Janos (died: 2 June 1882) Mihaly Penthaler of Szill Maria Staminger
61 17 Aug 1875 18 Aug 1875 Henrik (died: 12 Feb 1884) illegitimate Zsofia Uhri of Gadacs
62 18 Aug 1875 18 Aug 1875 Henrik Henrik Steller Erzsebet Fleisch
63 19 Aug 1875 19 Aug 1875 Katalin (died: 20 Aug 1875) Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
64 19 Aug 1875 20 Aug 1875 Margit Henrik Stark Ilona Jung
65 20 Aug 1875 20 Aug 1875 Maria Konrad Bräutigam of Gadacs Margit Ruppert
66 21 Aug 1875 21 Aug 1875 Lorincz (died: 22 Aug 1875) Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
67 21 Aug 1875 22 Aug 1875 Katalin (died: 6 Feb 1878) Jakob Abel Erzsebet Schultheisz
68 28 Aug 1875 28 Aug 1875 Adam  – illegitimate (died: 14 Dec 1877) Daniel Schäfer of Szill Katalin Schild
69 29 Aug 1875 29 Aug 1875 Maria (died: 26 Oct 1878) Janos Bucsky of Szill Magdalena Frei
70 3 Sept 1875 4 Sept 1875 Adam Sebestyen Stokom Ilona Bitz
71 6 Sept 1875 6 Sept 1875 Katalin (died: 30 July 1876) Henrik Kretcsmann of Bonnya Katalin Ferber
72 9 Sept 1875 10 Sept 1875 Konrad (died: 15 Aug 1876) Henrik Schlafmann Margit Steller
73 9 Sept 1875 10 Sept 1875 Josef György Rudolf Anna Maria Adam
74 14 Sept 1875 15 Sept 1875 Margit (died: 15 Feb 1878) György Stikl Erzsebet Ferber
75 14 Sept 1875 15 Sept 1875 Henrik (died: 28 Dec 1875) Adam Rege Katalin Krausz
76 15 Sept 1875 16 Sept 1875 Andreas Janos Fink of Szill Eva Schneider
77 16 Sept 1875 19 Sept 1875 Erzsebet Krisztina Janos Jahn of Gadacs Erzsebet Pinter
78 17 Sept 1875 19 Sept 1875 Janos Janos Waing of Gadacs Katalin Konrad
79 18 Sept 1875 19 Sept 1875 Henrik (died: 3 Oct 1875) Janos Wennhardt of Bonnya Borbala Reidl
80 18 Sept 1875 19 Sept 1875 Sebestyen Janos Steller Margit Lamann
81 23 Sept 1875 24 Sept 1875 Erzsebet Janos Reidl Anna Maria Ferber
82 24 Sept 1875 25 Sept 1875 Katalin Janos Csermak Erzsebet Koller
83 26 Sept 1875 27 Sept 1875 Josef (died: 19 July 1902) Jakob Stickl Margit Hansl
84 2 Oct 1875 3 Oct 1875 Erzsebet (died: 5 Sept 1876) Kristof Ruppert Anna Maria Trapp
85 8 Oct 1875 9 Oct 1875 Janos Andreas Dechert of Szill Katalin Rerö
86 16 Oct 1875 17 Oct 1875 Katalin Henrik Rück of Szill Krisztina Emrich
87 18 Oct 1875 19 Oct 1875 Katalin (died: 2 Nov 1900) Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
88 23 Oct 1875 24 Oct 1875 Henrik (died: 29 Oct 1875) Henrik Hild Margit Oper
89 20 Oct 1875 24 Oct 1875 Tobias (died: 7 Dec 1876) Janos Steller Krisztina Göbl
90 5 Nov 1875 6 Nov 1875 Katalin Henrik Göbl Katalin Fleisch
91 6 Nov 1875 6 Nov 1875 Erzsebet (died: 16 June 1877) Janos Waing of Szill Katalin Becker
92 7 Nov 1875 7 Nov 1875 Anna Janos Ferber Margit Strack
93 8 Nov 1875 9 Nov 1875 Janos (died: 15 Dec 1876) György Tell Katalin Knoch
94 10 Nov 1875 10 Nov 1875 Borbala (died: 20 Sept 1876) Janos Maireisz Margit Schäfer
95 19 Nov 1875 20 Nov 1875 Sebestyen György Derschner Anna Maria Trapp
96 25 Nov 1875 25 Nov 1875 Janos (died: 9 Dec 1875) Jakob Mentz Katalin Hild
97 27 Nov 1875 28 Nov 1875 Konrad (died: 3 Feb 1877) Fülöp Jusztusz of Gadacs Anna Maria Stickl
98 6 Dec 1875 6 Dec 1875 Erzsebet (died: 3 Aug 1876) György Krämer of Szill Maria Heilmann
99 11 Dec 1875 12 Dec 1875 Margit Andreas Steller of Bonnya Margit Oppenheim
100 12 Dec 1875 13 Dec 1875 Krisztina Janos Krausz Anna Maria Rege
101 14 Dec 1875 14 Dec 1875 Istvan Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
102 14 Dec 1875 15 Dec 1875 Henrik (illegitimate) the late György Blazer of Szill Katalin Potzner
103 16 Dec 1875 17 Dec 1875 Eva Mihaly Meinhardt of Szill Erzsebet Bresching
104 19 Dec 1875 20 Dec 1875 Sebestyen Sebestyen Kölpl Erzsebet Würczl
105 22 Dec 1875 23 Dec 1875 Anna Maria Henrik Stark Anna Maria Rausch
106 30 Dec 1875 30 Dec 1875 Gyula Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
1876
1 1 Jan 1876 2 Jan 1876 Sebestyen Peter Becker Borbalya Maj
2 3 Jan 1876 4 Jan 1876 Fülöp Janos Hamburger of Gadacs Katalin Beck
3 7 Jan 1876 8 Jan 1876 Anna Maria Josef Ruppert Katalin Aumann
4 8 Jan 1876 9 Jan 1876 Jakob Janos Ruppert Erzsebet Ferber
5 10 Jan 1876 11 Jan 1876 Anna Maria Luiza Henrik Link of Szill Katalin Fink
6 11 Jan 1876 11 Jan 1876 Henrik Janos Ungar of Szill Margit Wiesner
7 13 Jan 1876 15 Jan 1876 Janos Janos Trapp of Szill Margit Erlemann
8 17 Jan 1876 19 Jan 1876 Janos (illegitimate) Janos Stickl of Szill Katalin Walther
9 19 Jan 1876 19 Jan 1876 Janos Josef Schwärtzl of Szill Erzsebet Ungar
10 24 Jan 1876 24 Jan 1876 Erzsebet György Jung Erzsebet Göbl
11 25 Jan 1876 26 Jan 1876 Krisztina Sebestyen Jung Katalin Dechert
12 30 Jan 1876 30 Jan 1876 Jakob Balind Palz Katalin Rausch
13 1 Feb 1876 1 Feb 1876 Jakob Janos Müller Katalin Stickl
14 4 Feb 1876 4 Feb 1876 Janos Henrik Frank Erzsebet Jetter
15 5 Feb 1876 6 Feb 1876 Sebestyen Henrik Malet Borbalya Ferber
16 6 Feb 1876 7 Feb 1876 Krisztina Henrik Weil of Szill Zsuzsanna Frei
17 6 Feb 1876 8 Feb 1876 Janos Janos Reidl Erzsebet Stickl
18 10 Feb 1876 13 Feb 1876 Erzsebet Antal Grünwald of Szill Eva Rück
19 14 Feb 1876 14 Feb 1876 Erzsebet Jakob Adam Krisztina Groth
20 15 Feb 1876 15 Feb 1876 Erzsebet Janos Wiesner of Szill Szofia Wiesner
21 19 Feb 1876 19 Feb 1876 Kristof illegitimate Margit März
22 18 Feb 1876 19 Feb 1876 Janos Janos Knoch Eva Weil
23 19 Feb 1876 20 Feb 1876 Henrik Janos Rosenbäcker Margit Heincz
24 24 Feb 1876 24 Feb 1876 Konrad Konrad Stickl Katalin Waing
25 28 Feb 1876 28 Feb 1876 Janos (illegitimate) Matyas Göbl Katalin Knoch
26 1 Mar 1876 1 Mar 1876 György Janos Müller Krisztina Stark
27 1 Mar 1876 2 Mar 1876 György Henrik Welther of Bonnya Zsuzsanna Schlafmann
28 4 Mar 1876 6 Mar 1876 Adam Mihaly Frei of Szill Zsuzsanna Waing
29 13 Mar 1876 13 Mar 1876 Anna Maria Josef Reidl Erzsebet Stickl
30 16 Mar 1876 17 Mar 1876 Margit Balind Jung Erzsebet Muth
31 19 Mar 1876 20 Mar 1876 Karolina Helena (twin) Balind Frei of Szill Margit Kirch
32 19 Mar 1876 20 Mar 1876 György (twin) Balind Frei of Szill Margit Kirch
33 22 Mar 1876 22 Mar 1876 Katalin Konrad Jetter Margit Schneiker
34 25 Mar 1876 26 Mar 1876 Konrad Janos Stosz Katalin Heincz
35 28 Mar 1876 29 Mar 1876 Antal Adam Pratscher of Szill Maria Reisinger
36 30 Mar 1876 31 Mar 1876 Henrik Paul Penthaler of Szill Maria Metzger
37 1 Apr 1876 1 Apr 1876 Janos Henrik Heiczerreder Magdalena Wanner
38 5 Apr 1876 6 Apr 1876 Henrik Mihaly Justus of Bonnya Erzsebet Groth
39 9 Apr 1876 10 Apr 1876 Karoly Janos Oehl of Gadacs Erzsebet Trapp
40 11 Apr 1876 11 Apr 1876 Anna Maria Jakob Ruppert Krisztina Csermak
41 14 Apr 1876 14 Apr 1876 Henrik Tobias Bitz of Szill Gertruda Schneiker
42 15 Apr 1876 17 Apr 1876 Erzsebet Josef Blaser of Szill Katalin Rück
43 17 Apr 1876 18 Apr 1876 Margit Josef Hild Erzsebet Dechert
44 18 Apr 1876 18 Apr 1876 Margit Fülöp Ferber Anna Maria Ruppert
45 23 Apr 1876 23 Apr 1876 Jakob Illes Heppenheimer of Gadacs Margit Steller
46 22 Apr 1876 25 Apr 1876 Katalin Henrik Schlitt of Szill Borbalya Tell
47 25 Apr 1876 26 Apr 1876 Erzsebet Kristof Tell Margit Stickl
48 26 Apr 1876 30 Apr 1876 Mihaly György Lapp of Szill Katalin Penthaler
49 29 Apr 1876 30 Apr 1876 Janos Fülöp Gehring of Gadacs Katalin Klein
50 5 May 1876 5 May 1876 Rosalia Fülöp Kraft of Szill Margit Bernhardt
51 7 May 1876 10 May 1876 Katalin Janos Stiener of Gadacs Eva Mestyan
52 21 May 1876 21 May 1876 Gyula Istvan Pflug of Szill Erzsebet Nöthling
53 22 May 1876 23 May 1876 Jakob illegitimate Erzsebet Göbl, widow, wife of the late Janos Ruppert
54 22 May 1876 23 May 1876 Henrik Janos Ruppert of Szanto Borbalya Lehr
55 8 June 1876 8 June 1876 Anna Maria illegitimate Maria Martin, widow, wife of the late Goldschmidt of Szill
56 12 June 1876 12 June 1876 Katalin Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Bernhardt
57 15 June 1876 18 June 1876 Katalin Antal Schenk of Szill Maria Penthaler
58 22 June 1876 23 June 1876 Katalin Adam Lapp of Bonnya Zsuzsanna Müller
59 22 June 1876 23 June 1876 Erzsebet Janos Ruppert Anna Maria Knoch
60 23 June 1876 24 June 1876 Janos (illegitimate) György Krebsz Erzsebet Adam
61 20 June 1876 25 June 1876 Hermina Adam Taubert of Szill Johanna Karl
62 20 June 1876 25 June 1876 Henrik illegitimate Theresia Dürr of Szill, widow, wife of the late György Rippert
63 25 June 1876 25 June 1876 Erzsebet Illes Ochs Borbalya Jung
64 20 June 1876 blank son Jakob Becker of Szill Katalin Szack
65 30 June 1876 1 July 1876 Katalin Henrik Bruder Katalin Ruppert
66 29 June 1876 2 July 1876 Jakob (illegitimate) Henrik Guth Erzsebet Kring of Szill
67 30 June 1876 2 July 1876 György Andreas Lamann Erzsebet Rosenbäcker
68 3 July 1876 9 July 1876 Anna Maria Janos Hopp of Gadacs Gertruda Abel
69 6 July 1876 9 July 1876 Henrik Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
70 7 July 1876 9 July 1876 Janos Janos Müller of Szill Margit Petermann
71 14 July 1876 14 July 1876 Katalin Janos Ferter Krisztina Göbl
72 17 July 1876 23 July 1876 Erzsebet Vilmos Geier of Gadacs Erzsebet Waitzl
73 23 July 1876 24 July 1876 Erzsebet Konrad Stark Krisztina Rausch
74 29 July 1876 30 July 1876 Janos Jakob Ellenberger of Gadacs Margit Junghart
75 6 Aug 1876 6 Aug 1876 Katalin Jakob Schäfer Katalin Jung
76 8 Aug 1876 8 Aug 1876 Tobias György Maj Katalin Bitz
77 11 Aug 1876 13 Aug 1876 Katalin Henrik Metzger of Szill Margit Bernhardt
78 10 Aug 1876 13 Aug 1876 Erzsebet Istvan Taubert of Szill Magdalena Szack
79 12 Aug 1876 13 Aug 1876 Borbalya György Stickl Borbalya Justus
80 15 Aug 1876 16 Aug 1876 Janos Mihaly Knoch Eva Tell
81 19 Aug 1876 20 Aug 1876 Henrik Henrik Reidl of Bonnya Krisztina Prescher
82 20 Aug 1876 21 Aug 1876 Sebestyen Henrik Müller of Fehercsard Anna Maria Trapp
83 22 Aug 1876 23 Aug 1876 Rosalia Istvan Karl of Szill Katalin Schultheisz
84 26 Aug 1876 27 Aug 1876 Erzsebet Imre Deckert of Bonnya Margit Groth
85 28 Aug 1876 28 Aug 1876 Josef Jakob Stickl Anna Maria Göbl
86 29 Aug 1876 29 Aug 1876 Magdalena Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
87 31 Aug 1876 1 Sept 1876 Margit Sebestyen Weil Katalin Hild
88 2 Sept 1876 2 Sept 1876 Janos Kristof Göbl Margit Stickl
89 31 Aug 1876 3 Sept 1876 Erzsebet Imre Frei of Szill Erzsebet Bernhardt
90 2 Sept 1876 2 Sept 1876 Jakob Jakob Meinhardt of Szill Margit Mentz
91 2 Sept 1876 3 Sept 1876 Regina Henrik Grot of Bonnya Erzsebet Stickl
92 5 Sept 1876 5 Sept 1876 Andreas Henrik Steller of Bonnya Margit Krecsmann
93 5 Sept 1876 6 Sept 1876 Konrad Konrad Mentz Margit Müller
94 5 Sept 1876 7 Sept 1876 Erzsebet Andreas Heppenheimer of Szill Magdalena (Margit) Haas
95 7 Sept 1876 8 Sept 1876 Borbalya Frigyes Nagel Anna Maria Opper
96 12 Sept 1876 blank son illegitimate Katalin Maj
97 13 Sept 1876 blank son (twin) Kristof Hoser Margit Tamer
98 13 Sept 1876 blank son (twin) Kristof Hoser Margit Tamer
99 13 Sept 1876 14 Sept 1876 Jakob György Litz of Szill Erzsebet Brunn
100 17 Sept 1876 17 Sept 1876 Anna Maria Karoly Ochs Katalin Müller
101 17 Sept 1876 17 Sept 1876 György György Ruppert Zsuzsanna Müller
102 17 Sept 1876 20 Sept 1876 Janos (illegitimate) Janos Lamp (husband) Borbalya Kricsmanics of Gadacs
103 25 Sept 1876 26 Sept 1876 Henrik Henrik Reinhardt Katalin Hartenstern
104 28 Sept 1876 29 Sept 1876 Erzsebet Andreas Müller Erzsebet Ferter
105 27 Sept 1876 1 Oct 1876 Janos illegitimate Katalin Koch of Gadacs
106 28 Sept 1876 1 Oct 1876 Janos Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
107 30 Sept 1876 1 Oct 1876 Josef Henrik Hild Margit Opper
108 30 Sept 1876 1 Oct 1876 György Paul Waing Anna Maria Ruppert
109 2 Oct 1876 2 Oct 1876 Janos Josef Nesz of Gadacs Eva Stickl
110 3 Oct 1876 4 Oct 1876 Henrik Janos Steller of Bonnya Katalin Schott
111 2 Oct 1876 blank son Jakob Heincz Margit Krebsz
112 3 Oct 1876 8 Oct 1876 Henrik Marton Waing of Gadacs Anna Maria Beck
113 7 Oct 1876 8 Oct 1876 Janos Fülöp Waing of Gadacs Katalin Jung
114 11 Oct 1876 12 Oct 1876 Erzsebet Paul Marth of Szill Katalin Pfeiffer
115 17 Oct 1876 22 Oct 1876 Erzsebet Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
116 21 Oct 1876 22 Oct 1876 Julianna Sandor Bucsky of Szill Magdalena Dürr
117 25 Oct 1876 2 Nov 1876 Sebestyen Sebestyen Müller Erzsebet Reidl
118 26 Oct 1876 2 Nov 1876 Konrad Henrik Stickl Eva Tell
119 28 Oct 1876 5 Nov 1876 Janos Sebestyen Jung of Gadacs Margit Heppenheimer
120 4 Nov 1876 5 Nov 1876 Balint Balint Ruppert Erzsebet Rofrics
121 6 Nov 1876 7 Nov 1876 Henrik György Müller Katalin Stickl
122 6 Nov 1876 7 Nov 1876 Borbalya Jakob Opper Borbalya Heincz
123 5 Nov 1876 7 Nov 1876 Fülöp Henrik Defner of Gadacs Eva Ellenberger
124 8 Nov 1876 9 Nov 1876 Lorincz Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Jut
125 12 Nov 1876 13 Nov 1876 Anna Maria György Müller Krisztina Krecsmann
126 14 Nov 1876 15 Nov 1876 Mihaly illegitimate Katalin Klein of Gadacs
127 18 Nov 1876 18 Nov 1876 Theresia Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
128 20 Nov 1876 21 Nov 1876 Henrik Janos Wennhardt of Bonnya Borbalya Reidl
129 21 Nov 1876 21 Nov 1876 Balint György Lehr of Gadacs Margit Ruppert
130 26 Nov 1876 26 Nov 1876 Erzsebet György Hackmeier Erzsebet Ruppert
131 27 Nov 1876 blank son Kristof Stickl Erzsebet Grosz
132 9 Dec 1876 9 Dec 1876 Katalin Daniel Stickl of Szill Katalin Manaszteszky
133 9 Dec 1876 10 Dec 1876 Jakob Fülöp Waing of Gadacs Katalin Forster
134 15 Dec 1876 15 Dec 1876 Balint Konrad Jetter Margit Zeth
135 17 Dec 1876 18 Dec 1876 Janos Peter Becker Borbalya Maj
136 19 Dec 1876 19 Dec 1876 Katalin György Ruppert Margit Dechert
137 17 Dec 1876 17 Dec 1876 Eva Janos Koller of Szill Katalin Schultheisz
138 27 Dec 1876 28 Dec 1876 Balint illegitimate Erzsebet Gehring
139 28 Dec 1876 31 Dec 1876 Eva Janos Grosz of Gadacs Eva Jung
140 30 Dec 1876 31 Dec 1876 Eva Imre Stickl of Szill Katalin Pickelhaub
141 30 Dec 1876 31 Dec 1876 Janos Andreas Ferber Katalin Göbl
142 31 Dec 1876 1 Jan 1877 Konrad Henrik Müller of Bonnya Katalin Steger
143 27 Jan 1876 1 Feb 1876 Johanna Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
144 26 Jan 1876 1 Feb 1876 Janos the late Lajos Peter of Szill Margit Schleining
1877
m 1 Jan 1877 1 Jan 1877 Loirncz Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Juth
m 2 Jan 1877 2 Jan 1877 Anna Maria Janos Müller Erzsebet Rege
3 2 Jan 1877 2 Jan 1877 Sebestyen Kristof Kölbl Borbalya Frank
4 2 Jan 1877 2 Jan 1877 Kristof Jakob Mentz Katalin Hild
5 3 Jan 1877 3 Jan 1877 Katalin Josef Krecsmann of Bonnya Katalin Krebsz
6 6 Jan1877 7 Jan 1877 Amalia Daniel Becker of Szill Anna Maria Ellenberger
7 7 Jan 1877 7 Jan 1877 Henrik Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
8 9 Jan 1877 blank daughter Jakob Ferber Borbalya Reidl
9 21 Jan 1877 22 Jan 1877 Gertrud Henrik Gärtner Margit Derschner
10 22 Jan 1877 23 Jan 1877 Konrad Konrad Stosz Margit Bitz
11 24 Jan 1877 28 Jan 1877 Henrik (twin) – illegitimate the late Janos Knoch Magdalena Loch of Gadacs
12 24 Jan 1877 28 Jan 1877 Margit (twin) – illegitimate the late Janos Knoch Magdalena Loch of Gadacs
13 27 Jan 1877 28 Jan 1877 Andreas Matyas Nagy (Grosz) of Szill Erzsebet Reinhardt
14 30 Jan 1877 30 Jan 1877 Lenard Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
15 31 Jan 1877 2 Feb 1877 Henrik Henrik Weing of Gadacs Zsuzsanna Schwab
16 2 Feb 1877 2 Feb 1877 daughter Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
17 2 Feb 1877 3 Feb 1877 Margit Henrik Dechert Margit Müller
18 3 Feb 1877 4 Feb 1877 Sebestyen Adam Rege Katalin Krausz
19 3 Feb 1877 3 Feb 1877 Erzsebet Antal Grünwald of Szill Eva Rück
20 4 Feb 1877 4 Feb 1877 György Kristof Reinhardt Erzsebet Müller
21 4 Feb 1877 5 Feb 1877 Janos Janos Konrad Erzsebet Hoser
22 7 Feb 1877 14 Feb 1877 Borbalya (twin) Sebestyen Reining Katalin Tell
23 7 Feb 1877 14 Feb 1877 Erzsebet (twin) Sebestyen Reining Katalin Tell
24 7 Feb 1877 14 Feb 1877 Katalin – illegitimate (died: 1 May 1879) Fülöp Ferber Erzsebet Csermak
25 9 Feb 1877 10 Feb 1877 Eva Janos Koch of Szill Zsofia Wirth
26 9 Feb 1877 14 Feb 1877 Anna Maria Jakob Adam Krisztina Groth
27 9 Feb 1877 15 Feb 1877 Katalin Henrik Forster of Gadacs Katalin Frei
28 12 Feb 1877 14 Feb 1877 Henrik György Gärtner Anna Maria Hoffman
29 12 Feb 1877 14 Feb 1877 Henrik Janos Csermak Zsofia Köller
30 25 Feb 1877 26 Feb 1877 Konrad Gaspar Jahn of Bonnya Krisztina Stosz
31 26 Feb 1877 3 Mar 1877 Margit Fülöp Rallion of Gadacs Katalin Kricsmanics
32 28 Feb 1877 1 Mar 1877 Sebestyen illegitimate Margit Märtz
33 5 Mar 1877 17 Mar 1877 Erzsebet Fülöp Stickl Erzsebet Schmidt
34 5 Mar 1877 17 Mar 1877 Borbalya Janos Ritter Borbalya Stettler
35 7 Mar 1877 7 Mar 1877 Margit Kristof Müller of Bonnya Margit Peter
36 10 Mar 1877 17 Mar 1877 Margit Balint Derschner Margit Tell
37 14 Mar 1877 17 Mar 1877 Erzsebet Janos Lamann Katalin Ritter
38 15 Mar 1877 17 Mar 1877 Janos (illegitimate) Henrik Hartenstern Erzsebet Tikl
39 16 Mar 1877 17 Mar 1877 Erzsebet Janos Müller Erzsebet Ruppert
40 15 Mar 1877 17 Mar 1877 Margit Janos Reidl of Bonnya Borbalya Göbl
41 17 Mar 1877 18 Mar 1877 Andreas Adam Taubert of Szill Katalin Schwärtzl
42 18 Mar 1877 18 Mar 1877 Katalin (illegitimate) Janos Roth Krisztina Adam
43 21 Mar 1877 22 Mar 1877 Konrad (illegitimate) Konrad Schmidt Erzsebet Hoser, wife of Konrad Rofrits of Bonnya
44 24 Mar 1877 blank daughter Kristof Kleb  Katalin Hoser
45 26 Mar 1877 27 Mar 1877 Helena Mihaly Ellenberger Anna Maria Stark
46 27 Mar 1877 27 Mar 1877 Anna Maria Henrik Buchholz of Szill Erzsebet Frei
47 28 Mar 1877 2 Apr 1877 Zsuzsanna György Wolf of Szill Zsuzsanna Rück
48 30 Mar 1877 30 Mar 1877 Janos Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
49 30 Mar 1877 2 Apr 1877 Erzsebet Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
50 1 Apr 1877 2 Apr 1877 Henrik Henrik Werbach Borbalya Konrad
51 7 Apr 1877 8 Apr 1877 Borbalya Jakob Stettler Anna Maria Stickl
52 8 Apr 1877 8 Apr 1877 Kristof (illegitimate) Konrad Ferber Margit Steller
53 13 Apr 1877 15 Apr 1877 Henrik Janos Reining of Gadacs Katalin Czarth
54 15 Apr 1877 16 Apr 1877 Sebestyen Sebestyen Stockum of Szanto in Tolna province Helena Bitz
55 22 Apr 1877 23 Apr 1877 Henrik Janos Müller of Szill Eva Schultheisz
56 24 Apr 1877 25 Apr 1877 Sebestyen Konrad Kerth Katalin Hideg
57 26 Apr 1877 29 Apr 1877 Janos Marton Keim of Gadacs Katalin Schäfer
58 29 Apr 1877 2 May 1877 Maria Katalin (illegitimate) Vilmos Fogelkund Margit Karl, wife of Antal Till of Szill
59 2 May 1877 3 May 1877 Margit Fülöp Stickl Katalin Weil
60 5 May 1877 6 May 1877 Kristof György Arnhold Katalin Jung
61 5 May 1877 5 May 1877 Adam Henrik Schenk of Szill Magdalena Kramer
62 9 May 1877 9 May 1877 Erzsebet Kristof Stosz Margit Koch
63 14 May 1877 14 May 1877 Eva Jakob Nesz of Gadacs Katalin Stiener
64 21 May 1877 21 May 1877 Gyula Josef Adam Koch of Szill Ida Koppandi
65 22 May 1877 23 May 1877 György Janos Walter of Szill Appollonia Lamann
66 22 May 1877 27 May 1877 Katalin Jakob Steller of Gadacs Margit Rausch
67 24 May 1877 24 May 1877 Eva Matyas Göbl Katalin Knoch
68 2 June 1877 3 June 1877 Henrik Janos Hartenstern of Bonnya Katalin Müller
69 8 June 1877 8 June 1877 Margit György Trapp Margit Pfeiffer
70 8 June 1877 8 June 1877 György György Ruppert Gertrud Reidl
71 8 June 1877 10 June 1877 Henrik Josef Potzner of Szill Katalin Tikl
72 9 June 1877 10 June 1877 Josef Josef Reidl Margit Jung
73 23 June 1877 24 June 1877 Janos Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
74 24 June 1877 29 June 1877 Jakob Jakob Abel Erzsebet Schultheisz
75 26 June 1877 29 June 1877 Anna Maria Janos Abel Margit Jetter
76 29 June 1877 29 June 1877 Henrik Balint Adam Katalin Waing
77 2 July 1877 3 July 1877 Margit Konrad Nötling of Bonnya Katalin Ellenberger
78 3 July 1877 3 July 1877 Margit Janos Peter of Bonnya Margit Reidl
79 3 July 1877 blank daughter Kristof Tell Katalin Ruppert
80 7 July 1877 8 July 1877 Henrik Henrik Csermak Erzsebet Reidl
81 8 July 1877 8 July 1877 Magdalena Imre Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
82 10 July 1877 11 July 1877 Menyhart Marton Muschberger of Szill Katalin Neidert
83 10 July 1877 22 July 1877 Kristof Kristof Trapp of Gadacs Krisztina Knoch
84 11 July 1877 blank daughter Kristof Stickl Erzsebet Grosz
85 12 July 1877 21 July 1877 Margit Henrik Müller Katalin Reidl
86 21 July 1877 21 July 1877 Gertrud Janos Reidl of Bonnya Erzsebet Stickl
87 21 July 1877 22 July 1877 Eva Janos Wolf of Gadacs Margit Geier
88 22 July 1877 22 July 1877 Erzsebet György Metzger of Szill Erzsebet Kleb
89 29 July 1877 29 July 1877 Anna Maria Janos Waing Anna Maria Mencz
90 31 July 1877 1 Aug 1877 Henrik illegitimate Anna Maria Knoch of Szill
91 2 Aug 1877 3 Aug 1877 Kristof Janos Stockum of Bonnya Erzsebet Schienbein
92 4 Aug 1877 4 Aug 1877 Henrik Janos Link of Szill Erzsebet Rallion
93 5 Aug 1877 6 Aug 1877 Borbalya Janos Maireisz Margit Schäfer
94 8 Aug 1877 8 Aug 1877 Eva Andreas Grünwald of Szill Erzsebet Metzger
95 10 Aug 1877 12 Aug 1877 György Mihaly Penthaler of Szill Maria Staminger
96 14 Aug 1877 15 Aug 1877 Janos Jakob Felder Magdalena Ritzl
97 19 Aug 1877 19 Aug 1877 Katalin Janos Fleisch of Gadacs Margit Zarth
98 20 Aug 1877 20 Aug 1877 Katalin (illegitimate) Janos Eichel Katalin Ferter
99 30 Aug 1877 30 Aug 1877 Konrad (illegitimate) Konrad Stark, soldier Margit Lamann
100 31 Aug 1877 1 Sept 1877 Karoly Ede Heiling of Gadacs Margit Walther
101 2 Sept 1877 3 Sept 1877 Henrik Fülöp Türr of Szill Margit Schmidt
102 4 Sept 1877 5 Sept 1877 Henrik Jakob Ungar of Gadacs Anna Maria Stickl
103 8 Sept 1877 9 Sept 1877 Katalin Janos Märczluft of Szill Theresia Markos
104 18 Sept 1877 18 Sept 1877 Janos illegitimate Eva Reining
105 18 Sept 1877 18 Sept 1877 Anna Maria Janos Reidl Anna Maria Ferber
106 18 Sept 1877 20 Sept 1877 Erzsebet Mihaly Knoch Eva Tell
107 25 Sept 1877 26 Sept 1877 Henrik Kristof Stickl Katalin Knoch
108 29 Sept 1877 29 Sept 1877 Jakob Josef Konrad Margit Koch
109 29 Sept 1877 30 Sept 1877 Erzsebet Henrik Koch of Gadacs Erzsebet Knoch
110 30 Sept 1877 30 Sept 1877 Janos Henrik König of Szill Erzsebet Scheffer
111 2 Oct 1877 2 Oct 1877 Jakob Mihaly Steller of Gadacs Margit Schindler
112 2 Oct 1877 blank daughter György Kriszt Eva Lamann
113 7 Oct 1877 7 Oct 1877 Erzsebet Konrad Feidt of Bonnya Erzsebet Schmidt
114 8 Oct 1877 blank son Janos Jetter Gertrud Gärtner
115 9 Oct 1877 10 Oct 1877 Janos Janos Ruppert Erzsebet Ferber
116 10 Oct 1877 10 Oct 1877 Janos Balint Hild Erzsebet Schneiker
117 15 Oct 1877 21 Oct 1877 Katalin Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
118 19 Oct 1877 19 Oct 1877 Erzsebet Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
119 20 Oct 1877 blank daughter Konrad Mentz Margit Müller
120 20 Oct 1877 21 Oct 1877 Jakob Jakob Becker of Szill Katalin Szack
121 21 Oct 1877 21 Oct 1877 Karolina (illegitimate) Daniel Schäfer Katalin Schild of Szill
122 21 Oct 1877 21 Oct 1877 Kristof Henrik Bruder Katalin Ruppert
123 25 Oct 1877 26 Oct 1877 Katalin Henrik Appel of Gadacs Margit Potzner
124 26 Oct 1877 26 Oct 1877 Josef Josef Hild Erzsebet Dechert
125 28 Oct 1877 29 Oct 1877 Anna Maria Konrad Stickl Katalin Waing
126 9 Nov 1877 10 Dec 1877 Henrik the late Janos Scherer of Gadacs Katalin Mestyan
127 11 Nov 1877 11 Nov 1877 Henrik Mihaly Klein of Bonnya Katalin Szimon
128 13 Nov 1877 13 Nov 1877 Katalin Janos Steller Krisztina Göbl
129 23 Nov 1877 24 Nov 1877 Sebestyen Henrik Stickl Eva Tell
130 25 Nov 1877 25 Nov 1877 Anna Maria Kristof Hoser Margit Dämer
131 3 Dec 1877 3 Dec 1877 Henrik Henrik Weil of Szill Zsuzsanna Frei
132 3 Dec 1877 3 Dec 1877 Erzsebet György Müller of Szill Magdalena Penthaler
133 8 Dec 1877 8 Dec 1877 Erzsebet Henrik Werbach Katalin Dechert
134 8 Dec 1877 9 Dec 1877 Andreas Janos Komer of Szill Erzsebet Klebetanz
135 11 Dec 1877 12 Dec 1877 Henrik Konrad Adam Borbalya Müller
136 12 Dec 1877 13 Dec 1877 Andreas Janos Felder Anna Maria Adam
137 14 Dec 1877 14 Dec 1877 Sebestyen Jakob Adam Krisztina Groth
138 14 Dec 1877 14 Dec 1877 Balint Balint Paltz Katalin Rausch
139 14 Dec 1877 15 Dec 1877 Erzsebet Mihaly Meinhardt of Szill Erzsebet Presch
140 16 Dec 1877 18 Dec 1877 Janos (illegitimate) Henrik Bitz Regina Ledig of Bonnya, wife of Konrad Schmidt
141 17 Dec 1877 18 Dec 1877 Josef Josef Reidl Erzsebet Stickl
142 18 Dec 1877 18 Dec 1877 Janos Henrik Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
143 18 Dec 1877 26 Dec 1877 Henrik Janos Fink of Szill Eva Schneider
144 20 Dec 1877 21 Dec 1877 Anna Maria Janos Müller Krisztina Stark
145 25 Dec 1877 27 Dec 1877 Katalin Kristof Loch of Bonnya Katalin Heiczenreder
146 29 Dec 1877 30 Dec 1877 Henrik György Werbach of Fehercsard Katalin Mentz
147 30 Dec 1877 31 Dec 1877 Balint György Felder Erzsebet Hoser
148 30 Dec 1877 31 Dec 1877 Katalin Henrik Maleth Borbalya Ferber
149 30 Dec 1877 31 Dec 1877 Eva Kristof Rau of Bonnya Eva Ruppert
150 31 Dec 1877 3 Jan 1878 Henrik Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
151 16 Nov 1877 16 Nov 1877 Gyula Mihaly Böhm of Gölle Karolina Henk
152 26 May 1877 8 Dec 1881 Rudolf Janos Pfeiler of Szill Julianna Kohn
1878
1 3 Jan 1878 4 Jan 1878 Sebestyen Sebestyen Jung Katalin Dechert
2 4 Jan 1878 4 Jan 1878 Henrik Andreas Heppenheimer of Szill Magdalena Haas
3 9 Jan 1878 10 Jan 1878 Jakob Henrik Groth of Bonnya Erzsebet Stickl
4 16 Jan 1878 17 Jan 1878 Henrik (illegitimate) Jakob Stark Katalin Parti of Gadacs
5 16 Jan 1878 18 Jan 1878 Fülöp Janos Weing of Gadacs Katalin Nesz
6 19 Jan 1878 20 Jan 1878 Katalin Jakob Opper Borbalya Heincz
7 22 Jan 1878 22 Jan 1878 Sebestyen Janos Stark Magdalena Frank
8 5 Feb 1878 6 Feb 1878 Erzsebet Janos Waing of Szill Katalin Becker
9 14 Feb 1878 14 Feb 1878 Margit Janos Müller Katalin Csermak
10 14 Feb 1878 15 Feb 1878 Balint Andreas Rege Erzsebet Stark
11 15 Feb 1878 16 Feb 1878 Josef Sandor Kring Krisztina Ferber
12 19 Feb 1878 20 Feb 1878 Katalin Janos Trap of Szill Margit Erlemann
13 22 Feb 1878 23 Feb 1878 Margit Jakob Heincz Margit Krebsz
14 23 Feb 1878 24 Feb 1878 Margit Tobias Bitz of Szill Gertrud Schneiker
15 24 Feb 1878 24 Feb 1878 Margit Kristof Göbl Margit Stickl
16 1 Mar 1878 2 Feb 1878 Eva Josef Schwertzl of Szill Erzsebet Ungar
17 1 Mar 1878 2 Feb 1878 Josef György Ruppert Zsuzsanna Müller
18 3 Mar 1878 4 Feb 1878 Katalin Henrik Derschner Krisztina Müller
19 11 Mar 1878 12 Mar 1878 Krisztina Karoly Ochs Katalin Müller
20 24 Mar 1878 blank daughter Marton Weing of Gadacs Anna Maria Beck
21 25 Mar 1878 25 Mar 1878 Zsuzsanna Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
22 28 Mar 1878 28 Mar 1878 Janos Jakob Ferber Borbalya Reidl
23 30 Mar 1878 30 Mar 1878 Gertrud Josef Ruppert Katalin Aumann
24 2 Apr 1878 3 Apr 1878 Apollonia Fülöp Jusztusz of Gadacs Anna Maria Stickl
25 2 Apr 1878 3 Apr 1878 Karolina Imre Link of Szill Katalin Fink
26 2 Apr 1878 3 Apr 1878 Paul Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
27 8 Apr 1878 8 Apr 1878 Erzsebet Henrik Adam Erzsebet Strack
28 15 Apr 1878 15 Apr 1878 Anna Maria Kristof Ruppert Anna Maria Trapp
29 15 Apr 1878 16 Apr 1878 Erzsebet Henrik Schultheisz of Szill Eva Frei
30 18 Apr 1878 19 Apr 1878 Margit Imre Hartenstern of Bonnya Margit Reidl
31 19 Apr 1878 19 Apr 1878 Lenard Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
32 20 Apr 1878 21 Apr 1878 Sebestyen Kristof Czarth of Gadacs Klara Frei
33 30 Apr 1878 30 Apr 1878 Katalin György Kramer of Szill Anna Maria Heilmann
34 10 May 1878 12 May 1878 Krisztina Janos Loch of Bonnya Katalin Steller
35 11 May 1878 12 May 1878 Balint Balint Kleb Katalin Ruppert
36 17 May 1878 4 June 1878 Samuel Imre Miklos Kring Etelka Pfeiffer
37 19 May 1878 20 May 1878 Henrik Sebestyen Stockum of Szanto Helena Bitz
38 25 May 1878 blank daughter Kristof Stickl Erzsebet Grosz
39 26 May 1878 28 May 1878 Adam Henrik Stickl Katalin Dechert
40 30 May 1878 30 May 1878 Janos Janos Ritter Borbalya Stettler
41 8 June 1878 8 June 1878 Tobias Tobias Tell Katalin Schmidt
42 9 June 1878 10 June 1878 Henrik Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Bernhardt
43 24 June 1878 25 June 1878 Janos Kristof Trapp Erzsebet Lamann
44 25 June 1878 26 June 1878 Gyula Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
45 27 June 1878 28 June 1878 Eva Daniel Buchert of Szill Katalin Schuckmann
46 28 June 1878 29 June 1878 Peter Jakob Maj Anna Maria Ferber
74 30 June 1878 1 July 1878 Matyas Andreas Dechert of Szill Katalin Reidl
48 10 July 1878 12 July 1878 Andreas Henrik Welter of Bonnya Zsuzsanna Schlafmann
49 14 July 1878 14 July 1878 Janos Janos Bucsky of Szill Margit Frei
50 17 July 1878 18 July 1878 Eva Antal Grünwald of Szill Eva Rück
51 18 July 1878 18 July 1878 Janos Jakob Fink of Szill Magdalena Muschberger
52 21 July 1878 21 July 1878 Janos Illes Heppenheimer of Gadacs Margit Steller
53 20 July 1878 21 July 1878 Margit Jakob Bernhardt of Szill Gertrud Paul
54 24 July 1878 26 July 1878 Janos Henrik Weing of Gadacs Erzsebet Gehring
55 28 July 1878 29 July 1878 Fülöp Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
56 3 Aug 1878 4 Aug 1878 Ferencz Henrik Frank Erzsebet Jetter
57 3 Aug 1878 blank son Bertalan Stickl Anna Maria Reining
58 4 Aug 1878 4 Aug 1878 Maria György Lapp of Szill Katalin Penthaler
59 6 Aug 1878 7 Aug 1878 Eva Fülöp Kraft of Szill Margit Bernhardt
60 6 Aug 1878 7 Aug 1878 Janos Janos Ehl of Gadacs Erzsebet Trapp
61 6 Aug 1878 7 Aug 1878 Erzsebet Andreas Steller of Bonnya Margit Oppenheim
62 9 Aug 1878 10 Aug 1878 Jakob Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
63 12 Aug 1878 12 Aug 1878 Anna Maria Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
64 14 Aug 1878 15 Aug 1878 Antal Mihaly Uhri of Szill Erzsebet Schlitt
65 15 Aug 1878 16 Aug 1878 Mihaly Marton Keim of Gadacs Katalin Schäfer
66 15 Aug 1878 17 Aug 1878 György György Tell Katalin Knoch
67 23 Aug 1878 23 Aug 1878 Karolina Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
68 24 Aug 1878 24 Aug 1878 Magdalena Paul Penthaler of Szill Maria Metzger
69 24 Aug 1878 25 Aug 1878 Andreas Peter Schäfer Katalin Stark
70 24 Aug 1878 25 Aug 1878 Katalin Janos Stosz Katalin Heincz
71 25 Aug 1878 25 Aug 1878 Sandor Sandor Bucsky of Szill Margit Türr
72 29 Aug 1878 30 Aug 1878 Jakob Jakob Ruppert Krisztina Csermak
73 1 Sept 1878 3 Sept 1878 Gertrud (illegitimate) Peter Schneiker Margit Märcz
74 4 Sept 1878 blank son Janos Mai Gertrud Reidl
75 7 Sept 1878 7 Sept 1878 Josef Fülöp Stickl Margit Adam
76 8 Sept 1878 9 Sept 1878 Erzsebet Istvan Pflug of Szill Erzsebet Nöthling
77 10 Sept 1878 11 Sept 1878 Balint Balint Stark Eva Gärtner
78 12 Sept 1878 12 Sept 1878 Margit Janos Adam Margit Reining
79 16 Sept 1878 18 Sept 1878 Janos Janos Jetter Gertrud Gärtner
80 17 Sept 1878 18 Sept 1878 Janos Janos Weil Erzsebet Derschner
81 17 Sept 1878 18 Sept 1878 Anna Maria Henrik Junkhart of Gadacs Erzsebet Herber
82 15 Sept 1878 15 Sept 1878 Josef Istvan Karl of Szill Katalin Schultheisz
83 22 Sept 1878 22 Sept 1878 Katalin Janos Ruppert Katalin Ruppert
84 24 Sept 1878 24 Sept 1878 Janos György Jung Erzsebet Göbl
85 25 Sept 1878 25 Sept 1878 Konrad illegitimate Eva Reining
86 30 Sept 1878 1 Oct 1878 Margit György Rudolf Anna Maria Adam
87 2 Oct 1878 3 Oct 1878 Erzsebet Balint Frei of Szill Margit Kirch
88 11 Oct 1878 13 Oct 1878 Henrik Istvan Taubert of Szill Magdalena Szack
89 12 Oct 1878 13 Oct 1878 Katalin Sebestyen Csermak of Szill Katalin Potzner
90 15 Oct 1878 18 Oct 1878 Janos Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
91 17 Oct 1878 17 Oct 1878 Janos Kristof Tell Margit Stickl
92 17 Oct 1878 20 Oct 1878 Jakob Janos Jahn of Gadacs Erzsebet Pinter
93 26 Oct 1878 26 Oct 1878 Henrik Mihaly Jusztusz of Bonnya Erzsebet Groth
94 26 Oct 1878 27 Oct 1878 Krisztina Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
95 29 Oct 1878 29 Oct 1878 Josef Josef Reidl Anna Maria Kleb
96 29 Oct 1878 30 Oct 1878 Henrik Henrik Abel of Gadacs Katalin Koch
97 4 Nov 1878 5 Nov 1878 Eva Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
98 7 Nov 1878 8 Nov 1878 Theresia Janos Müller of Büssü Margit Petermann
99 8 Nov 1878 8 Nov 1878 Anna Maria Henrik Reidl of Bonnya Krisztina Prescher
100 19 Nov 1878 20 Nov 1878 Illes Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
m 23 Nov 1878 26 Nov 1878 Janos Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
102 25 Nov 1878 26 Nov 1878 Erzsebet Balint Ruppert Erzsebet Hofmann
103 30 Nov 1878 1 Dec 1878 Henrik Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
104 4 Dec 1878 5 Dec 1878 Eva Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
105 5 Dec 1878 6 Dec 1878 Margit Adam Hoser Erzsebet Lotz
106 6 Dec 1878 6 Dec 1878 Krisztina Fülöp Ferber Erzsebet Csermak
107 9 Dec 1878 10 Dec 1878 Andreas Andreas Müller Erzsebet Ferter
108 11 Dec 1878 12 Dec 1878 Henrik Adam Rege Katalin Krausz
109 14 Dec 1878 15 Dec 1878 Margit Sebesetyen Jung of Gadacs Margit Heppenheimer
110 20 Dec 1878 20 Dec 1878 Balint Andreas Ferber Katalin Göbl
111 20 Dec 1878 20 Dec 1878 Erzsebet Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
112 23 Dec 1878 24 Dec 1878 Margit Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
113 23 Dec 1878 26 Dec 1878 Mihaly Janos Kömer Erzsebet Klebetancz
114 24 Dec 1878 blank son Konrad Szierer Krisztina Steller
115 25 Dec 1878 27 Dec 1878 Balint Henrik Stark Anna Maria Rausch
116 28 Dec 1878 28 Dec 1878 Peter Peter Becker Borbalya Mai
1879
1 1 Jan 1879 1 Jan 1879 Erzsebet Janos Lamann Katalin Ritter
2 1 Jan 1879 blank son Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
3 1 Jan 1879 2 Jan 1879 Erzsebet (illegitimate) Konrad Schmidt Erzsebet Hoser of Bonnya
m 10 Jan 1879 12 Jan 1879 Janos Janos Ellenberger of Gadacs Margit Junghart
m 10 Jan 1879 11 Jan 1879 Katalin Janos Wiesner of Szill Szofia Wiesner
m 12 Jan 1879 blank daughter Konrad Mensz Margit Müller
m 15 Jan 1879 16 Jan 1879 Jakob György Hackmeier Erzsebet Ruppert
m 18 Jan 1879 blank daughter Konrad Stosz Margit Bitz
m 21 Jan 1879 21 Jan 1879 Janos Jakob Mentz Katalin Hild
m 23 Jan 1879 24 Jan 1879 Katalin Adam Maireisz Katalin Mai
m 24 Jan 1879 24 Jan 1879 Anna Maria Konrad Stark Krisztina Rausch
12 25 Jan 1879 26 Jan 1879 Eva Fülöp Weiandt of Gadacs Katalin Jung
13 26 Jan 1879 26 Jan 1879 Janos Jakob Steller of Gadacs Margit Rausch
14 26 Jan 1879 28 Jan 1879 Katalin Henrik Pentaler of Szill Erzsebet Schwärtzl
15 1 Feb 1879 2 Feb 1879 Erzsebet Andreas Reisinger of Szill Erzsebet Marth
16 2 Feb 1879 2 Feb 1879 Konrad Konrad Bräutigam of Gadacs Margit Ruppert
17 6 Feb 1879 7 Feb 1879 Erzsebet Kristof Kölbl Borbalya Frank
18 6 Feb 1879 8 Feb 1879 Peter Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
19 9 Feb 1879 12 Feb 1879 Adam Henrik Frei of Szill Erzsebet Bernhardt
20 12 Feb 1879 16 Feb 1879 Janos Janos Hamburger of Gadacs Katalin Beck
21 13 Feb 1879 13 Feb 1879 Anna Maria Janos Reidl Erzsebet Stickl
22 13 Feb 1879 13 Feb 1879 Anna Maria Janos Ledig Erzsebet Ruppert
23 15 Feb 1879 16 Feb 1879 Henrik Henrik Bruder Katalin Ruppert
24 15 Feb 1879 16 Feb 1879 Amalia György Kert Katalin Hideg
25 18 Feb 1879 19 Feb 1879 Janos Janos Jung Katalin Tell
26 19 Feb 1879 21 Feb 1879 Erzsebet Janos Rosenbäcker Margit Heincz
27 22 Feb 1879 23 Feb 1879 Balint Janos Wolf of Gadacs Margit Geier
28 24 Feb 1879 24 Feb 1879 Sebestyen Balint Adam Katalin Waing
29 25 Feb 1879 25 Feb 1879 Jakob Jakob Stettler Anna Maria Stickl
30 25 Feb 1879 26 Feb 1879 Krisztina Illes Ochs Borbalya Jung
m 25 Feb 1879 27 Feb 1879 Janos Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Juth
m 9 Mar 1879 9 Mar 1879 Anna Maria Janos Hopp of Gadacs Gertrud Abel
m 12 Mar 1879 14 Mar 1879 György Henrik Kramer of Szill Eva Guth
m 15 Mar 1879 16 Mar 1879 Janos Janos Wennhardt of Bonnya Borbalya Reidl
35 22 Mar 1879 24 Mar 1879 Sebestyen Janos Csermak Erzsebet Uhri
36 23 Mar 1879 23 Mar 1879 Eva Balint Werbach of Gadacs Anna Maria Rozner
37 27 Mar 1879 28 Mar 1879 Erzsebet Josef Krecsmann of Bonnya Katalin Erzsebet Krebsz
38 27 Mar 1879 28 Mar 1879 Janos Jakob Binder of Gadacs Katalin Steller
39 31 Mar 1879 31 Mar 1879 György Fülöp Ferber Anna Maria Ruppert
40 1 Apr 1879 2 Apr 1879 Eva Jakob Mestyan of Gadacs Dorottya Nesz
41 7 Apr 1879 8 Apr 1879 Peter Daniel Stickl of Szill Katalin Monaszterzki
42 7 Apr 1879 8 Apr 1879 Erzsebet Sebestyen Weil Katalin Hild
43 8 Apr 1879 8 Apr 1879 Katalin Jakob Nesz of Gadacs Katalin Stiener
44 11 Apr 1879 11 Apr 1879 György György Müller Katalin Stickl
45 11 Apr 1879 11 Apr 1879 Janos Janos Adam Katalin Ferber
46 13 Apr 1879 16 Apr 1879 Istvan György Wolf of Szill Zsuzsanna Rück
m missing 17 Apr 1879 missing illegitimate Anna Maria Knoch of Szill
48 14 Apr 1879 16 Apr 1879 Karolin Henrik Metzger of Szill Eva Bernhardt
49 18 Apr 1879 20 Apr 1879 Katalin Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
50 20 Apr 1879 20 Apr 1879 Katalin Peter György Müller of Szill Katalin Georg
51 20 Apr 1879 20 Apr 1879 György György Adam Margit Steller
52 20 Apr 1879 21 Apr 1879 Krisztina Henrik Csermak Erzsebet Reidl
53 25 Apr 1879 27 Apr 1879 Istvan Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
54 28 Apr 1879 28 Apr 1879 Erzsebet Sebestyen Müller Erzsebet Reidl
55 28 Apr 1879 28 Apr 1879 Katalin Janos Müller Erzsebet Rege
56 29 Apr 1879 blank daughter Janos Koch Katalin Stosz
57 30 Apr 1879 3 May 1879 Katalin Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
58 3 May 1879 3 May 1879 Henrik Jakob Stickl Margit Hanzl
59 7 May 1879 13 May 1879 György Henrik Defner of Gadacs Eva Ellenberger
60 8 May 1879 8 May 1879 Andreas (illegitimate) Henrik Girt Erzsebet Kring of Szill
61 23 May 1879 24 May 1879 Erzsebet Henrik Göbl Eva Lap
62 26 May 1879 26 May 1879 Henrik the late Henrik Appel of Gadacs Margit Potzner
63 27 May 1879 27 May 1879 Janos Vilmos Geier of Gadacs Erzsebet Weitzl
64 29 May 1879 30 May 1879 Erzsebet Janos Müller Katalin Stickl
65 30 May 1879 1 June 1879 Henrik György Lidz of Szill Erzsebet Brunn
66 6 June 1879 8 June 1879 Janos Henrik Müller of Bonnya Anna Maria Rohrbach
67 7 June 1879 blank son Andreas Felder Margit Reidl
68 8 June 1879 8 June 1879 Peter Janos Ruppert Anna Maria Knoch
69 12 June 1879 13 June 1879 Janos Janos Rallion of Gadacs Katalin Meisinger
70 22 June 1879 22 June 1879 Peter Kristof Stosz Margit Koch
71 22 June 1879 23 June 1879 Jakob Janos Stickl of Gadacs Eva Jusztusz
72 24 June 1879 28 June 1879 Erzsebet György Metzger of Szill Erzsebet Kleb
73 29 June 1879 30 June 1879 Andreas Kristof Reinhardt Erzsebet Müller
74 2 July 1879 6 July 1879 Janos (illegitimate) Janos Csigenheim Borbalya Kricsmanics of Gadacs, wife of Janos Lamp
75 3 July 1879 4 July 1879 Josef Henrik Hartenstern Erzsebet Wanner
76 4 July 1879 6 July 1879 Kristof Kristof Trapp of Gadacs Krisztina Knoch
77 5 July 1879 6 July 1879 Katalin Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
78 10 July 1879 10 July 1879 Katalin Balint Jung Erzsebet Hild
79 11 July 1879 13 July 1879 Janos Janos Ferter Krisztina Göbl
80 12 July 1879 13 July 1879 Henrik Henrik Werbach Katalin Dechert
81 15 July 1879 16 July 1879 Katalin Janos Ritter Borbalya Stettler
82 16 July 1879 17 July 1879 Katalin Balint Paltz Katalin Rausch
83 18 July 1879 18 July 1879 Janos Henrik Derschner Krisztina Müller
84 25 July 1879 25 July 1879 Katalin Sebestyen Reining Katalin Tell
85 24 July 1879 27 July 1879 Antal Andreas Grünwald of Szill Erzsebet Metzger
86 27 July 1879 27 July 1879 Andreas illegitimate Margit Reidl
87 31 July 1879 3 Aug 1879 Bela Henrik Schlitt of Szill Borbalya Tell
88 1 Aug 1879 3 Aug 1879 Henrik Adam Kirch of Szill Anna Maria Müller
89 5 Aug 1879 5 Aug 1879 Erzsebet Janos Knoch Katalin Göbl
90 8 Aug 1879 8 Aug 1879 Henrik Henrik Weiandt of Gadacs Eva Jusztusz
91 8 Aug 1879 10 Aug 1879 Katalin Henrik Dehert of Bonnya Borbalya Müller
92 11 Aug 1879 17 Aug 1879 Maria Adam Taubert of Szill Katalin Schwärtzl
93 12 Aug 1879 17 Aug 1879 Janos Matyas Nagy (Grosz) of Szill Erzsebet Reinhardt
94 14 Aug 1879 14 Aug 1879 Katalin Henrik Dechert Margit Müller
95 17 Aug 1879 17 Aug 1879 Therezia Antal Schenk of Szill Maria Penthaler
96 15 Aug 1879 17 Aug 1879 Janos Henrik Müller of Bonnya Katalin Steger
97 19 Aug 1879 23 Aug 1879 Katalin Janos Müller of Szill Eva Schultheisz
98 22 Aug 1879 22 Aug 1879 György Janos Krausz Anna Maria Rege
99 22 Aug 1879 22 Aug 1879 Anna Maria Karoly Ochs Katalin Schmidt
100 23 Aug 1879 23 Aug 1879 György György Müller Krisztina Krecsmann
101 27 Aug 1879 14 Sept 1879 Fülöp Fülöp Dürr of Szill Margit Schmidt
102 28 Aug 1879 29 Aug 1879 Janos Josef Hild Erzsebet Dechert
103 6 Sept 1879 6 Sept 1879 Eva Janos Jung Eva Reining
104 7 Sept 1879 8 Sept 1879 Margit Istvan Landek of Gadacs Margit Pfeifer
105 7 Sept 1879 30 Sept 1879 Maria Katalin (twin) Miklos Kring Etelka Pfeiffer
105 7 Sept 1879 30 Sept 1879 Judith (twin) Miklos Kring Etelka Pfeiffer
106 10 Sept 1879 11 Sept 1879 Henrik Kristof Rau of Bonnya Eva Ruppert
107 10 Sept 1879 14 Sept 1879 Magdalena Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
108 14 Sept 1879 14 Sept 1879 Margit illegitimate Margit Stark of Gadacs
109 15 Sept 1879 15 Sept 1879 Henrik Balint Hild Erzsebet Schneiker
110 16 Sept 1879 17 Sept 1879 Adam Adam Kring Katalin Dechert
111 17 Sept 1879 18 Sept 1879 Janos Janos Ruppert Katalin Ruppert
112 18 Sept 1879 21 Sept 1879 Erzsebet Janos Weing of Gadacs Katalin Nesz
113 20 Sept 1879 21 Sept 1879 Erzsebet Henrik Hok of Gadacs Erzsebet Knoch
114 22 Sept 1879 22 Sept 1879 Margit Janos Reidl Anna Maria Ferber
115 22 Sept 1879 23 Sept 1879 Janos illegitimate Anna Maria Adam
116 26 Sept 1879 26 Sept 1879 Adam Janos Maireisz Margit Schäfer
117 29 Sept 1879 30 Sept 1879 Konrad Henrik Stark Helena Jung
118 29 Sept 1879 30 Sept 1879 Sebestyen Janos Grosz of Gadacs Eva Jung
119 29 Sept 1879 30 Sept 1879 Erzsebet György Hollenbach of Szill Katalin Klein
120 1 Oct 1879 2 Oct 1879 Katalin Balint Derschner Margit Tell
121 7 Oct 1879 8 Oct 1879 Janos Janos Walter of Gadacs Apollonia Lamann
122 11 Oct 1879 11 Oct 1879 Erzsebet Henrik Stark Anna Maria Rausch
123 11 Oct 1879 12 Oct 1879 Janos Nepomuk Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
124 12 Oct 1879 12 Oct 1879 Sebestyen Janos Adam Margit Reining
125 16 Oct 1879 19 Oct 1879 Adam Josef Taubert of Szill Maria Schenk
126 18 Oct 1879 19 Oct 1879 Katalin György Gärtner Maria Hoffmann
127 18 Oct 1879 20 Oct 1879 Janos Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
128 21 Oct 1879 26 Oct 1879 Jakob Jakob Meinhardt of Szill Margit Mentz
129 23 Oct 1879 23 Oct 1879 Anna Maria Josef Reidl Anna Maria Kleb
130 26 Oct 1879 blank daughter Kristof Stickl Erzsebet Grosz
131 26 Oct 1879 27 Oct 1879 Janos illegitimate Katalin Lamp of Gadacs
132 29 Oct 1879 6 Nov 1879 Janos Adam Koch of Szill Ida Koppandi
133 1 Nov 1879 1 Nov 1879 Margit Janos Müller Katalin Csermak
134 3 Nov 1879 6 Nov 1879 Zsuzsanna (twin) Antal Grünwald of Szill Eva Rück
135 3 Nov 1879 6 Nov 1879 Theresia – twin (died: 26 Aug 1915) Antal Grünwald of Szill Eva Rück
136 4 Nov 1879 5 Nov 1879 Peter Adam Rege Katalin Krausz
137 7 Nov 1879 10 Nov 1879 Henrik Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Reinhardt
138 8 Nov 1879 8 Nov 1879 Anna Maria Henrik Stiener Anna Maria Csermak
139 8 Nov 1879 10 Nov 1879 Paul Konrad Klem of Gadacs Erzsebet Putler
140 8 Nov 1879 10 Nov 1879 Erzsebet Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
141 10 Nov 1879 10 Nov 1879 Anna Maria Jakob Bekker of Szill Katalin Szack
142 14 Nov 1879 14 Nov 1879 Erzsebet Henrik Frank Erzsebet Jetter
143 15 Nov 1879 18 Nov 1879 Henrik illegitimate Magdalena Loch, widow in Gadacs
144 21 Nov 1879 22 Nov 1879 Margit Fülöp Stickl Margit Adam
145 28 Nov 1879 30 Nov 1879 Janos Janos Stiener of Gadacs Eva Mestyan
146 2 Dec 1879 4 Dec 1879 Karolin illegitimate Margit Schleining of Szill
147 3 Dec 1879 4 Dec 1879 Janos Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
148 5 Dec 1879 5 Dec 1879 Erzsebet Fülöp Stickl Katalin Weil
149 13 Dec 1879 13 Dec 1879 Katalin Konrad Roth Borbalya Knoch
150 14 Dec 1879 15 Dec 1879 Janos Janos Göbl Erzsebet Stickl
151 14 Dec 1879 15 Dec 1879 Borbalya Janos Stosz Katalin Heincz
152 20 Dec 1879 blank daughter Mihaly Knoch Eva Tell
153 28 Dec 1879 29 Dec 1879 Erzsebet Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
154 28 Dec 1879 4 Jan 1880 Jakob Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
1880
1 3 Jan 1880 4 Jan 1880 Margit Janos Dekkert of Bonnya Borbalya Miller
2 4 Jan 1880 4 Jan 1880 Andreas Josef Reidl Erzsebet Stickl
3  5 Jan 1880 5 Jan 1880 Katalin Adam Hozer Erzsebet Lotz
4 5 Jan 1880 6 Jan 1880 Eva Henrik Schultheisz of Szill Eva Frei
5 7 Jan 1880 9 Jan 1880 Sebestyen Henrik Weing of Gadacs Erzsebet Gehring
6 8 Jan 1880 11 Jan 1880 György Jakob Metzger of Szill Magdalena Schuchmann
7 9 Jan 1880 10 Jan 1880 Katalin Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
8 11 Jan 1880 11 Jan 1880 Erzsebet Jakob Bernhardt of Szill Gertrud Paul
9 12 Jan 1880 14 Jan 1880 Maria Magdalena Henrik Rück of Szill Krisztina Imrich
10 13 Jan 1880 15 Jan 1880 Henrik Marton Keim of Gadacs Katalin Schäfer
11 17 Jan 1880 17 Jan 1880 Josef Josef Ruppert Katalin Aumann
12 26 Jan 1880 26 Jan 1880 Anna Maria Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
13 31 Jan 1880 31 Jan 1880 Margit Kristof Tell Margit Stickl
14 1 Feb 1880 2 Feb 1880 Henrik Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
15 2 Feb 1880 2 Feb 1880 Katalin Janos Dechert Anna Maria Derschner
16 3 Feb 1880 3 Feb 1880 Erzsebet György Konrad Krisztina Stark
17 3 Feb 1880 3 Feb 1880 Eva (twin) Janos Konrad Erzsebet Hozer
18 3 Feb 1880 3 Feb 1880 Adam (twin) Janos Konrad Erzsebet Hozer
19 5 Feb 1880 5 Feb 1880 Josef Matyas Wichland (Wiehland) of Torokkoppany Eva Horvath
20 1 Feb 1880 8 Feb 1880 Anna Maria Janos Wiezner of Szill Zsofia Wiezner
m Feb 1880 9 Feb 1880 Janos Janos Stickl Katalin Rosenbäcker
22 8 Feb 1880 blank daughter Henrik Müller Katalin Reidl
23 9 Feb 1880 9 Feb 1880 Erzsebet György Stosz Anna Maria Derschner
24 9 Feb 1880 10 Feb 1880 Janos Henrik Adam Erzsebet Strack
25 10 Feb 1880 10 Feb 1880 Julianna Mihaly Böhm of Gölle Karolina Henk
26 10 Feb 1880 15 Feb 1880 Katalin Mihaly Meinhardt of Szill Erzsebet Prescher
27 11 Feb 1880 11 Feb 1880 Katalin Jakob Heincz Margit Krebsz
28 13 Feb 1880 14 Feb 1880 Krisztina Henrik Reidl of Bonnya Krisztina Prescher
29 14 Feb 1880 14 Feb 1880 Katalin Jakob Adam Krisztina Groth
30 15 Feb 1880 15 Feb 1880 Henrik Karoly (illegitimate) Henrik Bitz Regina Ledig of Bonnya, wife of Konrad Schmidt
31 25 Feb 1880 25 Feb 1880 Balint Janos Jung Katalin Tell
32 26 Feb 1880 3 Mar 1880 Magdalena (illegitimate) Janos Stickl Katalin Walter of Szill
33 28 Feb 1880 28 Feb 1880 György György Rudolf Anna Maria Adam
34 28 Feb 1880 28 Feb 1880 Konrad Bertalan Stickl Anna Maria Reining
35 2 Mar 1880 2 Mar 1880 Balint Jakob Felder Magdalena Ritzel
36 2 Mar 1880 3 Mar 1880 Konrad Konrad Feidt of Bonnya Erzsebet Schmidt
37 2 Mar 1880 3 Mar 1880 Istvan Josef Potzner of Szill Katalin Tikl
38 8 Mar 1880 8 Mar 1880 Katalin Kristof Göbl Margit Stickl
39 14 Mar 1880 14 Mar 1880 Margit Henrik Roth of Fehercsard Anna Maria Trap
40 16 Mar 1880 blank daughter Josef Stickl Erzsebet Lang
41 18 Mar 1880 18 Mar 1880 Maria Janos Koch of Szill Zsofia Wirth
42 19 Mar 1880 19 Mar 1880 Anna Maria Jakob Abel Erzsebet Schultheisz
43 23 Mar 1880 24 Mar 1880 Janos (illegitimate) Konrad Schmidt Erzsebet Hozer of Bonnya, wife of Konrad Rofrics
44 25 Mar 1880 25 Mar 1880 Andreas Lorinc Grünwald of Szill Magdalena Juth
45 29 Mar 1880 30 Mar 1880 Konrad Jakob Ferber Borbalya Reidl
46 29 Mar 1880 30 Mar 1880 Kristof Konrad Stark of Fehercsard Anna Maria Lamann
47 29 Mar 1880 30 Mar 1880 Janos György Werbach of Fehercsard Katalin Mäncz
48 30 Mar 1880 30 Mar 1880 Fülöp Janos Stark Magdalena Frank
49 3 Apr 1880 4 Apr 1880 Henrik Janos Ruppert Erzsebet Ferber
50 3 Apr 1880 4 Apr 1880 Henrik Henrik Gärtner Margit Derschner
51 4 Apr 1880 4 Apr 1880 Katalin Josef Reidl Margit Jung
52 11 Apr 1880 11 Apr 1880 Andreas Janos Stockum of Bonnya Erzsebet Schienbein
53 7 Apr 1880 11 Apr 1880 Daniel Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
54 11 Apr 1880 11 Apr 1880 Josef Henrik Stickl of Szill Katalin Pickelhaub
55 14 Apr 1880 16 Apr 1880 Margit Henrik Weing of Gadacs Zsuzsanna Schwab
56 22 Apr 1880 23 Apr 1880 Katalin Janos Weing of Szill Katalin Becker
57 24 Apr 1880 25 Apr 1880 Anna Maria Fülöp Jusztusz of Gadacs Anna Maria Stickl
58 29 Apr 1880 30 Apr 1880 Anna Maria Mihaly Ellenberger Anna Maria Stark
59 9 May 1880 11 May 1880 Janos Janos Koller of Szill Katalin Schultheisz
60 11 May 1880 17 May 1880 Josef Josef Blazer of Szill Katalin Rück
61 12 May 1880 12 May 1880 Katalin Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
62 13 May 1880 blank son Kristof Tell Katalin Hoser
63 13 May 1880 14 May 1880 Eva Marton Weiandt of Gadacs Anna Maria Beck
64 18 May 1880 21 May 1880 Erzsebet Josef Graugecz of Szill Anna Koch
65 18 May 1880 23 May 1880 Janos Fülöp Weiandt of Gadacs Katalin Jung
66 22 May 1880 23 May 1880 Ferencz illegitimate Erzsebet Gehring of Szill
67 26 May 1880 27 May 1880 Janos Janos Abel Margit Jetter
68 2 June 1880 3 June 1880 Borbalya Janos Hartenstern of Bonnya Katalin Müller
69 4 June 1880 6 June 1880 Gertrud (twin) Fülöp Weiandt Borbalya Hellebrandt
70 4 June 1880 6 June 1880 Janos (twin) Fülöp Weiandt Borbalya Hellebrandt
71 26 June 1880 27 June 1880 Anna Maria Kristof Loch of Bonnya Katalin Heiczenreder
72 3 July 1880 4 July 1880 Anna Maria György Wolf of Szill Zsuzsanna Rück
73 8 July 1880 11 July 1880 György Tobias Bitz of Szill Gertrud Schneiker
74 9 July 1880 11 July 1880 Henrik Henrik Wenczel of Szill Katalin Metzger
75 11 July 1880 11 July 1880 Henrik Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
76 14 July 1880 15 July 1880 Janos Ferencz Frank Katalin Konrad
77 20 July 1880 21 July 1880 Anna Maria Henrik Wolf of Bonnya Margit Schmidt
78 25 July 1880 26 July 1880 Erzsebet Konrad Ziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
79 30 July 1880 1 Aug 1880 Janos Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
80 2 Aug 1880 blank son Sebestyen Maj Margit Müller
81 6 Aug 1880 7 Aug 1880 Margit Janos Weil Erzsebet Derschner
82 7 Aug 1880 8 Aug 1880 Katalin György Lapp of Szill Katalin Penthaler
83 7 Aug 1880 8 Aug 1880 Reinhard Konrad Stosz of Bonnya Katalin Stickl
84 11 Aug 1880 blank daughter Konrad Mentz Margit Müller
85 14 Aug 1880 14 Aug 1880 Katalin György Ruppert Margit Dechert
86 15 Aug 1880 16 Aug 1880 Anna Maria Adam Maireisz Katalin Knoch
87 17 Aug 1880 24 Aug 1880 Wilma Erzsebet Karoly Schöpf of Gadacs Erzsebet Gronwald
88 20 Aug 1880 28 Aug 1880 Janos Matyas Göbl Katalin Knoch
89 21 Aug 1880 24 Aug 1880 Katalin Henrik Abel of Gadacs Katalin Koch
90 23 Aug 1880 28 Aug 1880 Janos illegitimate Margit Adam
91 25 Aug 1880 28 Aug 1880 Andreas Balint Stark Eva Gärtner
92 24 Aug 1880 29 Aug 1880 Gyula Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
93 27 Aug 1880 28 Aug 1880 György Janos Jetter Gertrud Gärtner
94 28 Aug 1880 29 Aug 1880 Janos Gaspar Jahn of Bonnya Krisztina Stosz
95 28 Aug 1880 29 Aug 1880 Henrik Illes Abel of Bonnya Margit Reidl
96 31 Aug 1880 1 Sept 1880 Katalin Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
97 1 Sept 1880 4 Sept 1880 Erzsebet Janos Becker of Szill Karolin Peter
98 2 Sept 1880 4 Sept 1880 Henrik Daniel Buchert of Szill Katalin Schuckmann
99 2 Sept 1880 5 Sept 1880 Janos Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
100 4 Sept 1880 5 Sept 1880 Eva Henrik Hild Margit Opper
101 4 Sept 1880 5 Sept 1880 Katalin Sebestyen Adam Katalin Maj
102 5 Sept 1880 6 Sept 1880 Konrad Henrik Schlafmann Margit Steller
103 6 Sept 1880 7 Sept 1880 Janos Janos Fleisch of Gadacs Margit Zarth
104 6 Sept 1880 7 Sept 1880 Paul Paul Marth of Szill Katalin Hecker
105 7 Sept 1880 7 Sept 1880 Henrik Janos Link of Szill Erzsebet Rallion
106 9 Sept 1880 10 Sept 1880 Katalin Henrik Kramer of Szill Eva Guth
107 16 Sept 1880 17 Sept 1880 Eva illegitimate Borbalya Konrad, widow
108 16 Sept 1880 19 Sept 1880 Illes Andreas Steller of Bonnya Margit Oppenheim
109 23 Sept 1880 26 Sept 1880 Katalin Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
110 5 Oct 1880 6 Oct 1880 Sebestyen Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
111 8 Oct 1880 10 Oct 1880 Janos Janos Reidl of Bonnya Borbalya Göbl
112 8 Oct 1880 10 Oct 1880 Erzsebet Henrik Link of Szill Katalin Fink
113 12 Oct 1880 14 Oct 1880 Eva Mihaly Steller of Gadacs Margit Schindler
114 24 Oct 1880 25 Oct 1880 Josef Konrad Stosz Margit Bitz
115 24 Oct 1880 25 Oct 1880 Henrik Fülöp Gehring of Gadacs Katalin Klein
116 30 Oct 1880 31 Oct 1880 Katalin Janos Stark of Gadacs Katalin Knoch
117 27 Oct 1880 31 Oct 1880 Johanna Istvan Pflug of Szill Erzsebet Nöthling
118 28 Oct 1880 31 Oct 1880 Erzsebet Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
119 31 Oct 1880 1 Nov 1880 György Mihaly Knoch Eva Tell
120 1 Nov 1880 blank son Henrik Raab of Gadacs Eva Knoch
121 8 Nov 1880 8 Nov 1880 György illegitimate Margit Reidl
122 7 Nov 1880 8 Nov 1880 Janos Janos Rallion of Gadacs Erzsebet Kriszt
123 9 Nov 1880 10 Nov 1880 Katalin Kristof Stickl Katalin Knoch
124 10 Nov 1880 11 Nov 1880 Borbalya Josef Arnold Borbalya Rozenbäcker
125 14 Nov 1880 15 Nov 1880 Katalin Janos Adam Katalin Ferber
126 14 Nov 1880 15 Nov 1880 Katalin Jakob Koch of Szill Erzsebet Penthaler
127 16 Nov 1880 16 Nov 1880 Katalin Henrik Krecsmann of Bonnya Katalin Ferber
128 17 Nov 1880 18 Nov 1880 Katalin Henrik Forster of Gadacs Katalin Ferber
129 22 Nov 1880 23 Nov 1880 Andreas Andreas Felder Margit Reidl
130 25 Nov 1880 26 Nov 1880 Margit Peter Becker Borbalya Maj
131 28 Nov 1880 30 Nov 1880 Kristof (twin) Kristof Czarth of Gadacs Krisztina Szack
132 28 Nov 1880 30 Nov 1880 Krisztina (twin) Kristof Czarth of Gadacs Krisztina Szack
133 30 Nov 1880 1 Dec 1880 Henrik Henrik Schäfer Katalin Abel
134 2 Dec 1880 2 Dec 1880 Eva Janos Knoch Katalin Göbl
135 6 Dec 1880 7 Dec 1880 Margit Kristof Ruppert Anna Maria Trap
136 7 Dec 1880 8 Dec 1880 Fülöp Janos Reidl Anna Maria Ferber
137 10 Dec 1880 11 Dec 1880 Zsuzsanna Henrik Welter of Bonnya Zsuzsanna Schlafmann
138 10 Dec 1880 11 Dec 1880 Andreas Andreas Rege Erzsebet Stark
139 11 Dec 1880 11 Dec 1880 Anna Maria György Arnold Katalin Jung
140 13 Dec 1880 blank son Josef Konrad Margit Koch
141 13 Dec 1880 15 Dec 1880 Erzsebet Janos Bitz of Szill Erzsebet Taubert
142 15 Dec 1880 15 Dec 1880 Katalin Frigyes Nagl Anna Maria Opper
143 18 Dec 1880 18 Dec 1880 Jakob Jakob Opper Borbalya Heincz
144 19 Dec 1880 20 Dec 1880 Henrik Henrik Penthaler of Szill Erzsebet Schwertzl
145 23 Dec 1880 24 Dec 1880 Borbalya Janos Lamann Katalin Ritter
146 23 Dec 1880 24 Dec 1880 Henrik Henrik Rozenbäcker of Bonnya Erzsebet Peter
147 26 Dec 1880 26 Dec 1880 Istvan Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
148 22 Dec 1880 24 Dec 1880 Eva Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
1881
1 1 Jan 1881 2 Jan 1881 Janos Peter Rallion of Gadacs Krisztin Rege
2 5 Jan 1881 8 Jan 1881 Maria Peter Koller of Szill Eva Schultheisz
3 14 Jan 1881 14 Jan 1881 Erzsebet Peter Knoch of Gadacs Erzsebet Frick
4 13 Jan 1881 17 Jan 1881 Istvan Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
5 15 Jan 1881 15 Jan 1881 György Henrik Derschner Krisztina Müller
6 19 Jan 1881 20 Jan 1881 Katalin Kristof Steller of Bonnya Katalin Muth
7 23 Jan 1881 blank daughter Henrik Göbl Eva Lap
8 27 Jan 1881 29 Jan 1881 Konrad Josef Reidl Margit Märcz
9 28 Jan 1881 29 Jan 1881 Erzsebet Janos Stettler of Fehercsard Eva Waing
10 30 Jan 1881 30 Jan 1881 Eva Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
11 2 Feb 1881 2 Feb 1881 Sebestyen Sebestyen Schmidt Katalin Kleb
12 2 Feb 1881 3 Feb 1881 György Janos Steller Krisztina Göbl
13 3 Feb 1881 4 Feb 1881 Peter Henrik Frank Erzsebet Jetter
14 8 Feb 1881 9 Feb 1881 Adam Adam Reinhardt of Gadacs Katalin Kausz
15 20 Feb 1881 21 Feb 1881 Katalin Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
16 21 Feb 1881 22 Feb 1881 Katalin Janos Krecsmann of Bonnya Katalin Ferber
17 23 Feb 1881 23 Feb 1881 Katalin Jakob Mentz Katalin hild
18 27 Feb 1881 28 Feb 1881 Erzsebet Adam Hozer Erzsebet Lotz
19 5 Mar 1881 5 Mar 1881 Gertrud Janos Koch Katalin Stosz
20 8 Mar 1881 8 Mar 1881 Margit Janos Stickl Katalin Rozenbäcker
21 14 Mar 1881 14 Mar 1881 Krisztina Jakob Ruppert Krisztina Csermak
22 14 Mar 1881 19 Mar 1881 Alojzia Fülöp Kraft of Szill Margit Bernhardt
23 15 Mar 1881 15 Mar 1881 Anna Maria Konrad Stickl Katalin Waing
24 18 Mar 1881 19 Mar 1881 Erzsebet Henrik Stickl Katalin Dechert
25 18 Mar 1881 19 Mar 1881 Josef Josef Reidl Anna Maria Kleb
26 19 Mar 1881 20 Mar 1881 György György Ruppert Zsuzsanna Müller
27 20 Mar 1881 blank daughter Janos Wennhardt of Bonnya Borbalya Reidl
28 22 Mar 1881 22 Mar 1881 Janos Henrik Bruder Katalin Ruppert
29 29 Mar 1881 29 Mar 1881 Katalin Andreas Stickl Katalin Kriszt
30 30 Mar 1881 30 Mar 1881 Andreas Josef Krecsmann of Bonnya Katalin Krebsz
m missing Apr 1881 Katalin Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Juth
32 5 Apr 1881 6 Apr 1881 Anna Maria Henrik Maleth Borbalya Ferber
33 6 Apr 1881 11 Apr 1881 Andreas Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
34 9 Apr 1881 18 Apr 1881 Istvan Istvan Taubert of Szill Magdalena Szack
35 19 Apr 1881 20 Apr 1881 Eva Henrik Hok of Gadacs Erzsebet Knoch
36 22 Apr 1881 22 Apr 1881 Krisztina Jakob Schäfer Katalin Jung
37 22 Apr 1881 24 Apr 1881 Henrik illegitimate Margit Stark of Gadacs
38 26 Apr 1881 1 May 1881 Peter Janos Bucsky of Szill Margit Frei
39 28 Apr 1881 1 May 1881 Janos Marton Muschberger of Szill Katalin Neider
40 3 May 1881 4 May 1881 György György Hackmeier Erzsebet Ruppert
41 6 May 1881 6 May 1881 Balint Josef Hild Erzsebet Dechert
42 6 May 1881 7 May 1881 Margit Josef Reidl Margit Jung
43 6 May 1881 8 May 1881 Sebestyen the late Sebestyen Jung of Gadacs Margit Heppenheimer
44 8 May 1881 12 May 1881 Paul Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
45 10 May 1881 12 May 1881 Erzsebet Kristof Trapp of Gadacs Krisztina Knoch
46 15 May 1881 15 May 1881 Henrik (twin) Sebestyen Csermak of Szill Katalin Potzner
47 15 May 1881 15 May 1881 Andreas (twin) Sebestyen Csermak of Szill Katalin Potzner
48 21 May 1881 22 May 1881 Josef Henrik Frei of Szill Erzsebet Bernhardt
49 21 May 1881 22 May 1881 Rudolf Istvan Karl of Szill Erzsebet Pentz
50 25 May 1881 25 May 1881 Janos Andreas Müller Erzsebet Ferter
51 27 May 1881 29 May 1881 Margit Janos Wolf of Gadacs Margit Geier
52 28 May 1881 29 May 1881 Erzsebet Mihaly Klein of Bonnya Katalin Szimon
53 2 June 1881 3 June 1881 György Konrad Jetter Margit Zeth
54 3 June 1881 5 June 1881 György Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
55 4 June 1881 5 June 1881 Josef Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
56 17 June 1881 19 June 1881 Margit Jakob Ellenberger of Gadacs Margit Junghart
57 23 Juner 1881 26 June 1881 Zsofia Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
58 1 July 1881 3 July 1881 Apollonia Illes Heppenheimer of Gadacs Margit Steller
59 6 July 1881 6 July 1881 Margit Kristof Stosz Margit Koch
60 7 July 1881 10 July 1881 Janos Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
61 8 July 1881 10 July 1881 Katalin Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
62 11 July 1881 blank son Janos Grosz of Gadacs Eva Jung
63 12 July 1881 12 July 1881 Margit Jakob Maj Anna Maria Ferber
64 14 July 1881 14 July 1881 Henrik Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
65 22 July 1881 22 July 1881 György Adam Rege Katalin Krausz
66 30 July 1881 31 July 1881 Katalin Janos Walter of Gadacs Apollonia Lamann
67 1 Aug 1881 4 Aug 1881 Henrik Henrik Müller Katalin Reidl
68 2 Aug 1881 4 Aug 1881 Therezia (twin) Tobias Bitz of Szill Gertrud Schneiker
69 2 Aug 1881 4 Aug 1881 Eva (twin) Tobias Bitz of Szill Gertrud Schneiker
70 3 Aug 1881 blank daughter György Stosz Anna Maria Derschner
71 5 Aug 1881 7 Aug 1881 Josef Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
72 8 Aug 1881 9 Aug 1881 Antal Antal Grünwald of Szill Eva Rück
73 12 Aug 1881 14 Aug 1881 Eva Daniel Stickl of Szill Katalin Monaszteszki
74 13 Aug 1881 13 Aug 1881 Jakob Balint Adam Katalin Waing
75 13 Aug 1881 14 Aug 1881 Eva Janos Jahn of Gadacs Erzsebet Heppenheimer
76 14 Aug 1881 14 Aug 1881 Josef Josef Taubert of Szill Maria Schenk
77 14 Aug 1881 15 Aug 1881 Janos Konrad Mentz Margit Müller
78 16 Aug 1881 17 Aug 1881 Katalin Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
79 18 Aug 1881 19 Aug 1881 György György Konrad Krisztina Stark
80 18 Aug 1881 20 Aug 1881 Anna Maria illegitimate Zsuzsanna Kring of Gadacs, wife of Hartmann Stickl
81 23 Aug 1881 24 Aug 1881 Sebestyen Konrad Jetter Margit Schneiker
82 30 Aug 1881 31 Aug 1881 Katalin Janos Krebsz of Bonnya Anna Maria Steller
83 2 Sept 1881 3 Sept 1881 Karoly Lajos Kortsek of Szanto Lidia Antal
84 3 Sept 1881 4 Sept 1881 Karoly Karoly Schöpf of Gadacs Erzsebet Gronwald
85 5 Sept 1881 6 Sept 1881 Jakob Janos Jung Katalin Tell
86 9 Sept 1881 11 Sept 1881 Henrik Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
87 10 Sept 1881 11 Sept 1881 Janos Jakob Stettler Anna Maria Stickl
88 12 Sept 1881 12 Sept 1881 György Janos Konrad Erzsebet Hozer
89 17 Sept 1881 18 Sept 1881 Janos Illes Abel of Gadacs Margit Reidl
90 21 Sept 1881 22 Sept 1881 Margit Jakob Abel Erzsebet Schultheisz
91 22 Sept 1881 22 Sept 1881 Jakob Kristof Stickl Erzsebet Grosz
92 25 Sept 1881 25 Sept 1881 Henrik Henrik Werbach Katalin Dechert
93 27 Sept 1881 29 Sept 1881 Margit Janos Stark of Gadacs Katalin Knoch
94 30 Sept 1881 1 Oct 1881 Eva Konrad Stark Krisztina Rausch
95 30 Sept 1881 2 Oct 1881 Borbalya Janos Göbl Erzsebet Stickl
96 3 Oct 1881 3 Oct 1881 Sebestyen Sebestyen Maj Margit Müller
97 9 Oct 1881 9 Oct 1881 Janos Janos Ritter Borbalya Stettler
98 6 Oct 1881 9 Oct 1881 Daniel Henrik Link of Szill Katalin Fink
99 4 Oct 1881 9 Oct 1881 Ferencz Antal Schwebler of Szill Maria Job
100 9 Oct 1881 9 Oct 1881 Erzsebet Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
101 13 Oct 1881 25 Oct 1881 Henrik Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
102 23 Oct 1881 23 Oct 1881 Katalin Henrik Dechert Margit Müller
103 23 Oct 1881 25 Oct 1881 Henrik Janos Trap of Szill Margit Erlemann
104 27 Oct 1881 30 Oct 1881 Apollonia Vilmos Geier of Gadacs Erzsebet Waitzl
105 28 Oct 1881 29 Oct 1881 György Henrik Csermak Erzsebet Reidl
106 1 Nov 1881 1 Nov 1881 Janos Janos Eichel Katalin Ferter
107 2 Nov 1881 3 Nov 1881 Fülöp Fülöp Stickl Margit Adam
108 4 Nov 1881 5 Nov 1881 Therezia Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
109 9 Nov 1881 13 Nov 1881 György Henrik Kramer of Szill Eva Gut
110 14 Nov 1881 15 Nov 1881 Balint Fülöp Ferber Erzsebet Csermak
111 19 Nov 1881 20 Nov 1881 Henrik Henrik Abel of Gadacs Katalin Koch
112 21 Nov 1881 21 Nov 1881 György György Steger of Bonnya Borbalya Müller
113 22 Nov 1881 23 Nov 1881 Janos Balint Rupert Erzsebet Rofrics
114 24 Nov 1881 26 Nov 1881 Henrik Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
115 25 Nov 1881 26 Nov 1881 Margit Mihaly Knoch Erzsebet Müller
116 1 Dec 1881 3 Dec 1881 Katalin György Lap of Szill Katalin Penthaler
117 5 Dec 1881 6 Dec 1881 Jakob Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Bernhardt
118 9 Dec 1881 blank son Josef Konrad Margit Koch
119 10 Dec 1881 12 Dec 1881 Eva Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
120 14 Dec 1881 15 Dec 1881 Henrik Sebestyen Hozer Margit Jung
121 15 Dec 1881 18 Dec 1881 Erzsebet Henrik Penthaler of Szill Erzsebet Schwertzl
122 19 Dec 1881 26 Dec 1881 Istvan Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
123 21 Dec 1881 21 Dec 1881 Jakob Sebestyen Stockum of Fehercsard Helena Bitz
124 25 Dec 1881 27 Dec 1881 Henrik Henrik Stiener Anna Maria Csermak
125 31 Dec 1881 blank daughter Henrik Stickl Eva Tell
1882
1 6 Jan 1882 10 Jan 1882 Margit illegitimate Katalin Schäfer, widow of Marton Keim of Gadacs
2 9 Jan 1882 9 Jan 1882 Margit Janos Rupert Katalin Rupert
3 18 Jan 1882 19 Jan 1882 Anna György Hollenbach of Szill Katalin Klein
4 19 Jan 1882 20 Jan 1882 Jakob Janos Reidl Anna Maria Ferber
5 21 Jan 1882 22 Jan 1882 Janos Janos Jung Eva Reining
6 22 Jan 1882 22 Jan 1882 Erzsebet Janos Komer of Szill Erzsebet Klebetancz
7 23 Jan 1882 25 Jan 1882 Margit György Rupert Margit Dechert
8 24 Jan 1882 25 Jan 1882 Erzsebet Janos Steller Krisztina Göbl
9 27 Jan 1882 28 Jan 1882 Apollonia Kristof Czarth of Gadacs Klara Frei
10 31 Jan 1882 31 Jan 1882 Janos Janos Weil Erzsebet Derschner
11 3 Feb 1882 5 Feb 1882 Margit Matyas Ellenberger of Gadacs Margit Walter
12 6 Feb 1882 7 Feb 1882 Karolin György Metzger of Szill Erzsebet Kleb
13 8 Feb 1882 8 Feb 1882 György Janos Dechert Anna Maria Derschner
14 8 Feb 1882 8 Feb 1882 Janos Balint Derschner Margit Tell
15 8 Feb 1882 9 Feb 1882 Rozalia Matyas Wank of Szakcs Katalin Koller
16 8 Feb 1882 9 Feb 1882 Katalin Adam Taubert of Szill Katalin Schwertzl
17 9 Feb 1882 10 Feb 1882 Janos Janos Adam Margit Reining
18 15 Feb 1882 18 Feb 1882 Matyas Matyas Nagy of Szill Erzsebet Reinhardt
19 19 Feb 1882 23 Feb 1882 Katalin Peter Schultheisz Eva Koller
20 23 Feb 1882 blank son Janos Link of Szill Erzsebet Rallion
21 24 Feb 1882 25 Feb 1882 Henrik Henrik Gärtner Margit Derschner
22 24 Feb 1882 25 Feb 1882 Katalin Fülöp Stickl Katalin Weil
23 26 Feb 1882 27 Feb 1882 Lorincz Paul Penthaler of Szill Amalia Metzger
24 1 Mar 1882 1 Mar 1882 Erzsebet Sebestyen Jung Katalin Dechert
25 4 Mar 1882 5 Mar 1882 Janos Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
26 5 Mar 1882 blank son Henrik Göbl Eva Lap
27 9 Mar 1882 9 Mar 1882 Margit Jakob Felder Magdalena Ritzel
28 10 Mar 1882 11 Mar 1882 Margit Andreas Felder Margit Reidl
29 12 Mar 1882 13 Mar 1882 Anna Maria Janos Hamburger of Gadacs Katalin Beck
30 16 Mar 1882 17 Mar 1882 Henrik Kristof Hozer Margit Tamer
31 16 Mar 1882 18 Mar 1882 Eva Henrik Schenk of Szill Magdalena Kramer
32 17 Mar 1882 17 Mar 1882 Balint Jakob Mentz Katalin Hild
33 23 Mar 1882 24 Mar 1882 Katalin Jakob Adam Krisztina Groth
34 25 Mar 1882 blank daughter Kristof Trap Anna Maria Adam
35 25 Mar 1882 26 Mar 1882 Erzsebet Konrad Czigenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
36 26 Mar 1882 26 Mar 1882 Sebestyen Balint Paltz Katalin Rausch
37 27 Mar 1882 28 Mar 1882 Katalin Jakob Becker of Szill Katalin Szack
38 29 Mar 1882 30 Mar 1882 Sebestyen Janos Lamann Katalin Ritter
39 29 Mar 1882 29 Mar 1882 Henrik illegitimate Magdalena Brunn of Gadacs
40 3 Apr 1882 3 Apr 1882 Katalin Fülöp Wajandt of Gadacs Katalin Jung
41 4 Apr 1882 7 Apr 1882 György Jakob Meinhardt of Szill Margit Mentz
42 10 Apr 1882 10 Apr 1882 Erzsebet (illegitimate) Konrad Schmidt Erzsebet Hozer, wife of Konrad Rofrics of Bonnya
43 12 Apr 1882 13 Apr 1882 Erzsebet Henrik Weil of Szill Zsuzsanna Frei
44 20 Apr 1882 23 Apr 1882 Jakob Balint Jusztusz of Gadacs Erzsebet Lambo (Zambo)
45 26 Apr 1882 30 Apr 1882 Katalin Janos Rallion of Gadacs Katalin Meiszner
46 30 Apr 1882 1 May 1882 Kristof György Jung Erzsebet Göbl
47 3 May 1882 5 May 1882 Erzsebet Janos Stickl of Gadacs Eva Jusztusz
48 4 May 1882 7 May 1882 Mihaly Janos Stiener of Gadacs Eva Mestyan
49 5 May 1882 5 May 1882 Jakob Balint Hild Erzsebet Schneiker
50 10 May 1882 11 May 1882 Henrik Janos Hop of Gadacs Gertrud Abel
51 20 May 1882 21 May 1882 Katalin illegitimate Erzsebet Gehring of Szill
52 28 May 1882 4 June 1882 Margit (illegitimate) Henrik Guth Erzsebet Kring of Szill
53 28 May 1882 4 June 1882 Erzsebet Jakob Bernhardt of Szill Gertrud Paul
54 10 June 1882 blank daughter Kristof Stickl Erzsebet Grosz
55 11 June 1882 18 June 1882 Janos György Litz of Szill Erzsebet Brunn
56 12 June 1882 14 June 1882 Peter illegitimate Anna Maria Gehringer of Gadacs
57 15 June 1882 16 June 1882 Jakob Jakob Heincz Margit Krebsz
58 22 June 1882 25 June 1882 Erzsebet Henrik Knoch of Jutom Katalin Felder
59 30 June 1882 2 July 1882 Anna Maria Janos Deckert of Bonnya Borbalya Müller
60 5 July 1882 9 July 1882 Rozina Henrik Schwertzl of Szill Maria Szeltenheim
61 7 July 1882 9 July 1882 Janos David Braun of Szill Eva Waing
62 10 July 1882 12 July 1882 Henrik Konrad Feith of Bonnya Erzsebet Schmidt
63 15 July 1882 16 July 1882 Erzsebet Kristof Rupert Anna Maria Trap
64 18 July 1882 19 July 1882 György Janos Rupert Erzsebet Ferber
65 21 July 1882 27 July 1882 Anna Maria György Stosz Anna Maria Derschner
66 24 July 1882 30 July 1882 Katalin Balint Werbach of Gadacs Anna Maria Rohrer
67 26 July 1882 27 July 1882 Andreas Andreas Rege Erzsebet Stark
68 26 July 1882 30 July 1882 Konrad Henrik Müller of Bonnya Katalin Steger
69 26 July 1882 27 July 1882 Janos Janos Koller of Szill Katalin Schultheisz
70 2 Aug 1882 6 Aug 1882 Gusztav György Kramer of Szill Janka Pflug
71 3 Aug 1882 6 Aug 1882 Paulina Janos Bitz of Gölle Erzsebet Taubert
72 8 Aug 1882 9 Aug 1882 Erzsebet Konrad Stosz Margit Bitz
73 10 Aug 1882 13 Aug 1882 Gusztav Istvan Karl of Szill Erzsebet Pentz
74 11 Aug 1882 13 Aug 1882 Eva Sebestyen Weil Katalin Hild
75 12 Aug 1882 13 Aug 1882 Josef Antal Lotz Gertrud Schneiker
76 18 Aug 1882 19 Aug 1882 Jakob Jakob Jusztusz of Gadacs Erzsebet Braun
77 20 Aug 1882 22 Aug 1882 Anna Maria György Rudolf Anna Maria Adam
m ? Aug 1882 24 Aug 1882 Josef Janos Weing of Gadacs Katalin Nesz
79 31 Aug 1882 1 Sept 1882 György György Gärtner Anna Maria Hoffmann
80 3 Sept 1882 6 Sept 1882 Erzsebet Jakob Nesz of Gadacs Katalin Hartenstern
81 4 Sept 1882 7 Sept 1882 Erzsebet Henrik Steller of Bonnya Krisztina Steger
82 5 Sept 1882 6 Sept 1882 Margit Sebestyen Adam Katalin Maj
83 11 Sept 1882 11 Sept 1882 Krisztina Henrik Heiczenreder Magdalena Wanner
84 11 Sept 1882 11 Sept 1882 Janos Henrik Roth of Fehercsard Anna Maria Trap
85 12 Sept 1882 13 Sept 1882 Erzsebet Sandor Bucski of Szill Magdalena Dürr
86 16 Sept 1882 17 Sept 1882 Janos illegitimate Katalin Mäncz, widow, wife of the late György Werbach
87 16 Sept 1882 17 Sept 1882 Josef Josef  Krecsmann of Bonnya Katalin Krebsz
88 17 Sept 1882 17 Sept 1882 Krisztina György Müller Krisztina Krecsmann
89 23 Sept 1882 23 Sept 1882 Janos Kristof Schäfer Erzsebet Kleb
90 23 Sept 1882 24 Sept 1882 Henrik Henrik Deckert of Bonnya Margit Groth
91 24 Sept 1882 24 Sept 1882 Erzsebet illegitimate Anna Maria Stickl of Szill
92 26 Sept 1882 30 Sept 1882 Katalin Adam Kirch of Szill Anna Maria Müller
93 5 Oct 1882 6 Oct 1882 Janos Janos Reidl Erzsebet Stickl
94 8 Oct 1882 8 Oct 1882 Katalin Janos Ferter Krisztina Göbl
95 10 Oct 1882 11 Oct 1882 Kristof Kristof Tell Margit Stickl
96 11 Oct 1882 15 Oct 1882 Janos Janos Nemet of Szill Katalin Müller
97 12 Oct 1882 15 Oct 1882 Katalin Kristof Czarth of Gadacs Krisztina Szack
98 26 Oct 1882 26 Oct 1882 Henrik Janos RUpert Anna Maria Knoch
99 27 Oct 1882 30 Oct 1882 Eva Jakob Binder of Gadacs Katalin Steller
100 29 Oct 1882 blank daughter Illes Abel of Gadacs Margit Reidl
101 30 Oct 1882 30 Oct 1882 Margit Janos Fleisch of Gadacs Margit Czarth
102 4 Nov 1882 5 Nov 1882 Sebestyen Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
103 5 Nov 1882 6 Nov 1882 Magdalena Josef Reidl Margit Märcz
104 10 Nov 1882 11 Nov 1882 Gertrud illegitimate Eva Gärtner
105 10 Nov 1882 12 Nov 1882 Katalin Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
106 13 Nov 1882 16 Nov 1882 Jakob Jakob Koch of Szill Erzsebet Penthaler
107 14 Nov 1882 14 Nov 1882 Henrik Sebestyen Maj Margit Müller
108 14 Nov 1882 14 Nov 1882 Krisztina György Hackmeier Erzsebet Rupert
109 17 Nov 1882 18 Nov 1882 Kristof Kristof Müller of Bonnya Margit Peter
110 18 Nov 1882 19 Nov 1882 Erzsebet Henrik Forster of Gadacs Katalin Ferber
111 21 Nov 1882 21 Nov 1882 Henrik Mihaly Knoch Margit Müller
112 27 Nov 1882 28 Nov 1882 Josef Josef Nesz of Gadacs Eva Stickl
113 7 Dec 1882 8 Dec 1882 Maria Josef Maurer of Torokkoppany Katalin Lorincz
114 8 Dec 1882 blank daughter Josef Konrad Margit Koch
115 9 Dec 1882 9 Dec 1882 Anna Maria Konrad Stosz Katalin Stickl
116 10 Dec 1882 11 Dec 1882 Katalin Henrik Adam Erzsebet Strack
117 10 Dec 1882 11 Dec 1882 Gertrud Janos Jetter Gertrud Gärtner
118 11 Dec 1882 12 Dec 1882 Josef Janos Becker of Szill Karolin Peter
119 15 Dec 1882 16 Dec 1882 Margit Janos Jung Katalin Tell
120 15 Dec 1882 16 Dec 1882 Janos Janos Stickl of Gadacs Katalin Rozenbäcker
121 15 Dec 1882 17 Dec 1882 Matyas Paul Mart of Szill Katalin Hecker
122 15 Dec 1882 17 Dec 1882 Janos Janos Waing of Szill Katalin Becker
123 17 Dec 1882 17 Dec 1882 Katalin Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
124 17 Dec 1882 18 Dec 1882 Katalin (illegitimate) Janos Göbl Katalin Stickl
125 18 Dec 1882 26 Dec 1882 Adam Josef Potzner of Szill Katalin Tikl
126 23 Dec 1882 23 Dec 1882 Krisztina Henrik Dechert Margit Müller
127 26 Dec 1882 27 Dec 1882 Borbalya Henrik Göbl Eva Lap
128 30 Dec 1882 30 Dec 1882 Balint (twin) Andreas Lamann Erzsebet Rozenbäcker
129 30 Dec 1882 30 Dec 1882 Borbalya (twin) Andreas Lamann Erzsebet Rozenbäcker
130 5 Jan 1882 blank son Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
1883
1 2 Jan 1883 4 Jan 1883 Janos Henrik Münch of Szill Katalin Blazer
2 4 Jan 1883 12 Jan 1883 Henrik Janos Potzner of Szill Katalin Minarik
3 9 Jan 1883 blank daughter Josef Stickl Margit Csermak
4 11 Jan 1883 12 Jan 1883 Krisztina Balint Ferber Katalin Beck
5 20 Jan 1883 blank daughter Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
6 22 Jan 1883 23 Jan 1883 Sebestyen Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
7 22 Jan 1883 23 Jan 1883 Katalin Antal Grünwald of Szill Eva Rück
8 24 Jan 1883 25 Jan 1883 Margit Reinhardt Tipl Borbalya Stickl
9 25 Jan 1883 25 Jan 1883 Margit György Müller Katalin Stickl
10 27 Jan 1883 27 Jan 1883 Erzsebet Janos Knoch Erzsebet Malet
11 1 Feb 1883 2 Feb 1883 Henrik Peter Knoch of Gadacs Erzsebet Frick
12 6 Feb 1883 blank son György Konrad Krisztina Stark
13 6 Feb 1883 7 Feb 1883 Eva Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
14 7 Feb 1883 9 Feb 1883 Erzsebet György Kramer of Szill Anna Maria Heilman
15 11 Feb 1883 12 Feb 1883 Fülöp Janos Grosz of Gadacs Eva Jung
16 12 Feb 1883 12 Feb 1883 Borbalya Janos Heincz Katalin Kleb
17 14 Feb 1883 18 Feb 1883 Jakob Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
18 17 Feb 1883 17 Feb 1883 Balint Jakob Ferber Borbalya Reidl
19 22 Feb 1883 23 Feb 1883 Janos Janos Jung Margit Reidl
20 23 Feb 1883 23 Feb 1883 Margit Josef Hild Erzsebet Dechert
21 2 Mar 1883 4 Mar 1883 Magdalena Jakob Metzger of Szill Magdalena Schuchmann
m 2 Mar 1883 4 Mar 1883 Eva Janos Tetzli of Szill Maria Schenk
m 9 Mar 1883 11 Mar 1883 Henrik Henrik Wolf of Bonnya Margit Schmidt
m 9 Mar 1883 12 Mar 1883 Jakob Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
25 10 Mar 1883 10 Mar 1883 Adam Sebestyen Müller Erzsebet Reidl
26 11 Mar 1883 12 Mar 1883 Katalin Henrik Werbach Katalin Dechert
27 12 Mar 1883 12 Mar 1883 Margit Kristof Stickl Erzsebet Grosz
28 12 Mar 1883 13 Mar 1883 Henrik Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
29 14 Mar 1883 14 Mar 1883 György Henrik Derschner Krisztina Müller
30 17 Mar 1883 21 Mar 1883 Janos Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
31 24 Mar 1883 24 Mar 1883 Anna Maria Konrad Tipl of Bonnya Anna Maria Stickl
32 25 Mar 1883 26 Mar 1883 Margit Janos Rallion of Gadacs Erzsebet Kriszt
33 31 Mar 1883 1 Apr 1883 Andreas Henrik Krecsmann of Bonnya Katalin Ferber
34 2 Apr 1883 2 Apr 1883 Henrik Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
35 7 Apr 1883 7 Apr 1883 Josef Janos Reidl Anna Maria Ferber
36 7 Apr 1883 8 Apr 1883 Anna Maria Janos Wennhardt of Bonnya Borbalya Reidl
37 11 Apr 1883 11 Apr 1883 Andreas Andreas Stickl Erzsebet Jung
38 17 Apr 1883 18 Apr 1883 György György Rupert Zsuzsanna Müller
m 18 Apr 1883 20 Apr 1883 Sebestyen Henrik Müller Katalin Reidl
40 18 Apr 1883 20 Apr 1883 Janos Janos Hitter of Gadacs Zsuzsanna Zarth
m 20 Apr 1883 22 Apr 1883 Anna Maria Janos Ferber of Bonnya Anna Maria Miller
m 23 Apr 1883 28 Apr 1883 Istvan Janos Schneider of Szill Josefa Kunst
43 23 Apr 1883 29 Apr 1883 Erzsebet Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
44 24 Apr 1883 29 Apr 1883 Janos Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
m 29 Apr 1883 30 Apr 1883 Henrik Henrik Hartenstern Erzsebet Tikl
m 3 May 1883 3 May 1883 Katalin Fülöp Gehring of Gadacs Katalin Klein
47 9 May 1883 10 May 1883 Margit Henrik Schäfer Katalin Abel
48 16 May 1883 18 May 1883 Eva Janos Stiener of Szill Erzsebet Rück
49 26 May 1883 27 May 1883 Katalin Balint Paltz Katalin Rausch
50 1 June 1883 2 June 1883 Borbalya Janos Lamann Katalin Ritter
51 4 June 1883 blank daughter Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
52 4 June 1883 7 June 1883 Margit Henrik Weing of Gadacs Erzsebet Gehringer
53 6 June 1883 6 June 1883 Janos Adam Maireisz Katalin Knoch
54 6 June 1883 10 June 1883 Andreas Andreas Steller of Bonnya Margit Oppenheim
55 7 June 1883 10 June 1883 Janos Balint Jusztusz of Gadacs Erzsebet Lambo (Zambo)
56 13 June 1883 13 June 1883 Josef Henrik Rozenbäcker of Bonnya Erzsebet Peter
57 16 June 1883 16 June 1883 Helena Konrad Stark Krisztina Rausch
58 17 June 1883 17 June 1883 Matyas Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
59 20 June 1883 24 June 1883 Andreas Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
60 23 June 1883 24 June 1883 Adam Sebestyen Hozer Margit Jung
61 25 June 1883 25 June 1883 Sebestyen György Jung Erzsebet Göbl
62 29 June 1883 1 July 1883 Margit Henrik Schorn (?) of Bonnya Margit Reinhardt
63 28 June 1883 blank daughter Janos Schultheisz of Szill Katalin Frei
64 4 July 1883 5 July 1883 Erzsebet Janos Knoch Katalin Göbl
65 7 July 1883 8 July 1883 Balint Janos Krausz Anna Maria Rege
66 10 July 1883 11 July 1883 Andreas Peter Becker Borbalya Maj
67 14 July 1883 15 July 1883 Janos Janos Stark of Gadacs Katalin Knoch
68 16 July 1883 17 July 1883 Erzsebet Kristof Trap Anna Maria Adam
69 17 July 1883 17 July 1883 Henrik Josef Rupert Katalin Auman
70 18 July 1883 20 July 1883 Katalin Henrik Frank Erzsebet Jetter
71 25 July 1883 26 July 1883 Margit Fülöp Wajandt of Gadacs Katalin Jung
72 27 July 1883 28 July 1883 Katalin illegitimate Margit Adam
73 11 Aug 1883 18 Aug 1883 Margit Henrik Stickl Eva Tell
74 16 Aug 1883 18 Aug 1883 Erzsebet Josef Reidl Anna Maria Kleb
75 17 Aug 1883 18 Aug 1883 Josef Adam Kring Katalin Dechert
76 19 Aug 1883 19 Aug 1883 Margit Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
77 18 Aug 1883 19 Aug 1883 Istvan Janos Wiezner of Szill Zsofia Wiezner
78 19 Aug 1883 19 Aug 1883 Maria Josef Gaugecz of Szill Anna Koch
79 19 Aug 1883 20 Aug 1883 Sebestyen Janos Ritter Borbalya Stettler
80 20 Aug 1883 21 Aug 1883 Henrik Henrik Stickl Katalin Dechert
81 21 Aug 1883 22 Aug 1883 Konrad Jakob Stickl Margit Hanzl
82 27 Aug 1883 29 Aug 1883 Henrik Henrik Ferber Erzsebet Ferber
83 30 Aug 1883 blank daughter Henrik Stickl Erzsebet Reidl
84 30 Aug 1883 31 Aug 1883 Illes (twin) Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
85 30 Aug 1883 31 Aug 1883 Erzsebet (twin) Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
86 31 Aug 1883 1 Sept 1883 György illegitimate Katalin Hozer
87 31 Aug 1883 7 Sept 1883 Henrik Adam Reinhardt of Gadacs Katalin Krausz
88 7 Sept 1883 8 Sept 1883 Jakob Jakob Nesz of Gadacs Katalin Hartenstern
89 9 Sept 1883 9 Sept 1883 György illegitimate Margit Rau of Bonnya
90 10 Sept 1883 16 Sept 1883 Anna Maria Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
91 12 Sept 1883 16 Sept 1883 Katalin Fülöp Jusztusz of Gadacs Anna Maria Stickl
92 17 Sept 1883 18 Sept 1883 Anna György Kadlicsko of Karai Maria Kadlicsko
93 20 Sept 1883 21 Sept 1883 György Balint Stark Eva Gärtner
94 28 Sept 1883 29 Sept 1883 Erzsebet Sebestyen Stockum Erzsebet Reidl
95 29 Sept 1883 30 Sept 1883 Katalin Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
96 6 Oct 1883 7 Oct 1883 Erzsebet Henrik Wenczel of Szill Maria Szack
97 7 Oct 1883 7 Oct 1883 Maria Matyas Penthaler of Szill Magdalena Schwertzl
98 8 Oct 1883 9 Oct 1883 Janos Janos Bitz of Torokkoppany Erzsebet Taubert
99 7 Oct 1883 14 Oct 1883 Janos Henrik Welter of Bonnya Zsuzsanna Schlafman
100 8 Oct 1883 14 Oct 1883 Peter Henrik Hock of Gadacs Erzsebet Knoch
101 10 Oct 1883 12 Oct 1883 Andreas Janos Adam Katalin Ferber
102 11 Oct 1883 12 Oct 1883 Peter (twin) Janos Rege of Gadacs Margit Stark
103 11 Oct 1883 12 Oct 1883 Henrik (twin) Janos Rege of Gadacs Margit Stark
104 16 Oct 1883 17 Oct 1883 Erzsebet Reinhardt Müller Margit Adam
105 19 Oct 1883 20 Oct 1883 Jakob Henrik Stark Helena Jung
106 20 Oct 1883 21 Oct 1883 Janos Janos Fleisch of Gadacs Margit Czart
107 27 Oct 1883 28 Oct 1883 Anna Maria Janos Unger of Bonnya Anna Maria Stickl
108 1 Nov 1883 2 Nov 1883 Margit Janos Göbl Erzsebet Stickl
109 2 Nov 1883 3 Nov 1883 Andreas Balint Adam Katalin Waing
m 2 Nov 1883 4 Nov 1883 Margit Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
m 4 Nov 1883 6 Nov 1883 Illes Illes Wajandt of Gadacs Eva Abel
m 8 Nov 1883 10 Nov 1883 Margit Janos Csermak of Gadacs Eva Weber
m 12 Nov 1883 16 Nov 1883 Erzsebet Illes Abel of Gadacs Margit Reidl
m 15 Nov 1883 15 Nov 1883 Katalin Josef Taubert of Szill Maria Schenk
m 17 Nov 1883 18 Nov 1883 Anna Maria illegitimate Erzsebet Heiczenreder
m 19 Nov 1883 blank son Fülöp Stickl Erzsebet Schmidt
m 26 Nov 1883 27 Nov 1883 Peter Henrik Schild of Szill Erzsebet Loch
118 28 Nov 1883 1 Dec 1883 Henrik Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
m 28 Nov 1883 blank Erzsebet illegitimate Anna Penthaler of Szill
m 3 Dec 1883 4 Dec 1883 Anna Maria Henrik Hild Margit Opper
121 4 Dec 1883 4 Dec 1883 Fülöp Henrik Koller Gertrud Ruppert
122 4 Dec 1883 4 Dec 1883 Janos Henrik Stiener Anna Maria Csermak
123 8 Dec 1883 blank son (twin) illegitimate Katalin Czart of Gadacs
124 8 Dec 1883 blank son (twin) illegitimate Katalin Czart of Gadacs
125 11 Dec 1883 12 Dec 1883 Margit Sebestyen Maj Margit Müller
126 14 Dec 1883 15 Dec 1883 Katalin Josef Reidl Margit Jung
127 14 Dec 1883 blank son Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
128 21 Dec 1883 22 Dec 1883 Erzsebet György Horvat Margit Müller
129 22 Dec 1883 22 Dec 1883 György György Kleb Katalin Rupert
130 23 Dec 1883 26 Dec 1883 Henrik Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
131 26 Dec 1883 blank daughter Wendel Szack of Szill Magdalena Iffland
1884
m 1 Jan 1884 4 Jan 1884 Janka Janos Koch of Szill Zsofia Wirth
m 8 Jan 1884 10 Jan 1884 Janos Janos Forstler of Gadacs Katalin Stockum
m 10 Jan 1884 13 Jan 1884 Jakob Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
4 11 Jan 1884 13 Jan 1884 Janos Henrik Erdmann of Gadacs Margit Ehl
m 12 Jan 1884 14 Jan 1884 Kristof (illegitimate) Janos Göbl Erzsebet Zart
6 13 Jan 1884 13 Jan 1884 Katalin Henrik Abel of Gadacs Katalin Koch
7 15 Jan 1884 16 Jan 1884 Margit Henrik Bruder Katalin Rupert
8 16 Jan 1884 16 Jan 1884 Katalin the late Peter Walter Katalin Adam
9 20 Jan 1884 22 Jan 1884 Katalin Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
10 21 Jan 1884 22 Jan 1884 Illes Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
11 25 Jan 1884 26 Jan 1884 Krisztina Andreas Rege Katalin Stark
12 27 Jan 1884 27 Jan 1884 Jakob Jakob Jusztusz of Gadacs Erzsebet Braun
13 28 Jan 1884 29 Jan 1884 Henrik Peter Knoch of Gadacs Erzsebet Frick
14 31 Jan 1884 2 Feb 1884 Janos György Metzger of Szill Erzsebet Kleb
15 2 Feb 1884 2 Feb 1884 Lenard Lenard Stark Katalin Reinhardt
16 2 Feb 1884 3 Feb 1884 Margit Janos Rallion of Gadacs Katalin Meiszner
17 3 Feb 1884 10 Feb 1884 Irma Josef Becht of Bonnya Rozina Karl
18 3 Feb 1884 blank daughter Janos Schäfer of Szill Erzsebet Kramer
19 9 Feb 1884 10 Feb 1884 Janos Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
20 10 Feb 1884 10 Feb 1884 Fülöp Fülöp Ferber Erzsebet Csermak
21 16 Feb 1884 17 Feb 1884 Lenard Janos Jahn of Cseri szöllöhegy Erzsebet Binder
22 21 Feb 1884 21 Feb 1884 Erzsebet Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
23 21 Feb 1884 22 Feb 1884 Janos Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Pitz
24 22 Feb 1884 22 Feb 1884 György György Konrad Krisztina Stark
25 23 Feb 1884 24 Feb 1884 Kristof Kristof Trap of Gadacs Krisztina Knoch
26 23 Feb 1884 23 Feb 1884 Josef Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
27 8 Mar 1884 9 Mar 1884 Henrik Henrik Defner of Bonnya Eva Ellenberger
28 14 Mar 1884 16 Mar 1884 Margit Janos Ehl of Bonnya Margit Steller
29 18 Mar 1884 19 Mar 1884 Balint Balint Krausz Katalin Roth
m 20 Mar 1884 20 Mar 1884 Tobias the late Henrik Heiczenreder Magdalena Wanner
31 20 Mar 1884 23 Mar 1884 Katalin Henrik Stickl of Szill Katalin Pickelhaupt
32 23 Mar 1884 24 Mar 1884 Regina (illegitimate) Henrik Bitz Regina Ledig of Bonnya, wife of Konrad Schmidt
33 25 Mar 1884 26 Mar 1884 György Janos Komer of Szill Erzsebet Klebetancz
m 27 Mar 1884 blank son Konrad Mentz Margit Müller
m 28 Mar 1884 28 Mar 1884 Rezsö-Odön Josef Schmidt Gizella Becht
36 3 Apr 1884 4 Apr 1884 Kristof Kristof Czart of Gadacs Krisztina Szack
m 7 Apr 1884 8 Apr 1884 Erzsebet Balint Derschner Margit Tell
38 8 Apr 1884 9 Apr 1884 Mihaly Mihaly Steller of Gadacs Margit Schindler
39 15 Apr 1884 22 Apr 1884 Ida Karoly Schöpf of Gadacs Erzsebet Gronwald
40 16 Apr 1884 17 Apr 1884 Henrik Peter Koller of Szill Eva Schultheisz
41 21 Apr 1884 22 Apr 1884 Maria Janos Trap of Szill Margit Erlemann
42 26 Apr 1884 27 Apr 1884 Anna Maria Janos Eichel Katalin Ferter
43 2 May 1884 3 May 1884 Henrik Janos Müller Katalin Csermak
m 3 May 1884 4 May 1884 Andreas György Rupert Margit Dechert
m 4 May 1884 8 May 1884 György György Schmidt Erzsebet Hild
m 15 May 1884 15 May 1884 Erzsebet György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
m 17 May 1884 18 May 1884 Erzsebet Jakob Opper Borbalya Heincz
48 17 May 1884 18 May 1884 Erzsebet Matyas Vank of Szill Katalin Koller
49 19 May 1884 20 May 1884 Katalin Henrik Weing of Gadacs Zsuzsanna Schwab
50 19 May 1884 20 May 1884 Janos Janos Hitter of Gadacs Zsuzsanna Czart
51 20 May 1884 20 May 1884 Sebestyen Janos Jung Katalin Tell
m 26 May 1884 28 May 1884 Janos illegitimate Erzsebet Berg of Gadacs
53 27 May 1884 28 May 1884 Margit Josef Konrad Margit Koch
54 29 May 1884 1 June 1884 Henrik Henrik Penthaler of Szill Erzsebet Schwertzl
55 3 June 1884 5 June 1884 Eva Illes Heppenheimer of Gadacs Anna Maria Gehringer
56 9 June 1884 blank son Balint Hild Erzsebet Schneiker
57 15 June 1884 15 June 1884 Jakob Jakob Becker of Szill Katalin Szack
58 20 June 1884 22 June 1884 Anna Maria Janos Rallion of Gadacs Erzsebet Kriszt
59 21 June 1884 22 June 1884 Erzsebet Fülöp Stickl Margit Adam
60 23 June 1884 23 June 1884 Fülöp Janos Grosz of Gadacs Margit Junghart
61 26 June 1884 28 June 1884 Katalin Janos Enner of Bonnya Katalin Krecsmann
62 26 June 1884 28 June 1884 Margit Janos Felder Anna Maria Adam
63 24 June 1884 28 June 1884 Katalin Henrik Knoch of Jutom Katalin Felder
m missing 29 June 1884 Janos Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
m missing 30 June 1884 Anna Maria Jakob Felder Magdalena Ritzeld
m missing 6 July 1884 Margit Fülöp Heppenheimer of Gadacs Margit Knoch
m 4 July 1884 6 July 1884 György Jakob Mentz Katalin Hild
m 8 July 1884 9 July 1884 Erzsebet Kristof Schäfer Erzsebet Kleb
69 11 July 1884 13 July 1884 Anna Maria Adam Rege Katalin Krausz
m 16 July 1884 20 July 1884 Magdalena Jakob Koch of Szill Erzsebet Penthaler
m 16 July 1884 blank daughter Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
72 20 July 1884 20 July 1884 daughter Janos Jetter Gertrud Gärtner
73 22 July 1884 23 July 1884 Gertrud Antal Lotz Gertrud Schneiker
74 23 July 1884 27 July 1884 Magdalena György Lap of Szill Katalin Penthaler
75 24 July 1884 27 July 1884 Krisztina György Litz of Szill Erzsebet Brunn
76 30 July 1884 blank son Janos Schneiker of Szill Etelka Molder
77 31 July 1884 blank son Janos Becker of Szill Karolin Peter
78 3 Aug 1884 3 Aug 1884 Margit Janos Jung Eva Reining
79 4 Aug 1884 8 Aug 1884 Sebestyen Kristof Reinhardt Erzsebet Müller
80 8 Aug 1884 10 Aug 1884 Henrik Janos Schultheisz of Szill Katalin Frai
81 10 Aug 1884 10 Aug 1884 Mihaly Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
82 10 Aug 1884 10 Aug 1884 Henrik Janos Koch of Szill Katalin Stosz
83 16 Aug 1884 16 Aug 1884 Henrik Henrik Stickl of Szill Erzsebet Reidl
84 17 Aug 1884 17 Aug 1884 Katalin Janos Adam Margit Reining
85 25 Aug 1884 25 Aug 1884 Henrik Josef Hild Erzsebet Dechert
86 28 Aug 1884 29 Aug 1884 Eva Janos Herber of Gadacs Margit Dechert
87 1 Sept 1884 7 Sept 1884 Erzsebet Janos Walter of Cseri szöllöhegy Apollonia Lamann
88 6 Sept 1884 7 Sept 1884 Katalin Janos Deckert of Bonnya Borbalya Miller
89 7 Sept 1884 10 Sept 1884 Janos illegitimate Theresia Blazer of Szill
90 8 Sept 1884 12 Sept 1884 Maria Daniel Welter of Erteny Erzsebet Hild
91 16 Sept 1884 20 Sept 1884 Erzsebet Sebestyen Adam Katalin Maj
92 22 Sept 1884 23 Sept 1884 Anna Maria Illes Knoch of Magyorod Anna Maria Trap
93 25 Sept 1884 blank daughter Henrik Werbach Katalin Dechert
94 6 Oct 1884 7 Oct 1884 György György Maireisz Anna Maria Weil
95 8 Oct 1884 12 Oct 1884 Lajos Istvan Karl of Szill Erzsebet Pentz
96 10 Oct 1884 12 Oct 1884 Katalin Janos Nemet of Szill Katalin Müller
97 10 Oct 1884 12 Oct 1884 Peter Janos Knoch Erzsebet Maleth
98 14 Oct 1884 14 Oct 1884 Katalin (illegitimate) Josef Reidl Katalin Hozer
99 14 Oct 1884 16 Oct 1884 Josef Josef Rozenbäcker of Bonnya Erzsebet Peter
100 15 Oct 1884 16 Oct 1884 Jakob Jakob Adam Krisztina Groth
101 16 Oct 1884 17 Oct 1884 Henrik Janos Konrad Erzsebet Hozer
102 17 Oct 1884 19 Oct 1884 Henrik illegitimate Erzsebet Lehr of Gadacs
103 19 Oct 1884 20 Oct 1884 Katalin Andreas Reisinger of Szill Erzsebet Marth
104 19 Oct 1884 19 Oct 1884 Gertrud Janos Göbl Katalin Stickl
105 21 Oct 1884 22 Oct 1884 Eva Andreas Felder Margit Reidl
106 23 Oct 1884 23 Oct 1884 Josef Josef Stickl Margit Csermak
107 24 Oct 1884 26 Oct 1884 Eva Sebestyen Csermak of Szill Katalin Potzner
108 26 Oct 1884 27 Oct 1884 Anna Matyas Wichland (Wiehland) of Torokkoppany Eva Horvath
109 26 Oct 1884 1 Nov 1884 Ferencz Istvan Taubert of Szill Zsuzsanna Grünwald
110 31 Oct 1884 1 Nov 1884 Erzsebet Balint Ferber Katalin Beck
111 3 Nov 1884 6 Nov 1884 Erzsebet Janos Ungar of Szill Anna Maria Stickl
112 4 Nov 1884 4 Nov 1884 Henrik Jakob Heincz Margit Krebsz
113 6 Nov 1884 7 Nov 1884 Erzsebet Henrik Muth of Bonnya Erzsebet Maj
114 7 Nov 1884 7 Nov 1884 Katalin György Hackmeier Erzsebet Rupert
115 7 Nov 1884 8 Nov 1884 Fülöp Fülöp Weiandt of Gadacs Katalin Jung
116 8 Nov 1884 10 Nov 1884 Janos Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
117 9 Nov 1884 11 Nov 1884 Erzsebet Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
118 24 Nov 1884 25 Nov 1884 Eva Henrik Koller of Szill Gertrud Rupert
119 25 Nov 1884 26 Nov 1884 Illes Illes Frischkorn of Bonnya Katalin Muth
120 27 Nov 1884 30 Nov 1884 Erzsebet Konrad Holczapfel of Bonnya Katalin Stark
121 29 Nov 1884 30 Nov 1884 Sandor Sandor Bucski of Szill Magdalena Dürr
122 30 Nov 1884 30 Nov 1884 Jakob Josef Reidl Margit Märcz
123 30 Nov 1884 1 Dec 1884 Illes Jakob Wajand of Gadacs Borbalya Müller
124 2 Dec 1884 4 Dec 1884 Eva Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
125 3 Dec 1884 4 Dec 1884 Janos Janos Csermak of Gadacs Eva Weber
126 4 Dec 1884 4 Dec 1884 Anna Maria Henrik Frank Erzsebet Jetter
127 9 Dec 1884 9 Dec 1884 Margit Adam Hozer Erzsebet Lotz
128 14 Dec 1884 14 Dec 1884 Balint Henrik Gärtner Margit Derschner
129 16 Dec 1884 17 Dec 1884 György Konrad Walter of Fehercsard Karolin Stark
130 18 Dec 1884 19 Dec 1884 Katalin Jakob Kaiser of Szill Zsuzsanna Dürr
131 21 Dec 1884 22 Dec 1884 Erzsebet Janos Weil Erzsebet Derschner
132 21 Dec 1884 22 Dec 1884 Erzsebet Janos Stickl Katalin Rozenbäcker
133 21 Dec 1884 26 Dec 1884 Gyula Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
134 26 Dec 1884 27 Dec 1884 Jakob Janos Steller Krisztina Göbl
135 28 Dec 1884 28 Dec 1884 Katalin Josef Taubert of Szill Maria Schenk
136 29 Dec 1884 29 Dec 1884 Erzsebet Kristof Reinhardt Erzsebet Kleb
137 28 Dec 1884 blank daughter illegitimate Ida Till of Szill
1885
1 8 Jan 1885 10 Jan 1885 Karoly Zsigmond Preisner of Szill Julianna Bucsky
2 15 Jan 1885 16 Jan 1885 Katalin Henrik Frischkorn of Gadacs Katalin Knoch
3 15 Jan 1885 21 Jan 1885 Antal Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
4 19 Jan 1885 19 Jan 1885 Fülöp Jakob Abel Erzsebet Schultheisz
5 21 Jan 1885 22 Jan 1885 Regina Henrik Miller of Bonnya Katalin Steger
6 23 Jan 1885 27 Jan 1885 Katalin Matyas Nagy of Szill Erzsebet Reinhardt
7 26 Jan 1885 27 Jan 1885 Janos György Jung Margit Hild
8 28 Jan 1885 28 Jan 1885 Janos Mihaly Knoch Erzsebet Müller
9 29 Jan 1885 30 Jan 1885 Balint Fülöp Stickl Katalin Weil
10 2 Feb 1885 3 Feb 1885 Karolin Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
11 3 Feb 1885 4 Feb 1885 György György Stosz Anna Maria Derschner
12 5 Feb 1885 6 Feb 1885 György György Kleb Katalin Rupert
13 12 Feb 1885 12 Feb 1885 Konrad Henrik Roth of Fehercsard Anna Maria Trap
14 14 Feb 1885 15 Feb 1885 Janos (illegitimate) Janos Wennhardt of Szill Erzsebet Potzner of Szill
15 19 Feb 1885 19 Feb 1885 Katalin Sandor Szanto Erzsebet Stosz
16 20 Feb 1885 20 Feb 1885 Erzsebet Balint Rupert Erzsebet Rofrics
17 25 Feb 1885 26 Feb 1885 Josef György Gärtner Anna Maria Hoffmann
18 25 Feb 1885 26 Feb 1885 Sebestyen Josef Reidl Anna Maria Kleb
19 27 Feb 1885 1 Mar 1885 Janos Janos Steller of Gadacs Eva Stark
20 28 Feb 1885 1 Mar 1885 Katalin Henrik Rallion of Gadacs Katalin Cziegenheim
21 4 Mar 1885 8 Mar 1885 Margit Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
22 6 Mar 1885 8 Mar 1885 Andreas Fülöp Dürr of Szill Margit Schmidt
23 7 Mar 1885 8 Mar 1885 Peter Peter Rallion of Gadacs Krisztina Rege
24 8 Mar 1885 10 Mar 1885 Jakob Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
25 17 Mar 1885 22 Mar 1885 Henrik Henrik Schwertzl of Szill Anna Maria Szeltenheim
26 24 Mar 1885 24 Mar 1885 Eva Kristof Stickl Erzsebet Grosz
27 27 Mar 1885 29 Mar 1885 Henrik Janos Koller of Szill Katalin Schultheisz
28 11 Apr 1885 12 Apr 1885 Erzsebet Konrad Feidt of Bonnya Erzsebet Schmidt
29 15 Apr 1885 19 Apr 1885 Apollonia illegitimate Margit Puttler of Gadacs
30 19 Apr 1885 20 Apr 1885 Henrik Janos Rallion of Gadacs Katalin Meisner
31 22 Apr 1885 23 Apr 1885 Anna Maria Janos Göbl Erzsebet Stickl
32 26 Apr 1885 27 Apr 1885 Fülöp Janos Stiener of Gadacs Eva Mestyan
33 26 Apr 1885 27 Apr 1885 Janos Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
34 1 May 1885 1 May 1885 Josef Sebestyen Reidl Anna Maria Jung
35 17 May 1885 blank daughter Janos Stickl of Gadacs Eva Jusztusz
36 31 May 1885 blank son Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
37 30 May 1885 31 May 1885 Erzsebet Jakob Stickl Katalin Szierer
38 1 June 1885 1 June 1885 Janos Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
39 4 June 1885 6 June 1885 Etelka Sandor Kring Krisztina Ferber
40 8 June 1885 14 June 1885 Anna Maria Janos Schäfer of Szill Erzsebet Kramer
41 20 June 1885 21 June 1885 Henrik illegitimate Katalin Schäfer of Gadacs, widow of the late Marton Keim
42 23 June 1885 26 June 1885 Erzsebet Henrik Ferber Erzsebet Ferber
43 24 June 1885 26 June 1885 Jakob György Arnold Katalin Jung
44 24 June 1885 26 June 1885 Janos Janos Weing of Gadacs Katalin Nesz
45 28 June 1885 29 June 1885 Janos Janos Bitz of Szill Erzsebet Taubert
46 28 June 1885 29 June 1885 Eva Daniel Braun of Szill Eva Waing
47 29 June 1885 5 July 1885 Katalin illegitimate Anna Maria Stamminger of Szill, widow of the late Mihaly Penthaler
48 5 July 1885 5 July 1885 Josef Lenard Adam Matild Francsics
49 7 July 1885 12 July 1885 Janos Janos Schultheisz of Szill Katalin Frei
50 10 July 1885 12 July 1885 Adam Henrik Schenk of Szill Maria Ungar
51 18 July 1885 blank daughter Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
52 18 July 1885 19 July 1885 Sebestyen Janos Jung Margit Reidl
53 20 July 1885 21 July 1885 Henrik Janos Peter of Bonnya Borbalya Reidl
54 22 July 1885 22 July 1885 Janos Sebestyen Reidl Anna Maria Rupert
55 26 July 1885 26 July 1885 Josef Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
56 27 July 1885 28 July 1885 Janos Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
57 31 July 1885 1 Aug 1885 Katalin Sebestyen Stockum Erzsebet Reidl
58 4 Aug 1885 5 Aug 1885 Andreas Andreas Ferber Katalin Göbl
59 6 Aug 1885 6 Aug 1885 Janos Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
60 14 Aug 1885 16 Aug 1885 Apollonia Jakob Nesz of Gadacs Eva Jusztusz
61 16 Aug 1885 17 Aug 1885 Adam Adam Kring Katalin Dechert
62 22 Aug 1885 23 Aug 1885 Kristof Konrad Stickl of Fehercsard Katalin Waing
63 22 Aug 1885 23 Aug 1885 Katalin Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
64 24 Aug 1885 25 Aug 1885 Sebestyen Janos Rupert Anna Maria Knoch
65 26 Aug 1885 30 Aug 1885 Gusztav Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
66 1 Sept 1885 6 Sept 1885 Janos Janos Tetzli of Szill Anna Maria Schenk
67 2 Sept 1885 3 Sept 1885 Janos Janos Wennhardt of Bonnya Borbalya Reidl
68 3 Sept 1885 3 Sept 1885 György Andreas Stickl Erzsebet Jung
69 7 Sept 1885 8 Sept 1885 Henrik Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
70 9 Sept 1885 13 Sept 1885 Maria Mihaly Meinhardt of Szill Erzsebet Presching
71 10 Sept 1885 13 Sept 1885 Anna Maria Henrik Weing of Gadacs Erzsebet Gehringer
72 14 Sept 1885 16 Sept 1885 Eva Vilmos Geier of Gadacs Erzsebet Weitzl
73 17 Sept 1885 18 Sept 1885 Janos Fülöp Wajandt Borbalya Hellebrandt
74 24 Sept 1885 24 Sept 1885 Janos Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
75 25 Sept 1885 27 Sept 1885 Katalin Peter Knoch of Gadacs Erzsebet Frick
76 27 Sept 1885 27 Sept 1885 Anna Maria Janos Heincz Margit Kleb
77 1 Oct 1885 blank son Balint Strott Katalin Weing
78 1 Oct 1885 2 Oct 1885 György Jakob Schäfer Katalin Jung
79 4 Oct 1885 5 Oct 1885 Sebestyen Henrik Klein Krisztina Ferber
80 7 Oct 1885 8 Oct 1885 Konrad Konrad Mentz Margit Müller
81 10 Oct 1885 11 Oct 1885 György illegitimate Eva Schneiker
82 15 Oct 1885 18 Oct 1885 Margit Janos Fleisch of Gadacs Margit Czart
83 20 Oct 1885 25 Oct 1885 Henrik illegitimate Katalin Schultheisz of Szill
84 23 Oct 1885 blank daughter Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
85 28 Oct 1885 28 Oct 1885 Janos Janos Knoch Erzsebet Malet
86 3 Nov 1885 3 Nov 1885 Sebestyen Sebestyen Ritter of Bonnya Erzsebet Enner
87 4 Nov 1885 4 Nov 1885 Katalin Janos Schneiker of Gadacs Katalin Abel
88 4 Nov 1885 7 Nov 1885 Erzsebet Janos Becker of Szill Karolin Peter
89 6 Nov 1885 7 Nov 1885 Janos György Hackmeier Erzsebet Rupert
90 9 Nov 1885 10 Nov 1885 György György Koch Erzsebet Rupert
91 11 Nov 1885 11 Nov 1885 Janos Peter Rallion of Gadacs Margit Parti
92 12 Nov 1885 15 Nov 1885 Adam Sebestyen Trap of Szill Katalin Link
93 13 Nov 1885 14 Nov 1885 Erzsebet Kristof Waing Anna Maria Abel
94 13 Nov 1885 14 Nov 1885 Sebestyen Lenard Stark Katalin Reinhardt
95 13 Nov 1885 14 Nov 1885 Margit Henrik Werbach Katalin Dechert
96 15 Nov 1885 22 Nov 1885 Jakob Jakob Metzger of Szill Magdalena Schuchmann
97 17 Nov 1885 18 Nov 1885 Janos Janos Dechert Anna Maria Derschner
98 18 Nov 1885 20 Nov 1885 Sebestyen (illegitimate) Henrik Bitz Regina Ledig of Bonnya, wife of Konrad Schmidt
99 20 Nov 1885 21 Nov 1885 Fülöp Janos Reidl Anna Maria Ferber
100 21 Nov 1885 21 Nov 1885 Sebestyen Josef Reidl Margit Jung
101 24 Nov 1885 25 Nov 1885 Henrik Janos Göbl Katalin Stickl
102 24 Nov 1885 25 Nov 1885 Erzsebet Janos Trap Erzsebet Heiczenreder
103 26 Nov 1885 blank son Mihaly Walzhäfner of Szill Zsuzsanna Blaser
104 27 Nov 1885 27 Nov 1885 Kristof Janos Stark of Gadacs Katalin Knoch
105 3 Dec 1885 4 Dec 1885 Therez Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
106 6 Dec 1885 6 Dec 1885 Janos Jakob Rupert Krisztina Csermak
107 8 Dec 1885 8 Dec 1885 Josef (illegitimate) Josef Reidl Katalin Hoser
108 9 Dec 1885 11 Dec 1885 Katalin Henrik Weiszmantl Katalin Stark
109 10 Dec 1885 11 Dec 1885 Janos Janos Heincz Katalin Kleb
110 14 Dec 1885 14 Dec 1885 Erzsebet Konrad Holczapfel of Bonnya Katalin Stark
111 18 Dec 1885 blank son Janos Jetter Gertrud Gärtner
112 28 Dec 1885 29 Dec 1885 Jakob Jakob Walter of Gadacs Anna Hager
113 27 Dec 1885 27 Dec 1885 Andreas Andreas Rau of Bonnya Anna Maria Nöthling
1886
1 1 Jan 1886 1 Jan 1886 Margit Henrik Frank Erzsebet Jetter
2 4 Jan 1886 5 Jan 1886 Anna Maria Janos Lamann Katalin Ritter
3 9 Jan 1886 10 Jan 1886 Henrik Henrik Münch of Szill Katalin Blaser
4 15 Jan 1886 15 Jan 1886 Borbalya György Rupert Margit Dechert
5 15 Jan 1886 15 Jan 1886 György unlisted unlisted
6 20 Jan 1886 21 Jan 1886 Istvan Josef Taubert of Szill Maria Schenk
7 31 Jan 1886 1 Feb 1886 Erzsebet Josef Konrad Margit Koch
8 4 Feb 1886 4 Feb 1886 Peter Janos Steller Krisztina Göbl
9 9 Feb 1886 11 Feb 1886 Henrik Henrik Reidl of Bonnya Krisztina Presch
10 11 Feb 1886 13 Feb 1886 Istvan György Kadlicsko of Paulina Maria Kadlicsko
11 17 Feb 1886 17 Feb 1886 Henrik Janos Szierer Katalin Köhler
12 20 Feb 1886 25 Feb 1886 György György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
13 24 Feb 1886 26 Feb 1886 Eva Kristof Trap Anna Maria Adam
14 28 Feb 1886 1 Mar 1886 Jakob Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
15 1 Mar 1886 1 Mar 1886 Henrik Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
16 5 Mar 1886 blank daughter Josef Stickl Margit Csermak
17 5 Mar 1886 6 Mar 1886 György Henrik Stiener Anna Maria Csermak
18 7 Mar 1886 8 Mar 1886 György Henrik Schäfer Katalin Abel
19 7 Mar 1886 8 Mar 1886 Jakob Balint Hild Erzsebet Schneiker
20 13 Mar 1886 13 Mar 1886 Eva Konrad Stark Krisztina Rausch
21 13 Mar 1886 14 Mar 1886 Eva Janos Rallion of Gadacs Eva Gärtner
22 15 Mar 1886 17 Mar 1886 Anna Maria Henrik Erdmann of Gadacs Margit Ehl
23 21 Mar 1886 21 Mar 1886 Sebestyen Jakob Ferber Erzsebet Borbalya Reidl
24 23 Mar 1886 25 Mar 1886 Eva Peter Koller of Szill Eva Schultheisz
25 24 Mar 1886 25 Mar 1886 Henrik – illegitimate Henrik Guth Erzsebet Kring of Szill
26 24 Mar 1886 25 Mar 1886 Katalin Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Koller
27 24 Mar 1886 25 Mar 1886 Adam Antal Lotz Gertrud Schneicker
28 26 Mar 1886 28 Mar 1886 Katalin Sebestyen Müller Erzsebet Reidl
29 1 Apr 1886 2 Apr 1886 Margit Janos Ritter Borbalya Stettler
30 3 Apr 1886 4 Apr 1886 Daniel Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
31 5 Apr 1886 6 Apr 1886 Fülöp Jakob Jusztusz of Gadacs Erzsebet Braun
32 8 Apr 1886 blank daughter Jakob Mentz Katalin Hild
33 20 Apr 1886 23 Apr 1886 Therez Jakob Kaiser of Szill Zsuzsanna Dürr
34 10 May 1886 11 May 1886 Margit Jakob Felder Magdalena Ritzeld
35 20 May 1886 21 May 1886 Julianna Imre Müller of Szakcsi major Erzsebet Schultheisz
36 20 May 1886 23 May 1886 Magdalena Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
37 21 May 1886 26 May 1886 Katalin – illegitimate Fülöp Szack Karolin Bernhardt of Szill
38 23 May 1886 23 May 1886 Kristof Kristof Steller of Bonnya Katalin Muth
39 25 May 1886 27 May 1886 Janos Sebestyen Maj Margit Müller
40 26 May 1886 26 May 1886 Katalin Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
41 2 June 1886 3 June 1886 Krisztina Henrik Steller of Bonnya Krisztina Steger
42 3 June 1886 6 June 1886 Erzsebet Janos Jäger of Szill Anna Maria Wohlfahrt
43 15 June 1886 17 June 1886 Margit – illegitimate Janos Stickl Anna Maria Kraft of Szill
44 20 June 1886 20 June 1886 Eva Janos Jung Katalin Tell
m 22 June 1886 23 June 1886 Janos Janos Knoch Katalin Göbl
m missing 6 (July) 1886 Henrik Kristof Czart of Gadacs Krisztina Szack
47 14 July 1886 14 July 1886 Margit György Rudolf Anna Maria Adam
48 23 July 1886 24 July 1886 Margit Reinhardt Müller Margit Adam
49 21 July 1886 25 July 1886 Andreas Antal Grünwald of Szill Eva Blaser
50 26 July 1886 1 Aug 1886 Eva Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
51 27 July 1886 31 July 1886 Anna Maria Janos Ferter Krisztina Göbl
52 29 July 1886 31 July 1886 Janos Janos Adam Katalin Müller
53 5 Aug 1886 6 Aug 1886 Henrik illegitimate Anna Maria Walter
54 6 Aug 1886 7 Aug 1886 Margit Henrik Gärtner Margit Derschner
55 7 Aug 1886 9 Aug 1886 Krisztina Adam Rege Katalin Krausz
56 12 Aug 1886 15 Aug 1886 Istvan Andreas Grünwald of Szill Erzsebet Metzger
57 15 Aug 1886 blank daughter Henrik Csermak Erzsebet Reidl
58 15 Aug 1886 22 Aug 1886 Rozina Jakob Brunn of Szill Zsuzsanna Bernhardt
59 19 Aug 1886 21 Aug 1886 Anna Maria Josef Reidl Anna Maria Kleb
60 21 Aug 1886 22 Aug 1886 Janos illegitimate Erzsebet Junghurt of Gadacs
61 22 Aug 1886 22 Aug 1886 Anna Maria Janos Wenhardt of Szill Erzsebet Potzner
62 24 Aug 1886 24 Aug 1886 Janos Fülöp Stickl Margit Adam
63 25 Aug 1886 26 Aug 1886 Eva Illes Knoch of Magyarod Anna Maria Trap
64 29 Aug 1886 29 Aug 1886 Katalin Josef Hild Erzsebet Dechert
65 31 Aug 1886 5 Sept 1886 Anna Maria Adam Nemet of Szill Maria Schenk
66 1 Sept 1886 2 Sept 1886 Janos György Schmidt Erzsebet Hild
67 2 Sept 1886 3 Sept 1886 Henrik Janos Krecsman of Bonnya Anna Maria Lehr
68 3 Sept 1886 3 Sept 1886 Katalin Kristof Schäfer Erzsebet Kleb
69 8 Sept 1886 8 Sept 1886 Josef Matyas Penthaler of Szill Magdalena Schwertzl
70 8 Sept 1886 9 Sept 1886 Janos Janos Steller Margit Abel
71 8 Sept 1886 9 Sept 1886 Sebestyen (twin) Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
72 8 Sept 1886 9 Sept 1886 Konrad (twin) Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
73 9 Sept 1886 12 Sept 1886 Katalin Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
74 10 Sept 1886 12 Sept 1886 Sebestyen Janos Trap of Szill Margit Erlemann
75 14 Sept 1886 19 Sept 1886 Henrik Janos Steller of Gadacs Eva Stark
76 20 Sept 1886 22 Sept 1886 Eva Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
77 21 Sept 1886 22 Sept 1886 Konrad Konrad Walter Karolin Stark
78 23 Sept 1886 26 Sept 1886 Janos Mihaly Weiandt of Bonnya Margit Rau
79 23 Sept 1886 3 Oct 1886 Erzsebet Janka Karoly Schöpf of Gadacs Erzsebet Gronwald
80 25 Sept 1886 26 Sept 1886 Henrik Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
81 25 Sept 1886 26 Sept 1886 Henrik Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
82 28 Sept 1886 29 Sept 1886 Konrad Janos Knoch Erzsebet Malet
83 30 Sept 1886 3 Oct 1886 Janos Janos Reidl of Bonnya Borbalya Göbl
84 2 Oct 1886 3 Oct 1886 Josef Kristof Tell Margit Stickl
85 5 Oct 1886 6 Oct 1886 György Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
86 8 Oct 1886 8 Oct 1886 Janos Balint Stark Eva Gärtner
87 8 Oct 1886 10 Oct 1886 Antal Josef Potzner of Szill Katalin Tikl
88 8 Oct 1886 10 Oct 1886 Peter Jakob Heincz Margit Krebsz
89 18 Oct 1886 19 Oct 1886 György Josef Reidl Margit Märcz
90 19 Oct 1886 19 Oct 1886 Andreas Andreas Ferber Anna Maria Hild
91 20 Oct 1886 20 Oct 1886 György György Stickl Margit Csermak
92 21 Oct 1886 23 Oct 1886 Anna Maria Illes Wajand of Gadacs Eva Abel
93 4 Nov 1886 4 Nov 1886 Janos Andreas Felder Margit Reidl
94 5 Nov 1886 6 Nov 1886 Erzsebet Henrik Bruder Katalin Rupert
95 6 Nov 1886 8 Nov 1886 Erzsebet Janos Schultheisz of Szill Katalin Frei
96 8 Nov 1886 8 Nov 1886 Erzsebet Konrad Muth of Bonnya Erzsebet Krecsmann
97 13 Nov 1886 14 Nov 1886 Balint Balint Derschner Margit Tell
98 13 Nov 1886 15 Nov 1886 Sebestyen Sebestyen Ritter of Bonnya Erzsebet Enner
99 13 Nov 1886 16 Nov 1886 Katalin Adam Reinhardt of Gadacs Katalin Kausz
100 24 Nov 1886 25 Nov 1886 Anna Maria Henrik Welter of Bonnya Anna Maria Klein
101 26 Nov 1886 27 Nov 1886 Illes Illes Forster of Gadacs Katalin Rallion
102 30 Nov 1886 1 Dec 1886 Katalin Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
103 30 Nov 1886 1 Dec 1886 Amalia György Litz of Szill Erzsebet Brunn
104 1 Dec 1886 1 Dec 1886 Therezia Josef Gaugecz of Szill Anna Koch
105 1 Dec 1886 2 Dec 1886 Janos Jakob Stickl Katalin Szierer
106 17 Dec 1886 17 Dec 1886 Janos Janos Werbach Erzsebet Reidl
107 19 Dec 1886 21 Dec 1886 Katalin György Stosz Anna Maria Derschner
108 20 Dec 1886 21 Dec 1886 Margit Janos Rozenbäcker Erzsebet Arnold
109 20 Dec 1886 21 Dec 1886 Henrik Henrik Dechert Krisztina Derschner
110 21 Dec 1886 21 Dec 1886 Josef Lenard Adam Matild Francsics
111 25 Dec 1886 25 Dec 1886 Erzsebet Kristof Adam Katalin Adam
112 31 Dec 1886 1 Jan 1887 Erzsebet Henrik Stickl Erzsebet Reidl
113 16 Oct 1886 17 Oct 1886 Katalin Karolin Gyula Töröky of Andocs Katalin György
1887
1 1 Jan 1887 2 Jan 1887 Henrik Janos Kehler of Bonnya Katalin Cziegenheim
2 1 Jan 1887 2 Jan 1887 Sebestyen Sebestyen Stockum Erzsebet Reidl
3 1 Jan 1887 2 Jan 1887 Katalin Janos Stickl Katalin Rozenbäcker
4 6 Jan 1887 7 Jan 1887 Janos Kristof Waing Anna Maria Abel
5 3 Jan 1887 8 Jan 1887 Janos Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
6 10 Jan 1887 13 Jan 1887 Margit Janos Rallion of Gadacs Katalin Meiszner
7 14 Jan 1887 14 Jan 1887 Erzsebet Henrik Weiszmantl Katalin Stark
8 14 Jan 1887 14 Jan 1887 Margit Jakob Adam Krisztina Groth
9 16 Jan 1887 16 Jan 1887 Erzsebet Janos Müller Erzsebet Rupert
10 24 Jan 1887 25 Jan 1887 Jakob Fülöp Gehring of Gadacs Katalin Klein
11 24 Jan 1887 26 Jan 1887 Henrik Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Pitz
12 26 Jan 1887 27 Jan 1887 Sebestyen Konrad Jetter of Szill Krisztina Haas
13 30 Jan 1887 31 Jan 1887 Anna Maria Josef Stickl Margit Csermak
14 1 Feb 1887 3 Feb 1887 Magdalena Janos Hitter of Bonnya Zsuzsanna Czarth
15 3 Feb 1887 6 Feb 1887 Janos (twin) Janos Vogl of Bonnya Erzsebet Defner
16 3 Feb 1887 6 Feb 1887 Erzsebet (twin) Janos Vogl of Bonnya Erzsebet Defner
17 4 Feb 1887 4 Feb 1887 Kristof illegitimate Erzsebet Erdmann of Gadacs
18 4 Feb 1887 5 Feb 1887 Janos György Dechert Erzsebet Stockum
19 8 Feb 1887 10 Feb 1887 Istvan Janos Weil of Szill Magdalena Taubert
20 9 Feb 1887 12 Feb 1887 Anna Maria – illegitimate Henrik Miller of Bonnya Erzsebet Ferber of Bonnya
21 14 Feb 1887 15 Feb 1887 Janos Jakob Opper Borbalya Heincz
22 16 Feb 1887 17 Feb 1887 Eva Henrik Stickl Eva Tell
23 16 Feb 1887 17 Feb 1887 Erzsebet György Knoch Erzsebet Müller
24 21 Feb 1887 22 Feb 1887 Katalin Janos Stickl Erzsebet Csermak
25 24 Feb 1887 27 Feb 1887 Janos Fülöp Wajand of Gadacs Katalin Jung
26 25 Feb 1887 26 Feb 1887 Katalin György Kleb Katalin Rupert
27 25 Feb 1887 26 Feb 1887 Erzsebet Janos Ehl of Bonnya Margit Steller
28 27 Feb 1887 27 Feb 1887 Jakob Janos Adam Margit Reining
29 14 Mar 1887 15 Mar 1887 Andreas György Jung Erzsebet Göbl
30 15 Mar 1887 18 Mar 1887 Henrik Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
31 18 Mar 1887 18 Mar 1887 Mihaly Mihaly Knoch Erzsebet Müller
32 22 Mar 1887 27 Mar 1887 Erzsebet Sandor Bucsky of Szill Magdalena Dürr
33 24 Mar 1887 27 Mar 1887 Andreas Peter Herbst of Szill Magdalena Metzger
34 25 Mar 1887 25 Mar 1887 Erzsebet György Tell Erzsebet Roth
35 27 Mar 1887 28 Mar 1887 Janos Fülöp Ferber Erzsebet Csermak
36 8 Apr 1887 8 Apr 1887 Konrad Peter Becker Borbalya Maj
37 9 Apr 1887 11 Apr 1887 Adam Adam Weil of Szill Erzsebet Rofrics
38 11 Apr 1887 12 Apr 1887 Borbalya Konrad Stark Krisztina Rausch
39 16 Apr 1887 16 Apr 1887 Janos György Hackmeier Erzsebet Rupert
40 17 Apr 1887 18 Apr 1887 Bela Istvan Karl of Szill Erzsebet Pentz
41 17 Apr 1887 18 Apr 1887 Janos Balint Rupert Erzsebet Rofrics
42 20 Apr 1887 21 Apr 1887 Eva Sebestyen Adam Katalin Maj
43 21 Apr 1887 21 Apr 1887 Eva Kristof Reinhardt Erzsebet Kleb
44 24 Apr 1887 blank Margit Sebestyen Hoser Margit Ferber
45 25 Apr 1887 27 Apr 1887 Sebestyen Sebestyen Reidl Anna Maria Jung
46 26 Apr 1887 15 May 1887 Karolin Janos Nöthig of Törökkoppany Györgyike Straner
47 27 Apr 1887 1 May 1887 Henrik Janos Dürr of Szill Anna Penthaler
48 12 May 1887 13 May 1887 Jakob Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
49 28 May 1887 30 May 1887 Katalin Janos Knoch of Bonnya Katalin Defner
50 1 June 1887 3 June 1887 Erzsebet Henrik Frank Erzsebet Jetter
51 4 June 1887 5 June 1887 Jozsef Henrik Schwertzl of Szill Anna Maria Szeltenheim
52 6 June 1887 9 June 1887 Katalin Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
53 11 June 1887 11 June 1887 Janos Janos Göbl Krisztina Rupert
54 14 June 1887 blank son illegitimate Amalia Brunn of Szill
55 16 June 1887 19 June 1887 Janos Peter Knoch of Gadacs Erzsebet Frick
56 16 June 1887 19 June 1887 Andreas Andreas Bernhardt of Szill Therezia Blazer
57 20 June 1887 blank son Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
58 25 June 1887 26 June 1887 Katalin Andreas Ellenberger of Bonnya Katalin Schäfer
59 26 June 1887 26 June 1887 Janos Henrik Müller Katalin Reidl
60 4 July 1887 5 July 1887 Janos Henrik Müller of Bonnya Borbalya Jusztusz
61 6 July 1887 6 July 1887 Margit Jakob Mentz Katalin Hild
62 7 July 1887 10 July 1887 Anna Maria Henrik Frischkorn of Bonnya Katalin Knoch
63 8 July 1887 10 July 1887 Anna Maria Janos Walter of Gadacs Apollonia Lamann
64 11 July 1887 12 July 1887 Janos illegitimate Borbalya Dechert
65 21 July 1887 24 July 1887 Borbalya Janos Dekert of Bonnya Borbalya Miller
66 22 July 1887 blank son Janos Jetter Gertrud Gärtner
67 22 July 1887 24 July 1887 Janos Henrik Rosenbäcker of Bonnya Erzsebet Peter
68 24 July 1887 25 July 1887 Janos – illegitimate Kristof Reidl Erzsebet Junghurt of Gadacs
69 2 Aug 1887 7 Aug 1887 Therezia Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
70 10 Aug 18887 10 Aug 1887 Jakob Jakob Reidl Borbalya Kriszt
71 12 Aug 1887 13 Aug 1887 Erzsebet György Maireisz Anna Maria Weil
72 18 Aug 1887 18 Aug 1887 Jakob Jakob Nesz of Gadacs Eva Jusztusz
73 20 Aug 1887 21 Aug 1887 Henrik Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
74 21 Aug 1887 22 Aug 1887 Janos Balint Krausz Katalin Roth
75 21 Aug 1887 28 Aug 1887 Karolin Peter Klein of Szill Karolin Müller
76 23 Aug 1887 28 Aug 1887 Henrik Jonas Holler of Szill Erzsebet Schindler
77 26 Aug 1887 28 Aug 1887 Janos Janos Herber of Gadacs Margit Dechert
78 27 Aug 1887 28 Aug 1887 Henrik György Koch Erzsebet Ruppert
79 31 Aug 1887 4 Sept 1887 Margit Janos Csermak of Gadacs Eva Weber
80 2 Sept 1887 4 Sept 1887 Jakob Henrik Junghurt of Gadacs Margit Geier
81 3 Sept 1887 4 Sept 1887 Anna Maria Henrik Schultheisz of Szill Eva Frei
82 4 Sept 1887 4 Sept 1887 Henrik Janos Knoch Katalin Göbl
83 5 Sept 1887 6 Sept 1887 Sebestyen Sebestyen Maj Margit Müller
84 5 Sept 1887 6 Sept 1887 Janos Janos Enner of Bonnya Katalin Krecsmann
85 6 Sept 1887 8 Sept 1887 Henrik Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
86 6 Sept 1887 11 Sept 1887 Janos Sebestyen Trap of Szill Katalin Link
87 10 Sept 1887 11 Sept 1887 Henrik Henrik Schenk of Szill Maria Ungar
88 10 Sept 1887 11 Sept 1887 Eva Matyas Nagy of Szill Erzsebet Reinhardt
89 13 Sept 1887 14 Sept 1887 Eva Kristof Rupert Anna Maria Trap
90 18 Sept 1887 19 Sept 1887 Janos Janos Ellenberger Krisztina Krausz
91 24 Sept 1887 25 Sept 1887 Janos Konrad Faidt of Bonnya Erzsebet Schmidt
92 24 Sept 1887 25 Sept 1887 Janos Henrik Defner of Bonnya Erzsebet Muschberger
93 29 Sept 1887 2 Oct 1887 Henrik Daniel Paul of Szill Karolin Potzner
94 2 Oct 1887 4 Oct 1887 Margit Mihaly Knoch of Gadacs Margit Steller
95 7 Oct 1887 11 Oct 1887 Henrik Henrik Brunn of Szill Erzsebet Dürr
96 9 Oct 1887 17 Oct 1887 Andreas Fülöp Ferber of Bonnya Anna Maria Ruppert
97 10 Oct 1887 12 Oct 1887 Fülöp Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
98 11 Oct 1887 12 Oct 1887 Jozsef Jozsef Schwebler of Szill Roza Koch
99 10 Oct 1887 12 Oct 1887 Fülöp Illes Heppenheimer of Gadacs Anna Maria Gehringer
100 15 Oct 1887 17 Oct 1887 Margit Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
101 15 Oct 1887 17 Oct 1887 Henrik Henrik Rallion of Gadacs Katalin Cziegenheim
102 23 Oct 1887 24 Oct 1887 Konrad Lorincz Grosch of Bonnya Erzsebet Klein
103 24 Oct 1887 25 Oct 1887 Janos Jakob Adam Erzsebet Jetter
104 27 Oct 1887 28 Oct 1887 Katalin Janos Rupert Anna Maria Knoch
105 31 Oct 1887 1 Nov 1887 Katalin Janos Gärtner Katalin Müller
106 2 Nov 1887 3 Nov 1887 Katalin Balint Strott Eva Gut
107 2 Nov 1887 3 Nov 1887 Henrik Janos Steller Margit Abel
108 2 Nov 1887 3 Nov 1887 son Henrik Werbach Katalin Dechert
109 5 Nov 1887 10 Nov 1887 Ferencz Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
110 6 Nov 1887 10 Nov 1887 Odön György Kramer of Szill Janka Pflug
111 15 Nov 1887 18 Nov 1887 Kristof Janos Stark of Gadacs Katalin Knoch
112 20 Nov 1887 20 Nov 1887 Henrik Henrik Frei of Bonnya Katalin Krecsmann
113 20 Nov 1887 22 Nov 1887 Sebestyen Janos Trap of Szill Margit Erlemann
114 21 Nov 1887 22 Nov 1887 Jakob Janos Weil Erzsebet Derschner
115 23 Nov 1887 24 Nov 1887 György Jakob Fink of Szill Katalin Muschberger
116 29 Nov 1887 30 Nov 1887 Eva Jakob Steller of Gadacs Eva Forster
117 1 Dec 1887 2 Dec 1887 Katalin Daniel Braun of Szill Eva Waing
118 2 Dec 1887 blank daughter Kristof Lamann Erzsebet Werbach
119 2 Dec 1887 3 Dec 1887 Janos Fülöp Szack of Szill Karolin Bernhardt
120 3 Dec 1887 4 Dec 1887 Janos Janos Schäfer of Szill Zsuzsanna Blazer
121 7 Dec 1887 10 Dec 1887 Margit Paul Hencz of Szill Margit Bitz
122 11 Dec 1887 12 Dec 1887 Katalin Janos Jusztusz of Gadacs Eva Stiener
123 13 Dec 1887 14 Dec 1887 Erzsebet Henrik Kramer of Szill Erzsebet Becht
124 16 Dec 1887 18 Dec 1887 Janos Janos Parti of Gadacs Eva Wajand
125 17 Dec 1887 17 Dec 1887 Jakob Janos Ritter Borbalya Stettler
126 18 Dec 1887 18 Dec 1887 Janos Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
127 23 Dec 1887 23 Dec 1887 Karolin Janos Konrad Erzsebet Hoser
128 27 Dec 1887 27 Dec 1887 Kristof Janos Jung Eva Reining
129 31 Dec 1887 3 Jan 1888 Sebestyen – illegitimate Konrad Schmidt Erzsebet Hozer, wife of the late Konrad Rofrics of Bonnya
1888
1 1 Jan 1888 3 Jan 1888 Jakob – illegitimate Matyas Ellenberger Margit Walter of Cseri szöllö
2 4 Jan 1888 4 Jan 1888 Katalin Janos Unger of Szill Anna Maria Stickl
3 5 Jan 1888 5 Jan 1888 Anna Maria Bertalan Stickl Anna Maria Reining
4 6 Jan 1888 6 Jan 1888 György György Dechert Erzsebet Stockum
5 10 Jan 1888 11 Jan 1888 Andreas Antal Grünwald of Szill Eva Blazer
6 17 Jan 1888 20 Jan 1888 Henrik Andreas Rau of Bonnya Anna Maria Nöthling
7 18 Jan 1888 19 Jan 1888 Frigyes Jakob Heincz Margit Krebsz
8 18 Jan 1888 20 Jan 1888 Jakob Janos Waing of Szill Katalin Becker
9 19 Jan 1888 19 Jan 1888 Eva Janos Krehling of Szill Erzsebet Beyer
10 25 Jan 1888 26 Jan 1888 Janos Janos Koch Katalin Stosz
11 4 Feb 1888 4 Feb 1888 Krisztina Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
12 5 Feb 1888 7 Feb 1888 Paul Henrik Forster of Gadacs Katalin Ferber
13 6 Feb 1888 10 Feb 1888 Janos Janos Tetzli of Szill Anna Maria Schenk
14 7 Feb 1888 7 Feb 1888 Erzsebet the late Fülöp Stickl Margit Adam
15 9 Feb 1888 blank son Henrik Münch of Szill Katalin Blazer
16 10 Feb 1888 12 Feb 1888 Katalin Janos Bitz of Szill Erzsebet Taubert
17 11 Feb 1888 12 Feb 1888 Erzsebet Janos Hild of Bonnya Therez Balint
18 15 Feb 1888 15 Feb 1888 Erzsebet Janos Jung Margit Reidl
19 15 Feb 1888 15 Feb 1888 Katalin György Jung Margit Hild
20 15 Feb 1888 16 Feb 1888 Katalin Jozsef Reidl Anna Maria Kleb
21 17 Feb 1888 19 Feb 1888 Margit illegitimate Krisztina Jahn of Gadacs
22 28 Feb 1888 blank daughter Sebestyen Stockum Erzsebet Reidl
23 2 Mar 1888 3 Mar 1888 Katalin the late Jakob Jusztusz of Gadacs Erzsebet Braun
24 28 Feb 1888 29 Feb 1888 Sebestyen Janos Adam Eva Csermak
25 5 Mar 1888 5 Mar 1888 Anna Maria Henrik Magyar of Bonnya Maria Müller
26 5 Mar 1888 blank daughter illegitimate Borbalya Schneiker of Gadacs
27 11 Mar 1888 12 Mar 1888 Eva Jozsef Taubert of Szill Maria Schenk
28 12 Mar 1888 13 Mar 1888 Sebestyen Henrik Ferber Erzsebet Ferber
29 12 Mar 1888 13 Mar 1888 Anna Maria Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
30 17 Mar 1888 25 Mar 1888 Eva Henrik Weing of Gadacs Zsuzsanna Schwab
31 24 Mar 1888 24 Mar 1888 Balint Jozsef Hild Erzsebet Dechert
32 24 Mar 1888 25 Mar 1888 Henrik (twin) Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
33 24 Mar 1888 25 Mar 1888 Jozsef (twin) Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
34 26 Mar 1888 26 Mar 1888 Eva Kristof Tell Margit Stickl
35 28 Mar 1888 31 Mar 1888 Jozsef György Zsolnai of Gerezd Anna Szmilko of Lajos Komaron
36 6 Apr 1888 8 Apr 1888 Janos György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
37 11 Apr 1888 12 Apr 1888 Erzsebet Janos Ferber Katalin Reidl
38 15 Apr 1888 19 Apr 1888 Sebestyen Henrik Stiener Anna Maria Csermak
39 21 Apr 1888 22 Apr 1888 Erzsebet Janos Krebsz of Bonnya Anna Maria Steller
40 23 Apr 1888 24 Apr 1888 Erzsebet Janos Göbl Katalin Stickl
41 27 Apr 1888 28 Apr 1888 Katalin Janos Rallion of Gadacs Eva Gärtner
42 30 Apr 1888 30 Apr 1888 Erzsebet Jozsef Reidl Katalin Hozer
43 1 May 1888 5 May 1888 Janos Janos Schäfer of Szill Erzsebet Kramer
44 5 May 1888 6 May 1888 Janos Adam Weil of Szill Erzsebet Rofrics
45 9 May 1888 13 May 1888 Henrik Mihaly Meinhardt of Szill Erzsebet Presching
46 14 May 1888 14 May 1888 Janos Balint Enner Borbalya Koch
47 24 May 1888 25 May 1888 Erzsebet Janos Piff of Szill Katalin Weil
48 26 May 1888 27 May 1888 Henrik Janos Grosz of Gadacs Margit Junghurt
49 26 May 1888 27 May 1888 Katalin Henrik Steller of Bonnya Krisztina Steger
50 28 May 1888 29 May 1888 György György Stosz Anna Maria Derschner
51 29 May 1888 30 May 1888 Janos Janos Knoch of Gadacs Borbalya Krebsz
52 3 June 1888 3 June 1888 Balint György Hackmeier Erzsebet Rupert
53 9 June 1888 blank daughter Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
54 7 June 1888 8 June 1888 Anna Maria Andreas Felder Margit Reidl
55 8 June 1888 8 June 1888 Borbalya Janos Reidl Anna Maria Ferber
56 9 June 1888 10 June 1888 Janos Jozsef Reidl Margit Jung
57 9 June 1888 blank daughter Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
58 11 June 1888 12 June 1888 Mihaly Mihaly Gärtner Katalin Gärtner
59 11 June 1888 12 June 1888 Janos illegitimate Amalia Brunn of Szill
60 15 June 1888 17 June 1888 Erzsebet Janos Fleisch of Gadacs Margit Czart
61 19 June 1888 19 June 1888 György (twin) Janos Adam Katalin Müller
62 19 June 1888 19 June 1888 Jakob (twin) Janos Adam Katalin Müller
63 24 June 1888 1 July 1888 Katalin Jakob Metzger of Szill Magdalena Schuchmann
64 29 June 1888 30 June 1888 Katalin illegitimate Eva Schneiker
65 7 July 1888 8 July 1888 György Janos Jung Katalin Tell
66 10 July 1888 11 July 1888 Jakob Janos Müller Katalin Csermak
67 11 July 1888 13 July 1888 Katalin Janos Ellenberger Krisztina Krausz
68 16 July 1888 18 July 1888 Eva Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
69 21 July 1888 22 July 1888 Katalin Henrik Adam Erzsebet Strack
70 22 July 1888 22 July 1888 Henrik Lenard Stark Katalin Reinhardt
71 22 July 1888 29 July 1888 Jakob Jakob Walter of Gadacs Anna Hager
72 23 July 1888 27 July 1888 Jozsef Janos Heincz Katalin Kleb
73 23 July 1888 29 July 1888 Katalin Janos Penthaler of Bonnya Krisztina Dekert
74 29 July 1888 29 July 1888 Erzsebet Peter Rallion of Gadacs Margit Parti
75 1 Aug 1888 5 Aug 1888 Katalin Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
76 2 Aug 1888 5 Aug 1888 Henrik Henrik Erdmann of Gadacs Margit Ehl
77 4 Aug 1888 4 Aug 1888 Katalin Jakob Adam Anna Maria Kölbl
78 4 Aug 1888 6 Aug 1888 Katalin Fülöp Stickl Katalin Weil
79 5 Aug 1888 6 Aug 1888 Karolina Gyula Törcky of Andocs Katalin György
80 5 Aug 1888 9 Aug 1888 Eva Janos Schneiker of Gadacs Katalin Abel
81 7 Aug 1888 9 Aug 1888 Katalin Janos Kehler of Bonnya Katalin Cziegenheim
82 7 Aug 1888 9 Aug 1888 Jakob Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
83 13 Aug 1888 13 Aug 1888 Anna Maria Henrik Stickl Katalin Dechert
84 14 Aug 1888 15 Aug 1888 Janos Kristof Steller of Bonnya Katalin Muth
85 15 Aug 1888 15 Aug 1888 Katalin Henrik Roth of Fehercsard Anna Maria Trap
86 17 Aug 1888 19 Aug 1888 Mihaly Janos Steller of Gadacs Eva Stark
87 20 Aug 1888 20 Aug 1888 Balint illegitimate Erzsebet Gärtner
88 28 Aug 1888 29 Aug 1888 Henrik György Litz of Szill Erzsebet Brunn
89 4 Sept 1888 6 Sept 1888 Henrik Illes Forster of Gadacs Katalin Rallion
90 6 Sept 1888 8 Sept 1888 Erzsebet Jozsef Gaugecz of Szill Anna Koch
91 7 Sept 1888 8 Sept 1888 Gizella Balint Hild Erzsebet Schneiker
92 8 Sept 1888 8 Sept 1888 Anna Maria György Derschner Margit Rofrics
93 10 Sept 1888 11 Sept 1888 Janos Adam Kring Katalin Dechert
94 12 Sept 1888 16 Sept 1888 Janos Geza Mihaly Schleining of Szill Magdalena Penthaler
95 13 Sept 1888 14 Sept 1888 Katalin György Knoch Erzsebet Müller
96 16 Sept 1888 16 Sept 1888 Margit Jozsef Reidl Margit Märcz
97 18 Sept 1888 18 Sept 1888 Erzsebet Kristof Reinhardt Krisztina Rege
98 19 Sept 1888 23 Sept 1888 Henrik Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
99 19 Sept 1888 23 Sept 1888 Erzsebet Istvan Mengecz of Szill Erzsebet Reisinger
100 21 Sept 1888 21 Sept 1888 son Janos Jetter Gertrud Gärtner
101 26 Sept 1888 26 Sept 1888 Katalin Janos Müller Erzsebet Rupert
102 29 Sept 1888 30 Sept 1888 Peter Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
103 30 Sept 1888 blank daughter Sebestyen Weil of Szill Katalin Hild
104 2 Oct 1888 7 Oct 1888 Anna Maria illegitimate Anna Maria Kraft of Szill
105 8 Oct 1888 9 Oct 1888 Sebestyen Sebestyen Ferber Krisztina Ferber
106 17 Oct 1888 17 Oct 1888 Sebestyen Sebestyen Trap of Szill Anna Maria Grosz
107 26 Oct 1888 27 Oct 1888 Katalin Kristof Lamann Erzsebet Werbach
108 7 Nov 1888 13 Nov 1888 Margit Bela Majer of Bonnya Apollonia Defner
109 8 Nov 1888 9 Nov 1888 Janos György Nagl Borbalya Hackmeier
110 12 Nov 1888 13 Nov 1888 Konrad – illegitimate Konrad Welter Erzsebet Nettling of Bonnya
111 14 Nov 1888 15 Nov 1888 Janos Henrik Schäfer Katalin Abel
112 16 Nov 1888 18 Nov 1888 Erzsebet Janos Weil of Szill Magdalena Taubert
113 16 Nov 1888 18 Nov 1888 Janos Henrik Münch of Bonnya Anna Maria Ehl
114 17 Nov 1888 18 Nov 1888 Margit Henrik Abel of Gadacs Margit Becht
115 17 Nov 1888 19 Nov 1888 Erzsebet Henrik Paltz Erzsebet Göbl
116 17 Nov 1888 19 Nov 1888 Adam Adam Stickl Margit Müller
117 19 Nov 1888 21 Nov 1888 Paul Sebestyen Csermak of Szill Katalin Potzner
118 25 Nov 1888 26 Nov 1888 Margit Janos Ferter Krisztina Göbl
119 26 Nov 1888 26 Nov 1888 Kristof Kristof Schäfer Erzsebet Kleb
120 3 Dec 1888 3 Dec 1888 Sebestyen Sebestyen Hoser Margit Ferber
121 4 Dec 1888 8 Dec 1888 Erzsebet György Maireisz Anna Maria Weil
122 6 Dec 1888 9 Dec 1888 Janos Janos Dürr of Szill Anna Penthaler
123 7 Dec 1888 8 Dec 1888 Erzsebet Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
124 13 Dec 1888 16 Dec 1888 Andreas Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
125 17 Dec 1888 blank daughter Fülöp Dekert of Szill Zsuzsanna Frei
126 21 Dec 1888 blank son Mihaly Steller of Gadacs Margit Schindler
127 23 Dec 1888 26 Dec 1888 Georgina (Györgyin) Janos Nöthig of Törökkoppany Georgina Straner
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s