0631127b5

0631127b5

No. Date – birth Date – bap. Child Father Mother
1889
1 2 Jan 1889 3 Jan 1889 Eva Janos Rallion of Gadacs Katalin Meiszner
2 5 Jan 1889 5 Jan 1889 Istvan Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeiffer
3 13 Jan 1889 14 Jan 1889 Karolin Janos Ungar of Szill Anna Maria Stickl
4 20 Jan 1889 22 Jan 1889 Katalin Paul Szeltenheim of Szill Katalin Lamann
5 21 Jan 1889 22 Jan 1889 Eva Jakob Lemle of Szill Eva Göbl
6 23 Jan 1889 24 Jan 1889 György György Jung Margit Hild
7 23 Jan 1889 24 Jan 1889 Henrik Adam Nemet of Szill Maria Schenk
8 25 Jan 1889 29 Jan 1889 Margit the late Janos Jusztusz of Gadacs Katalin Trap
9 26 Jan 1889 27 Jan 1889 Erzsebet Henrik Frei of Szill Anna Maria Schön
10 28 Jan 1889 28 Jan 1889 Margit (twin) Janos Werbach Erzsebet Reidl
11 28 Jan 1889 28 Jan 1889 Erzsebet (twin) Janos Werbach Erzsebet Reidl
12 6 Feb 1889 7 Feb 1889 György Janos Knoch Erzsebet Maleth
13 6 Feb 1889 7 Feb 1889 Margit Sebestyen Reidl Anna Maria Jung
14 6 Feb 1889 7 Feb 1889 Erzsebet Janos Stickl Erzsebet Csermak
15 8 Feb 1889 9 Feb 1889 Balint Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
16 10 Feb 1889 11 Feb 1889 Henrik Henrik Kramer of Szill Erzsebet Becht
17 13 Feb 1889 blank son Lenard Knoch of Gadacs Katalin Schneiker
18 14 Feb 1889 14 Feb 1889 Katalin Jakob Nesz of Gadacs Katalin Hartenstern
19 16 Feb 1889 17 Feb 1889 Fülöp Sebestyen Hoser Margit Jung
20 17 Feb 1889 17 Feb 1889 Janos Janos Göbl Krisztina Rupert
21 20 Feb 1889 21 Feb 1889 Andreas Balint Strott Eva Gut
22 23 Feb 1889 24 Feb 1889 Jakob Balint Adam Katalin Rupert
23 25 Feb 1889 28 Feb 1889 Katalin Jozsef Schwertzl of Szill Erzsebet Penthaler
24 26 Feb 1889 26 Feb 1889 Janos Jozsef Konrad Margit Koch
25 26 Feb 1889 28 Feb 1889 Erzsebet Jakob Kaiser of Szill Zsuzsanna Dürr
26 2 Mar 1889 2 Mar 1889 Erzsebet Janos Becker Erzsebet Beck
27 5 Mar 1889 7 Mar 1889 Janos Henrik Schenk of Szill Maria Ungar
28 8 Mar 1889 9 Mar 1889 Erzsebet György Rudolf Anna Maria Adam
29 9 Mar 1889 10 Mar 1889 Henrik Janos Stickl Katalin Rozenbäcker
30 10 Mar 1889 11 Mar 1889 Katalin Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
31 24 Mar 1889 25 Mar 1889 Balint Balint Jung Erzsebet Hild
32 29 Mar 1889 blank son Janos Trap of Gadacs Erzsebet Fink
33 31 Mar 1889 1 Apr 1889 Henrik – illegitimate Kristof Hoser Erzsebet Ellenberger, widow of the late Henrik Schleining
34 2 Apr 1889 2 Apr 1889 György Sebestyen Stockum Margit Adam
35 3 Apr 1889 7 Apr 1889 Henrik Henrik Müller of Bonnya Erzsebet Ferber
36 10 Apr 1889 14 Apr 1889 Erzsebet Andreas Kert of Bonnya Erzsebet Stark
37 12 Apr 1889 13 Apr 1889 Jozsef Jakob Mentz Katalin Hild
38 15 Apr 1889 22 Apr 1889 Erzsebet Istvan Karl of Szill Erzsebet Tentz (Pentz)
39 23 Apr 1889 23 Apr 1889 Borbalya Janos Heincz Margit Kleb
40 25 Apr 1889 28 Apr 1889 Katalin Daniel Paul of Szill Karolin Potzner
41 28 Apr 1889 28 Apr 1889 Margit Mihaly Knoch Erzsebet Müller
42 26 Apr 1889 1 May 1889 Janos Janos Weiszmantl Magdalena Krausz
43 2 May 1889 5 May 1889 György Henrik Rozenbäcker of Bonnya Erzsebet Peter
44 10 May 1889 12 May 1889 Borbalya Kristof Jusztusz of Bonnya Anna Margit Gärtner
45 14 May 1889 15 May 1889 Erzsebet Janos Holler of Szill Erzsebet Schindler
46 15 May 1889 17 May 1889 Illes Fülöp Gehring of Gadacs Katalin Klein
47 16 May 1889 17 May 1889 Henrik Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
48 22 May 1889 22 May 1889 Erzsebet Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
49 28 May 1889 29 May 1889 Kristof Jozsef Stickl Margit Csermak
50 31 May 1889 1 June 1889 Geza Janos Janos Piff of Szill Katalin Weil
51 1 June 1889 2 June 1889 Maria Mihaly Wajand of Bonnya Margit Rau
52 4 June 1889 6 June 1889 Katalin Janos Bitz of Szill Erzsebet Taubert
53 8 June 1889 10 June 1889 Katalin Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
54 13 June 1889 16 June 1889 Margit the late Kristof Reidl of Gadacs Erzsebet Junghurt
55 14 June 1889 20 June 1889 Erzsebet Konrad Jetter of Szill Krisztina Haas
56 23 June 1889 26 June 1889 Anna Maria Janos Waing Krisztina Hild
57 24 June 1889 25 June 1889 Jozsef Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
58 18 July 1889 21 July 1889 Andreas Janos Koller of Szill Katalin Schultheisz
59 18 July 1889 21 July 1889 Anna Maria György Ellenberger of Bonnya Anna Maria Krecsmann
60 19 July 1889 20 July 1889 Anna Maria Henrik Frank Erzsebet Jetter
61 27 July 1889 28 July 1889 Paul György Zsolnai of Gerezd Anna Szmilko
62 1 Aug 1889 2 Aug 1889 Anna Maria Andreas Ferber Anna Maria Hild
63 1 Aug 1889 4 Aug 1889 Janos Janos Jäger of Szill Anna Maria Wohlfahrt
64 3 Aug 1889 3 Aug 1889 Margit Kristof Rupert Anna Maria Trap
65 6 Aug 1889 9 Aug 1889 Imre Andreas Bernhardt of Szill Theresia Blazer
66 11 Aug 1889 11 Aug 1889 Janos György Knoch Erzsebet Müller
67 18 Aug 1889 18 Aug 1889 Margit Andreas Ellenberger of Bonnya Katalin Schäfer
68 19 Aug 1889 blank son Matyas Nagy of Szill Erzsebet Reinhardt
69 19 Aug 1889 25 Aug 1889 Katalin Janos Rallion of Gadacs Eva Gärtner
70 20 Aug 1889 25 Aug 1889 Istvan Sandor Bucski of Szill Magdalena Dürr
71 30 Aug 1889 31 Aug 1889 Erzsebet Jakob Adam Erzsebet Jetter
72 1 Sept 1889 1 Sept 1889 György Janos Mutz of Szill Magdalena Hanzl
73 3 Sept 1889 4 Sept 1889 Henrik Janos Herber of Gadacs Margit Dechert
74 5 Sept 1889 5 Sept 1889 daughter Jakob Adam Krisztina Groth
75 9 Sept 1889 10 Sept 1889 Henrik Janos Adam Margit Reining
76 11 Sept 1889 12 Sept 1889 Margit Balint Rupert Erzsebet Rofrics
77 18 Sept 1889 19 Sept 1889 Erzsebet Sandor Pratser of Szill Hermin Kring
78 18 Sept 1889 22 Sept 1889 Anna Maria Fülöp Heppenheimer of Gadacs Margit Knoch
79 18 Sept 1889 22 Sept 1889 Henrik Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
80 20 Sept 1889 22 Sept 1889 Margit Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
81 21 Sept 1889 22 Sept 1889 Janos Andreas Stickl Erzsebet Jung
82 23 Sept 1889 29 Sept 1889 Henrik Janos Weil of Szill Anna Maria Becker
83 25 Sept 1889 26 Sept 1889 Margit Jakob Reidl Borbalya Kriszt
84 26 Sept 1889 26 Sept 1889 Eva Janos Adam Katalin Müller
85 28 Sept 1889 29 Sept 1889 Gertrud Sebestyen Adam Katalin Maj
86 28 Sept 1889 29 Sept 1889 Eva Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
87 30 Sept 1889 2 Oct 1889 Henrik Henrik Schultheisz of Szill Erzsebet Frei
88 2 Oct 1889 3 Oct 1889 Janos Jozsef Müller Katalin Kleb
89 4 Oct 1889 5 Oct 1889 Anna Maria Sebestyen Steller of Fehercsard Erzsebet Trap
90 5 Oct 1889 9 Oct 1889 Katalin Janos Schäfer of Szill Zsuzsanna Blaser
91 9 Oct 1889 10 Oct 1889 Erzsebet Janos Gehringer Borbalya Ferber
92 12 Oct 1889 15 Oct 1889 Henrik Henrik Junghurt of Gadacs Margit Geier
93 13 Oct 1889 20 Oct 1889 Erzsebet Janos Ellenberger Krisztina Krausz
94 21 Oct 1889 22 Oct 1889 Katalin György Tell Erzsebet Roth
95 22 Oct 1889 22 Oct 1889 Katalin György Stickl Margit Csermak
96 23 Oct 1889 23 Oct 1889 Anna Maria Henrik Ellenberger of Bonnya Eva Nesz
97 21 Oct 1889 25 Oct 1889 Vilmos Istvan Pflug of Szill Erzsebet Nöthling
98 22 Oct 1889 25 Oct 1889 Erzsebet Sebestyen Trap of Szill Anna Maria Grosz
99 24 Oct 1889 25 Oct 1889 Therezia György Kramer of Szill Anna Maria Heilmann
100 27 Oct 1889 27 Oct 1889 Erzsebet Janos Hitter of Bonnya Zsuzsanna Czarth
101 27 Oct 1889 27 Oct 1889 Erzsebet illegitimate Katalin Koch
102 29 Oct 1889 3 Nov 1889 Istvan Peter Koller of Szill Eva Schultheisz
103 3 Nov 1889 3 Nov 1889 Janos Janos Ferber Katalin Reidl
104 3 Nov 1889 4 Nov 1889 Janos Kristof Schäfer Erzsebet Kleb
105 5 Nov 1889 9 Nov 1889 Janos Paul Mart of Szill Katalin Hecker
106 10 Nov 1889 11 Nov 1889 Erzsebet Reinhardt Tipl Borbalya Stickl
107 11 Nov 1889 12 Nov 1889 Erzsebet Janos Groth of Bonnya Magdalena Steller
108 19 Nov 1889 20 Nov 1889 Anna Maria the late Andreas Rau of Bonnya Anna Maria Nöthling
109 20 Nov 1889 26 Nov 1889 Erzsebet Henrik Brunn of Szill Erzsebet Dürr
110 20 Nov 1889 26 Nov 1889 Henrik Henrik Krähling of Szill Katalin Becker
111 23 Nov 1889 24 Nov 1889 Konrad Janos Märcz of Bonnya Katalin Welter
112 25 Nov 1889 25 Nov 1889 Katalin Henrik Weiszmantl Katalin Stark
113 25 Nov 1889 26 Nov 1889 Janos Janos Steller of Bonnya Borbalya Nöthling
114 28 Nov 1889 28 Nov 1889 Henrik Henrik Stickl Anna Maria Kleb
115 1 Dec 1889 5 Dec 1889 Jakob Illes Wajand of Gadacs Eva Abel
116 3 Dec 1889 5 Dec 1889 Erzsebet Lenard Herber of Gadacs Anna Maria Dechert
117 10 Dec 1889 11 Dec 1889 Henrik (twin) Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
118 10 Dec 1889 11 Dec 1889 Janos (twin) Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
119 10 Dec 1889 12 Dec 1889 Julianna Matyas Wank of Szill Katalin Koller
120 12 Dec 1889 13 Dec 1889 Balint Adam Rege Katalin Krausz
121 13 Dec 1889 15 Dec 1889 Margit Imre Magyar of Bonnya Anna Maria Müller
122 15 Dec 1889 17 Dec 1889 Henrik Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
123 16 Dec 1889 17 Dec 1889 Janos Illes Forster of Gadacs Eva Stickl
124 18 Dec 1889 20 Dec 1889 Erzsebet Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
1890
1 1 Jan 1890 1 Jan 1890 Borbalya Henrik Paltz Erzsebet Göbl
2 1 Jan 1890 5 Jan 1890 Sebestyen Sebestyen Trap of Szill Katalin Link
3 3 Jan 1890 3 Jan 1890 Janos Janos Steller Margit Abel
4 5 Jan 1890 5 Jan 1890 Erzsebet Henrik Frei of Bonnya Katalin Krecsmann
5 5 Jan 1890 6 Jan 1890 Sesbestyen Janos Rupert Erzsebet Ferber
6 6 Jan 1890 6 Jan 1890 Andreas György Hackmeier Erzsebet Ruppert
7 6 Jan 1890 12 Jan 1890 Eva illegitimate Margit Hock of Magyarod
8 11 Jan 1890 12 Jan 1890 Margit Jakob Steller of Gadacs Eva Forster
9 11 Jan 1890 14 Jan 1890 Erzsebet Sebestyen Ritter of Bonnya Erzsebet Enner
10 12 Jan 1890 13 Jan 1890 Henrik Henrik Bruder Katalin Ruppert
11 15 Jan 1890 17 Jan 1890 Balint Janos Dekert of Bonnya Borbalya Müller
12 18 Jan 1890 19 Jan 1890 Janos Janos Enner of Bonnya Katalin Krecsmann
13 22 Jan 1890 24 Jan 1890 Anna Maria Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
14 23 Jan 1890 24 Jan 1890 Margit György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
15 31 Jan 1890 1 Feb 1890 Lenard Jakob Wajand of Gadacs Borbalya Müller
16 31 Jan 1890 1 Feb 1890 Karolin Fülöp Dekert of Szill Zsuzsanna Frei
17 3 Feb 1890 3 Feb 1890 Erzsebet – illegitimate Konrad Welter Erzsebet Nettling of Bonnya
18 3 Feb 1890 4 Feb 1890 Janos Mihaly Gärtner Katalin Gärtner
19 6 Feb 1890 6 Feb 1890 Krisztina – illegitimate Janos Ferber Borbalya Dechert
20 8 Feb 1890 11 Feb 1890 Balint Jakob Ruppert Krisztina Csermak
21 8 Feb 1890 11 Feb 1890 Margit Peter Knoch of Gadacs Krisztina Frick
22 16 Feb 1890 18 Feb 1890 Erzsebet Janos Jetter Gertrud Gärtner
23 17 Feb 1890 blank daughter Paul Weing of Gadacs Margit Steller
24 23 Feb 1890 23 Feb 1890 Andreas Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
25 23 Feb 1890 23 Feb 1890 Janos Janos Knoch Erzsebet Maleth
26 23 Feb 1890 25 Feb 1890 Katalin Janos Stark of Gadacs Katalin Rallion
27 25 Feb 1890 25 Feb 1890 Katalin Janos Rosenbäcker Erzsebet Arnold
28 1 Mar 1890 4 Mar 1890 Katalin Paul Szeltenheim of Szill Katalin Lamann
29 2 Mar 1890 4 Mar 1890 Antal Adam Nemet of Szill Maria Schenk
30 4 Mar 1890 6 Mar 1890 Erzsebet Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
31 5 Mar 1890 6 Mar 1890 Jozsef Jakob Felder Magdalena Ritzel
32 5 Mar 1890 6 Mar 1890 Sebestyen György Dechert Erzsebet Stockum
33 8 Mar 1890 9 Mar 1890 Magdalena Fülöp Szack of Szill Magdalena Bernhardt
34 8 Mar 1890 9 Mar 1890 Janos illegitimate Erzsebet Erdmann of Gadacs
35 8 Mar 1890 11 Mar 1890 Antal György Koller of Szill Katalin Szeltenheim
36 10 Mar 1890 16 Mar 1890 Erzsebet Janos Walkshefer of Szill Szabina Heiczenreder
37 11 Mar 1890 16 Mar 1890 Erzsebet Henrik Kramer of Szill Erzsebet Becht
38 12 Mar 1890 13 Mar 1890 Eva Henrik Rallion of Gadacs Katalin Cziegenheim
39 14 Mar 1890 15 Mar 1890 Borbalya Jakob Opper Borbalya Heincz
40 20 Mar 1890 22 Mar 1890 Katalin – illegitimate Paul Henk Anna Windt of Szill
41 21 Mar 1890 23 Mar 1890 György Janos Ritter Borbalya Stettler
42 23 Mar 1890 23 Mar 1890 Jozsef Janos Jung Eva Reining
43 23 Mar 1890 23 Mar 1890 Margit Janos Trap of Gadacs Erzsebet Fink
44 29 Mar 1890 30 Mar 1890 Eva Janos Walter of Gadacs Apollonia Lamann
45 1 Apr 1890 1 Apr 1890 Sebestyen Sebestyen Stickl Margit Hild
46 1 Apr 1890 4 Apr 1890 Paul Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
47 2 Apr 1890 4 Apr 1890 Katalin Antal Grünwald of Szill Eva Blaser
48 7 Apr 1890 7 Apr 1890 Andreas Janos Waing of Szill Katalin Becker
49 9 Apr 1890 9 Apr 1890 son Henrik Stickl Erzsebet Reidl
50 9 Apr 1890 12 Apr 1890 Janos Sebestyen Maj Margit Müller
51 21 Apr 1890 21 Apr 1890 Erzsebet Mihaly Knoch Erzsebet Müller
52 27 Apr 1890 1 May 1890 Janos Peter Klein of Szill Karolin Müller
53 30 Apr 1890 1 May 1890 Katalin Adam Weil of Szill Erzsebet Rofrics
54 1 May 1890 1 May 1890 Margit Kristof Waing Anna Maria Abel
55 5 May 1890 6 May 1890 Katalin Sebestyen Stark Gertrud Stickl
56 10 May 1890 10 May 1890 Erzsebet Janos Göbl Krisztina Rupert
57 10 May 1890 11 May 1890 Jakob Jozsef Hild Erzsebet Dechert
58 11 May 1890 11 May 1890 Margit Henrik Stickl Katalin Dechert
59 14 May 1890 18 May 1890 Andreas Mihaly Schleining of Szill Magdalena Penthaler
60 17 May 1890 18 May 1890 Henrik Gyula Taubert of Szill Katalin Taubert
61 21 May 1890 22 May 1890 Henrik Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
62 28 May 1890 blank daughter Henrik Gärtner Margit Derschner
63 29 May 1890 1 June 1890 Katalin Janos Tetzli of Szill Anna Maria Schenk
64 5 June 1890 6 June 1890 Katalin Henrik Stiener Anna Maria Csermak
65 14 June 1890 15 June 1890 Antal Jozsef Taubert of Szill Maria Schenk
66 19 June 1890 20 June 1890 Katalin Janos Knoch Katalin Göbl
67 26 June 1890 27 June 1890 Janos György Maireisz Anna Maria Weil
68 26 June 1890 27 June 1890 Adam Janos Krehling of Szill Erzsebet Beyer
69 29 June 1890 6 July 1890 Peter Janos Parti of Gadacs Eva Vajand
70 6 July 1890 6 July 1890 Fülöp Fülöp Vajand of Gadacs Katalin Jung
71 6 July 1890 6 July 1890 Kristof Henrik Schäfer Katalin Abel
72 9 July 1890 13 July 1890 Erzsebet Henrik Defner of Bonnya Erzsebet Muschberger
73 13 July 1890 14 July 1890 Jozsef Janos Jung Katalin Tell
74 13 July 1890 20 July 1890 Borbalya Janos Penthaler of Bonnya Krisztina Dekert
75 24 July 1890 27 July 1890 Erzsebet Henrik Erdmann of Gadacs Margit Ehl
76 27 July 1890 27 July 1890 Andreas illegitimate Erzsebet Gärtner of Bonnya
77 31 July 1890 3 Aug 1890 Andreas Henrik Mai of Bonnya Katalin Oppenheim
78 2 Aug 1890 3 Aug 1890 Mihaly Mihaly Knoch of Gadacs Margit Steller
79 5 Aug 1890 6 Aug 1890 Margit Jakob Adam Anna Maria Kölbl
80 9 Aug 1890 10 Aug 1890 Janos Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Ruppert
81 13 Aug 1890 15 Aug 1890 Erzsebet Janos Lamann Katalin Rupert
82 21 Aug 1890 21 Aug 1890 Erzsebet Janos Gärtner Katalin Müller
83 23 Aug 1890 24 Aug 1890 Jakob György Jung Erzsebet Göbl
84 27 Aug 1890 28 Aug 1890 Anna Maria György Koch Erzsebet Rupert
85 30 Aug 1890 31 Aug 1890 Katalin Balint Adam Katalin Schmidt
86 31 Aug 1890 31 Aug 1890 Sebestyen Janos Heincz Katalin Kleb
87 2 Sept 1890 4 Sept 1890 Anna Maria Henrik Steller of Bonnya Krisztina Steger
88 15 Sept 1890 16 Sept 1890 Jakob György Derschner Margit Rofrics
89 15 Sept 1890 16 Sept 1890 Borbalya Kristof Rupert Anna Maria Trap
90 17 Sept 1890 24 Sept 1890 Gyula Karoly Schöpf of Gadacs Erzsebet Gronwald
91 19 Sept 1890 20 Sept 1890 Erzsebet Kristof Lamann Erzsebet Werbach
92 24 Sept 1890 26 Sept 1890 Katalin Janos Piff of Szill Katalin Weil
93 28 Sept 1890 28 Sept 1890 Jakob Janos Schneiker of Gadacs Katalin Abel
94 29 Sept 1890 30 Sept 1890 Apollonia Lenard Stark of Gadacs Apollonia Steller
95 1 Oct 1890 5 Oct 1890 Jozsef Henrik Krehling of Szill Katalin Becker
96 6 Oct 1890 11 Oct 1890 Erzsebet illegitimate Erzsebet Braun of Gadacs, widow of the late Jakob Jusztusz
97 7 Oct 1890 8 Oct 1890 Katalin György Horvat Margit Müller
98 7 Oct 1890 8 Oct 1890 Katalin Balint Adam Katalin Waing
99 9 Oct 1890 blank son Adam Kring Katalin Dechert
100 10 Oct 1890 11 Oct 1890 Erzsebet György Jung Margit Hild
101 10 Oct 1890 11 Oct 1890 Janos Janos Müller Erzsebet Ruppert
102 16 Oct 1890 19 Oct 1890 Henrik Janos Fleisch of Gadacs Margit Zarth
103 17 Oct 1890 18 Oct 1890 Katalin Jozsef Reidl Katalin Hoser
104 23 Oct 1890 24 Oct 1890 Henrik Sebestyen Steller of Fehercsard Erzsebet Trap
105 1 Nov 1890 2 Nov 1890 Henrik Henrik Forster of Szill Katalin Ferber
106 31 Oct 1890 4 Nov 1890 Istvan Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeifer
107 7 Nov 1890 7 Nov 1890 Erzsebet Peter Schäfer Erzsebet Haas
108 10 Nov 1890 12 Nov 1890 Henrik Henrik Welter of Bonnya Anna Maria Klein
109 13 Nov 1890 13 Nov 1890 son Adam Maireisz Katalin Knoch
110 17 Nov 1890 20 Nov 1890 Katalin Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
111 25 Nov 1890 27 Nov 1890 Erzsebet Albert Majer of Bonnya Apollonia Defner
112 1 Dec 1890 4 Dec 1890 Henrik Henrik Abel of Gadacs Margit Becht
113 4 Dec 1890 6 Dec 1890 Maria Gyula Töreky of Andocs Katalin György
114 18 Dec 1890 21 Dec 1890 Henrik Henrik Stickl of Szill Erzsebet Muschberger
115 19 Dec 1890 21 Dec 1890 Gertrud Fülöp Vajand Borbalya Hellebrandt
116 20 Dec 1890 21 Dec 1890 Eva Henrik Frank Erzsebet Jetter
117 20 Dec 1890 21 Dec 1890 Jozsef György Kadlicsko of Karai Maria Kadlicsko
118 20 Dec 1890 26 Dec 1890 György illegitimate Erzsebet Schenk of Szill
119 22 Dec 1890 26 Dec 1890 Erzsebet Ferencz Hlagyak of Szill Erzsebet Brunn
120 25 Dec 1890 26 Dec 1890 Lenard Janos Steller of Gadacs Eva Stark
121 29 Dec 1890 30 Dec 1890 Janos Henrik Frei of Szill Anna Maria Schön
122 29 Dec 1890 30 Dec 1890 Paul Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
123 30 Dec 1890 31 Dec 1890 Janos Janos Stickl Erzsebet Csermak
124 31 Dec 1890 1 Jan 1891 Kristof Kristof Reinhardt Erzsebet Kleb
125 31 Dec 1890 6 Jan 1891 Eva Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
1891
1 3 Jan 1891 4 Jan 1891 Margit Jakob Tell Eva Kriszt
2 6 Jan 1891 8 Jan 1891 Katalin Jakob Nesz of Gadacs Eva Jusztusz
3 7 Jan 1891 8 Jan 1891 Katalin Jozsef Reidl Margit Jung
4 16 Jan 1891 8 Feb 1891 Janos Janos Wolf of Gadacs Margit Geier
5 25 Jan 1891 25 Jan 1891 Erzsebet Andreas Felder Margit Reidl
6 29 Jan 1891 3 Feb 1891 Eva Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
7 30 Jan 1891 31 Jan 1891 Krisztina Balint Strott Eva Gut
8 31 Jan 1891 1 Feb 1891 Janos György Hackmeier Erzsebet Ruppert
9 4 Feb 1891 8 Feb 1891 Henrik Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
10 6 Feb 1891 7 Feb 1891 Anna Maria Jakob Mentz Katalin Hild
11 9 Feb 1891 17 Feb 1891 Henrik Jakob Walter of Gadacs Anna Hager
12 12 Feb 1891 15 Feb 1891 Henrik Janos Jäger of Szill Anna Maria Wohlfahrt
13 13 Feb 1891 14 Feb 1891 Katalin György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
14 16 Feb 1891 17 Feb 1891 Mihaly Mihaly Weber of Gadacs Katalin Adam
15 16 Feb 1891 17 Feb 1891 Anna Maria György Kleb Katalin Rupert
16 24 Feb 1891 26 Feb 1891 Eva Peter Knoch of Gadacs Krisztina Frick
17 2 Mar 1891 3 Mar 1891 Anna Maria Sebestyen Hoser Margit Ferber
18 7 Mar 1891 8 Mar 1891 Janos Sebestyen Reidl Anna Maria Jung
19 10 Mar 1891 blank daughter Janos Jetter Gertrud Gärtner
20 13 Mar 1891 15 Mar 1891 Amalia György Litz of Szill Erzsebet Brunn
21 17 Mar 1891 22 Mar 1891 Jakob Kristof Reinhardt of Gadacs Krisztina Rege
22 18 Mar 1891 19 Mar 1892 György Lenard Stark Katalin Reinhardt
23 18 Mar 1891 blank son Peter Erdmann of Gadacs Anna Maria Weing
24 19 Mar 1891 22 Mar 1891 Anna Maria Sandor Bucski of Szill Magdalena Dürr
25 29 Mar 1891 30 Mar 1891 Helena Janos Krebsz of Bonnya Anna Maria Steller
26 29 Mar 1891 30 Mar 1891 Anna Maria Henrik Ferber of Bonnya Anna Maria Krebsz
27 30 Mar 1891 31 Mar 1891 Anna Maria Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
28 30 Mar 1891 31 Mar 1891 Erzsebet Janos Deckert of Bonnya Borbalya Müller
29 31 Mar 1891 2 Apr 1891 Katalin Illes Forster of Gadacs Eva Stickl
30 8 Apr 1891 14 Apr 1891 Peter Janos Weil of Szill Magdalena Taubert
31 10 Apr 1891 12 Apr 1891 Henrik Henrik Lamp of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
32 11 Apr 1891 12 Apr 1891 Eva Janos Csermak of Gadacs Eva Weber
33 11 Apr 1891 19 Apr 1891 Jakob – illegitimate Janos Stickl Katalin Kraft of Szill
34 15 Apr 1891 15 Apr 1891 György György Nagl Borbalya Hackmeier
35 16 Apr 1891 18 Apr 1891 Eva Henrik Ellenberger of Bonnya Eva Nesz
36 17 Apr 1891 18 Apr 1891 Anna Maria Sebestyen Reidl Anna Maria Rupert
37 27 Apr 1891 27 Apr 1891 Jakob Mihaly Gärtner Katalin Gärtner
38 14 May 1891 14 May 1891 Janos Janos Heincz Margit Kleb
39 15 May 1891 18 May 1891 Janos Janos Peter of Bonnya Anna Maria Müller
40 23 May 1891 24 May 1891 Jakob Janos Stickl Katalin Rosenbäcker
41 29 May 1891 31 May 1891 Karolina Janos Meisinger of Szill Karolina Schindler
42 31 May 1891 31 May 1891 Margit illegitimate Eva Schneiker
43 3 June 1891 5 June 1891 György Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
44 7 June 1891 8 June 1891 Jakob György Stosz Anna Maria Derschner
45 10 June 1891 11 June 1891 Jakob Janos Konrad Erzsebet Hoser
46 12 June 1891 13 June 1891 Erzsebet Sebestyen Ferber Krisztina Ferber
47 12 June 1891 13 June 1891 Anna Maria Janos Ledig Anna Maria Csermak
48 20 June 1891 21 June 1891 Erzsebet Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
49 22 June 1891 23 June 1891 Margit Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
50 24 June 1891 25 June 1891 Tobias Konrad Schmidt of Bonnya Regina Ledig
51 25 June 1891 26 June 1891 Janos Andreas Bernhardt of Szill Theresia Blaser
52 30 June 1891 1 July 1891 Eva Paul Weing of Gadacs Katalin Jusztusz
53 4 July 1891 5 July 1891 Jakob Henrik Ros of Gadacs Erzsebet Becht
54 5 July 1891 5 July 1891 Eva Henrik Dechert Krisztina Derschner
55 5 July 1891 5 July 1891 Illes Fülöp Heppenheimer of Gadacs Margit Knoch
56 7 July 1891 12 July 1891 Istvan Jakob Koch of Szill Erzsebet Penthaler
57 15 July 1891 19 July 1891 Peter Peter Rallion of Gadacs Margit Parti
58 17 July 1891 19 July 1891 Jozsef Janos Dürr of Szill Maria Schwertzl
59 20 July 1891 20 July 1891 György György Knoch Erzsebet Müller
60 20 July 1891 26 July 1891 Balint Jozsef Reidl Anna Maria Kleb
61 29 July 1891 2 Aug 1891 Janos Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
62 30 July 1891 2 Aug 1891 Erzsebet Paul Weing of Gadacs Margit Steller
63 1 Aug 1891 2 Aug 1891 Katalin Konrad Muth of Bonnya Erzsebet Krecsmann
64 4 Aug 1891 5 Aug 1891 Janos Sebestyen Dechert of Gadacs Anna Maria Weing
65 6 Aug 1891 9 Aug 1891 Lenard Janos Parti of Gadacs Eva Vajand
66 13 Aug 1891 14 Aug 1891 Janos Janos Rosenbäcker Erzsebet Arnold
67 13 Aug 1891 16 Aug 1891 Henrik Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
68 15 Aug 1891 16 Aug 1891 Maria Mihaly Vajand of Bonnya Margit Rau
69 18 Aug 1891 18 Aug 1891 Janos Janos Trap of Szill Margit Erlemann
70 19 Aug 1891 23 Aug 1891 Istvan Janos Bitz of Szill Erzsebet Taubert
71 30 Aug 1891 30 Aug 1891 Therez Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeifer
72 1 Sept 1891 4 Sept 1891 Eva Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
73 3 Sept 1891 3 Sept 1891 Jakob Sebestyen Stickl Katalin Waing
74 3 Sept 1891 6 Sept 1891 Katalin Kristof Jusztusz of Bonnya Margit Gärtner
75 8 Sept 1891 9 Sept 1891 Anna Maria Konrad Petz of Bonnya Anna Maria Nöthling
76 13 Sept 1891 14 Sept 1891 Janos Janos Märcz of Bonnya Katalin Welter
77 18 Sept 1891 24 Sept 1891 Ernö Gyula György Kramer of Szill Janka Pflug
78 22 Sept 1891 24 Sept 1891 Erzsebet Janos Schäfer of Szill Zsuzsanna Blaser
79 30 Sept 1891 1 Oct 1891 Henrik Janos Groth of Bonnya Magdalena Steller
80 30 Sept 1891 3 Oct 1891 Katalin Janos Holler of Szill Erzsebet Schindler
81 1 Oct 1891 4 Oct 1891 Anna Maria Mihaly Vilmos Geier of Gadacs Erzsebet Weitzl
82 4 Oct 1891 4 Oct 1891 Katalin Kristof Adam Katalin Adam
83 6 Oct 1891 8 Oct 1891 Sebestyen Janos Herber of Gadacs Margit Dechert
84 8 Oct 1891 11 Oct 1891 Sebestyen Henrik Steller of Bonnya Krisztina Steger
85 9 Oct 1891 11 Oct 1891 Janos Janos Stark of Gadacs Katalin Rallion
86 15 Oct 1891 18 Oct 1891 Maria Jakob Kaiser of Nosztan Zsuzsanna Dürr
87 20 Oct 1891 22 Oct 1891 Erzsebet Janos Wikratz of Szill Anna Maria Bernhardt
88 22 Oct 1891 23 Oct 1891 Jakob Andreas Ferber Anna Maria Hild
89 21 Oct 1891 24 Oct 1891 Margit Jakob Steller of Gadacs Eva Forster
90 26 Oct 1891 27 Oct 1891 Katalin Janos Jung Margit Reidl
91 28 Oct 1891 30 Oct 1891 Katalin Paul Mart of Szill Katalin Hecker
92 29 Oct 1891 30 Oct 1891 Janos Fülöp Krähling of Szill Erzsebet Tell
93 31 Oct 1891 3 Nov 1891 Erzsebet György Schultheisz of Szill Erzsebet Parsehitz
94 6 Nov 1891 8 Nov 1891 György Peter Müller of Szill Anna Maria König
95 11 Nov 1891 11 Nov 1891 Henrik illegitimate Margit Paltz of Fehercsard
96 13 Nov 1891 15 Nov 1891 Julianna Marton Hideg of Lapafö Julianna Pringer (Tringer)
97 14 Nov 1891 blank daughter Henrik Paltz Erzsebet Göbl
98 19 Nov 1891 19 Nov 1891 Henrik Henrik Ferber Erzsebet Ferber
99 21 Nov 1891 22 Nov 1891 Anna Maria Janos Stickl Erzsebet Csermak
100 23 Nov 1891 23 Nov 1891 György Henrik Bruder Katalin Rupert
101 23 Nov 1891 26 Nov 1891 Erzsebet Jozsef Schwertzl of Szill Erzsebet Penthaler
102 27 Nov 1891 27 Nov 1891 Balint Balint Adam Katalin Schmidt
103 17 Dec 1891 blank daughter Janos Ferter Krisztina Göbl
104 22 Dec 1891 23 Dec 1891 Anna Maria Henrik Stickl Anna Maria Kleb
105 22 Dec 1891 23 Dec 1891 Borbalya Henrik Nagl Eva Csermak
106 23 Dec 1891 24 Dec 1891 Jakob Jakob Stickl Katalin Szierer
107 26 Dec 1891 27 Dec 1891 Jozsef Jozsef Stickl Margit Csermak
108 27 Dec 1891 27 Dec 1891 Anna Maria Adam Hoser Erzsebet Lotz
109 13 Feb 1891 blank son Jakob Knoch of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
1892
1 6 Jan 1892 6 Jan 1892 Erzsebet Janos Steller Erzsebet Ledig
2 12 Jan 1892 13 Jan 1892 Janos – illegitimate Peter Adam Katalin Adam
3 15 Jan 1892 17 Jan 1892 Lajos Henrik Brunn of Szill Erzsebet Dürr
4 19 Jan 1892 19 Jan 1892 Gertrud Sebestyen Maj Margit Müller
5 19 Jan 1892 20 Jan 1892 Jakob Janos Steller Margit Abel
6 19 Jan 1892 21 Jan 1892 Eva Fülöp Jusztusz of Gadacs Katalin Weing
7 21 Jan 1892 22 Jan 1892 Konrad Konrad Welter of Bonnya Erzsebet Netling
8 26 Jan 1892 27 Jan 1892 Anna Maria Konrad Stickl Margit Kleb
9 4 Feb 1892 6 Feb 1892 Henrik Mihaly Schleining of Szill Magdalena Penthaler
10 13 Feb 1892 13 Feb 1892 Janos Janos Göbl Krisztina Ruppert
11 13 Feb 1892 13 Feb 1892 Katalin Kristof Lamann Erzsebet Werbach
12 14 Feb 1892 14 Feb 1892 Borbalya Sebestyen Steller of Fehercsard Erzsebet Trap
13 15 Feb 1892 16 Feb 1892 Balint Janos Ellenberger Krisztina Krausz
14 25 Feb 1892 26 Feb 1892 Janos Henrik Müller of Gadacs Eva Wajand
15 27 Feb 1892 28 Feb 1892 Katalin Peter Klein of Szill Karolin Müller
16 28 Feb 1892 28 Feb 1892 Erzsebet Henrik Kleb Eva Ferber
17 29 Feb 1892 3 Mar 1892 Fülöp Henrik Rallion of Gadacs Katalin Cziegenheim
18 29 Feb 1892 blank daughter György Lap of Szill Katalin Penthaler
19 1 Mar 1892 6 Mar 1892 Katalin Sebestyen Trap of Szill Katalin Link
20 2 Mar 1892 3 Mar 1892 Henrik illegitimate Katalin Hok of Gadacs
21 5 Mar 1892 6 Mar 1892 Konrad Henrik Frei of Bonnya Katalin Krecsmann
22 9 Mar 1892 11 Mar 1892 Janos Janos Krähling of Szill Erzsebet Bayer
23 10 Mar 1892 12 Mar 1892 Katalin Jakob Adam Erzsebet Jetter
24 11 Mar 1892 12 Mar 1892 Katalin Janos Waing Krisztina Hild
25 11 Mar 1892 13 Mar 1892 Janos Henrik Müller of Bonnya Erzsebet Ferber
26 12 Mar 1892 12 Mar 1892 Konrad Konrad Jusztusz of Bonnya Katalin Müller
27 19 Mar 1892 20 Mar 1892 Erzsebet Janos Köhler of Bonnya Erzsebet Rau
28 28 Mar 1892 30 Mar 1892 Erzsebet Adam Weil of Szill Erzsebet Rofrics
29 2 Apr 1892 3 Apr 1892 Sebestyen Sebestyen Stark Gertrud Stickl
30 6 Apr 1892 7 Apr 1892 György Janos Ritter Borbalya Stettler
31 5 Apr 1892 10 Apr 1892 Rozi Fülöp Deckert of Szill Zsuzsanna Frei
32 10 Apr 1892 12 Apr 1892 Margit Henrik Junghart of Gadacs Margit Geier
33 11 Apr 1892 blank daughter illegitimate Margit Meinhardt of Szill
34 11 Apr 1892 12 Apr 1892 Reinhardt Mihaly Knoch Erzebet Müller
35 14 Apr 1892 18 Apr 1892 Margit Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
36 17 Apr 1892 18 Apr 1892 Therez Konrad Jetter of Szill Krisztina Haas
37 17 Apr 1892 18 Apr 1892 Bela Istvan Karl of Szill Erzsebet Tentz
38 18 Apr 1892 22 Apr 1892 Krisztina György Tell Erzsebet Roth
39 23 Apr 1892 24 Apr 1892 Janos Janos Trap of Szill Erzsebet Fink
40 24 Apr 1892 26 Apr 1892 Erzsebet Balint Rupert Erzsebet Rofrics
41 25 Apr 1892 28 Apr 1892 Fülöp Fülöp Szack of Szill Karolin Bernhardt
42 27 Apr 1892 1 May 1892 Anna Maria Andreas Müller of Bonnya Erzsebet Gärtner
43 3 May 1892 blank son Janos Jetter Gertrud Gärtner
44 5 May 1892 6 May 1892 Kristof Lenard Stark Katalin Reinhardt
45 6 May 1892 blank daughter Andreas Ellenberger of Bonnya Katalin Schäfer
46 6 May 1892 8 May 1892 Roza Janos Mutz of Szill Magdalena Hansl
47 10 May 1892 12 May 1892 György Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Ruppert
48 10 May 1892 12 May 1892 Janos illegitimate Katalin Frei of Szill
49 11 May 1892 13 May 1892 Erzsebet Janos Rallion of Gadacs Eva Gärtner
50 13 May 1892 13 May 1892 Tobias György Koch Erzsebet Ruppert
51 13 May 1892 15 May 1892 Janos Jakob Metzger of Szill Magdalena Schuchmann
52 14 May 1892 15 May 1892 Ferencz Balint Balint Hild Erzsebet Schneiker
53 21 May 1892 22 May 1892 Henrik Henrik Steger of Bonnya Katalin Jahn
54 4 June 1892 7 June 1892 Janos Henrik Stickl Erzsebet Reidl
55 6 June 1892 8 June 1892 Eva illegitimate Borbalya Schneiker of Gadacs
56 11 June 1892 12 June 1892 Margit Janos Jung Katalin Tell
57 11 June 1892 12 June 1892 Balint György Derschner Margit Rofrics
58 12 June 1892 14 June 1892 Adam Sebestyen Stockum Margit Adam
59 16 June 1892 19 June 1892 Istvan (twin) Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
60 16 June 1892 19 June 1892 Erzsebet (twin) Adam Schildwächter of Szill Margit Frei
61 20 June 1892 blank daughter Janos Dechert Anna Maria Derschner
62 25 June 1892 26 June 1892 Karolin Sebestyen Ritter of Bonnya Karolin Ruppert
63 28 June 1892 blank son illegitimate Ilona Deckert of Bonnya
64 1 July 1892 3 July 1892 Borbalya Henrik Müller of Bonnya Borbalya Jusztusz
65 2 July 1892 3 July 1892 Janos Janos Jung of Gadacs Margit Göbl
66 6 July 1892 10 July 1892 Antal Paul Szeltenheim of Szill Katalin Lamann
67 7 July 1892 10 July 1892 Erzsebet Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
68 15 July 1892 17 July 1892 Janos (illegitimate) Sebestyen Adam Margit Jung
69 23 July 1892 24 July 1892 Apollonia Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
70 25 July 1892 26 July 1892 Katalin Henrik Maj Katalin Müller
71 28 July 1892 31 July 1892 Borbalya Konrad Muth of Bonnya Erzsebet Krecsmann
72 28 July 1892 blank son Matyas Muschberger of Szill Erzsebet Szack
73 30 July 1892 31 July 1892 Katalin illegitimate Anna Maria Uhri of Gadacs
74 31 July 1892 31 July 1892 Henrik Henrik Kramer of Szill Erzsebet Becht
75 4 Aug 1892 7 Aug 1892 Henrik Henrik Frischkorn of Gadacs Katalin Knoch
76 8 Aug 1892 9 Aug 1892 Balint Jozsef Hild Gertrud Ruppert
77 11 Aug 1892 14 Aug 1892 Fülöp Henrik Forster of Gadacs Katalin Ferber
78 19 Aug 1892 21 Aug 1892 Sebestyen (illegitimate) Sebestyen Reidl Katalin Arnold
79 19 Aug 1892 21 Aug 1892 Maria Imre Ferber of Bonnya Anna Maria Krebsz
80 20 Aug 1892 21 Aug 1892 Istvan (twin) Adam Nemet of Szill Maria Schenk
81 20 Aug 1892 blank daughter (twin) Adam Nemet of Szill Maria Schenk
82 28 Aug 1892 28 Aug 1892 Jakob Jakob Opper Borbalya Heincz
83 29 Aug 1892 30 Aug 1892 Jakob Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
84 29 Aug 1892 30 Aug 1892 Sebestyen Kristof Müller of Gadacs Erzsebet Weing
85 31 Aug 1892 4 Sept 1892 Katalin Janos Märcz of Bonnya Katalin Welter
86 4 Sept 1892 8 Sept 1892 Istvan Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeifer
87 11 Sept 1892 11 Sept 1892 Janos Janos Metzger of Szill Erzsebet Stiener
88 14 Sept 1892 18 Sept 1892 Margit Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
89 19 Sept 1892 20 Sept 1892 Katalin Adam Reisinger of Szill Eva Komer
90 20 Sept 1892 21 Sept 1892 Jakob Henrik Stiener Anna Maria Csermak
91 18 Sept 1892 21 Sept 1892 Margit Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
92 25 Sept 1892 25 Sept 1892 Magdalena Janos Walzhäfer of Szill Szabina Heiczenreder
93 26 Sept 1892 2 Oct 1892 Maria Janos Wennhardt of Szill Erzsebet Potzner
94 29 Sept 1892 30 Sept 1892 Katalin Jakob Reidl Borbalya Kriszt
95 29 Sept 1892 30 Sept 1892 Janos Kristof Trap Anna Maria Adam
96 30 Sept 1892 2 Oct 1892 Katalin Janos Stark of Bonnya Margit Müller
97 6 Oct 1892 9 Oct 1892 Henrik Jakob Walter of Gadacs Anna Hager
98 14 Oct 1892 15 Oct 1892 Erzsebet Henrik Paltz Erzsebet Göbl
99 13 Oct 1892 16 Oct 1892 Eva Henrik Weing of Gadacs Zsuzsanna Schwab
100 24 Oct 1892 25 Oct 1892 Janos Janos Reidl Katalin Ferber
101 30 Oct 1892 30 Oct 1892 Fülöp (twin) Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
102 30 Oct 1892 30 Oct 1892 Henrik (twin) Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
103 12 Nov 1892 13 Nov 1892 Katalin Henrik Derschner Margit Lamann
104 12 Nov 1892 16 Nov 1892 Henrik illegitimate Krisztina Stickl of Gadacs
105 19 Nov 1892 19 Nov 1892 Katalin György Maireisz Anna Maria Weil
106 22 Nov 1892 22 Nov 1892 Katalin György Kleb Katalin Rupert
107 27 Nov 1892 27 Nov 1892 Erzsebet Jakob Adam Anna Maria Kölbl
108 3 Dec 1892 4 Dec 1892 Katalin György Koller of Szill Katalin Szeltenheim
109 7 Dec 1892 8 Dec 1892 Frigyes illegitimate Erzsebet Schlafmann
110 7 Dec 1892 9 Dec 1892 Henrik Peter Erdmann of Gadacs Anna Maria Weing
111 13 Dec 1892 16 Dec 1892 Janos Henrik Lamp of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
112 13 Dec 1892 16 Dec 1892 Katalin Jakob Knoch of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
113 19 Dec 1892 20 Dec 1892 Janos Janos Stickl of Gadacs Anna Maria Ferber
114 19 Dec 1892 20 Dec 1892 Janos Janos Ros of Gadacs Erzsebet Becht
115 21 Dec 1892 24 Dec 1892 Apollonia Janos Walter of Gadacs Apollonia Lamann
116 25 Dec 1892 26 Dec 1892 Janos Lenard Herber of Gadacs Anna Maria Dechert
117 27 Dec 1892 29 Dec 1892 Janos Peter Müller of Szill Anna Maria König
118 31 Dec 1892 1 Jan 1893 Katalin Janos Hitter of Bonnya Zsuzsanna Czart
119 12 Nov 1871 7 Sept 1892 Roza Ignacz Rosenbaum of Kazsok Mari Kohn
1893
1 1 Jan 1893 2 Jan 1893 Janos Jakob Nesz of Gadacs Eva Jusztusz
2 2 Jan 1893 2 Jan 1893 Sebestyen Jozsef Hild Erzsebet Dechert
3 6 Jan 1893 7 Jan 1893 Erzsebet Sebestyen Reidl Anna Maria Ruppert
4 6 Jan 1893 9 Jan 1893 Mihaly Janos Knoch of Bonnya Borbalya Krebsz
5 20 Jan 1893 20 Jan 1893 Sebestyen György Stickl Margit Csermak
6 25 Jan 1893 26 Jan 1893 Erzsebet Janos Rupert Erzsebet Rallion
7 31 Jan 1893 2 Feb 1893 Katalin illegitimate Anna Maria Lehr of Gadacs
8 2 Feb 1893 3 Feb 1893 Mihaly Mihaly Weber of Gadacs Katalin Adam
9 4 Feb 1893 5 Feb 1893 Erzsebet Tobias Bitz Katalin Rupert
10 10 Feb 1893 11 Feb 1893 Lorincz Antal Grünwald of Szill Eva Blaser
11 10 Feb 1893 12 Feb 1893 Lenard Fülöp Rallion of Gadacs Erzsebet Kovacs
12 12 Feb 1893 15 Feb 1893 Lenard Janos Fleisch of Gadacs Margit Czart
13 13 Feb 1893 15 Feb 1893 Eva Peter Knoch of Gadacs Krisztina Frick
14 15 Feb 1893 16 Feb 1893 Regina Konrad Schmidt of Bonnya Regina Ledig
15 16 Feb 1893 17 Feb 1893 Janos Janos Steller of Bonnya Borbalya Nöthling
16 19 Feb 1893 19 Feb 1893 Maria Henrik Schultheisz of Szill Maria Becht
17 26 Feb 1893 26 Feb 1893 Erzsebet Janos Steller Erzsebet Ledig
18 24 Feb 1893 28 Feb 1893 Gizella Gyula Töreki of Andocs Katalin György
19 4 Mar 1893 5 Mar 1893 Erzsebet Janos Deckert of Bonnya Borbalya Müller
20 11 Mar 1893 12 Mar 1893 Janos Andreas Bernhardt of Szill Therez Blazer
21 14 Mar 1893 16 Mar 1893 Erzsebet Jakob Koch of Szill Erzsebet Penthaler
22 20 Mar 1893 21 Mar 1893 Janos Henrik Schäfer Katalin Abel
23 22 Mar 1893 24 Mar 1893 Adam Janos Müller Erzsebet Ruppert
24 24 Mar 1893 26 Mar 1893 Eva Henrik Erdmann of Gadacs Margit Ehl
25 31 Mar 1893 31 Mar 1893 Erzsebet Jozsef Reidl Margit Jung
26 1 Apr 1893 3 Apr 1893 Ferencz Lorincz Grünwald of Szill Magdalena Juth
27 5 Apr 1893 6 Apr 1893 Kristof Adam Rege Katalin Krausz
28 6 Apr 1893 7 Apr 1893 Andreas Tobias Tell Katalin Schmidt
29 7 Apr 1893 9 Apr 1893 Ferencz Henrik Taubert of Szill Erzsebet Hesz
30 9 Apr 1893 10 Apr 1893 Janos Janos Becker of Szill Anna Maria Szierer
31 11 Apr 1893 blank son György Rudolf Anna Maria Adam
32 12 Apr 1893 12 Apr 1893 Gertrud Mihaly Gärtner Katalin Gärtner
33 15 Apr 1893 16 Apr 1893 Sebestyen Janos Herber of Gadacs Margit Dechert
34 15 Apr 1893 16 Apr 1893 Istvan Sandor Bucski of Szill Magdalena Dürr
35 17 Apr 1893 18 Apr 1893 Andreas Janos Enner of Bonnya Katalin Krecsmann
36 20 Apr 1893 23 Apr 1893 Erzsebet Janos Bernhardt of Szill Amalia Brunn
37 27 Apr 1893 30 Apr 1893 Maria Peter Klein of Szill Karolin Müller
38 2 May 1893 2 May 1893 Katalin Kristof Tell Margit Stickl
39 6 May 1893 7 May 1893 Erzsebet Henrik Krehling of Szill Katalin Becker
40 7 May 1893 8 May 1893 Eva Janos Ritter Borbalya Stettler
41 8 May 1893 9 May 1893 Apollonia Fülöp Heppenheimer of Gadacs Margit Knoch
42 9 May 1893 10 May 1893 Eva Balint Strott Eva Gut
43 9 May 1893 10 May 1893 Margit Jozsef Reidl Anna Maria Kleb
44 10 May 1893 11 May 1893 Katalin Henrik Fercher of Gadacs Katalin Stiener
45 12 May 1893 14 May 1893 Margit Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
46 12 May 1893 14 May 1893 Mihaly Henrik Schultheisz of Szakcs Erzsebet Koller
47 24 May 1893 25 May 1893 Erzsebet Henrik Nagl Eva Csermak
48 17 June 1893 18 June 1893 Henrik György Horvat Margit Müller
49 22 June 1893 22 June 1893 Jozsef György Jung Erzsebet Tell
50 23 June 1893 24 June 1893 Anna Maria Henrik Frei of Szill Anna Maria Schön
51 26 June 1893 26 June 1893 György Janos Heincz Katalin Kleb
52 27 June 1893 29 June 1893 Maria Janos Jäger of Szill Anna Maria Wohlfahrt
53 28 June 1893 29 June 1893 Fülöp Janos Krehling of Szill Erzsebet Beyer
54 3 July 1893 9 July 1893 Jakob Peter Rallion of Gadacs Margit Parti
55 4 July 1893 8 July 1893 Janos Janos Ruppert Anna Maria Knoch
56 7 July 1893 9 July 1893 Lenard Janos Parti of Gadacs Eva Wajandt
57 7 July 1893 9 July 1893 Janos – illegitimate Janos Derschner Erzsebet Felder
58 8 July 1893 9 July 1893 Erzsebet Andreas Müller of Bonnya Erzsebet Gärtner
59 9 July 1893 9 July 1893 Lenard Janos Stark of Gadacs Katalin Rallion
60 12 July 1893 12 July 1893 Janos (twin) Janos Ledig Anna Maria Csermak
61 12 July 1893 12 July 1893 Sebestyen (twin) Janos Ledig Anna Maria Csermak
62 13 July 1893 14 July 1893 Margit György Stosz Anna Maria Derschner
63 13 July 1893 14 July 1893 Margit Jakob Mentz Katalin Hild
64 17 July 1893 18 July 1893 Julianna György Kadlicsko of Paulina Maria Kadlicsko
65 20 July 1893 23 July 1893 Erzsebet Andreas Felder Margit Reidl
66 15 July 1893 23 July 1893 Sebestyen Sebestyen Trap of Szill Anna Maria Grosz
67 22 July 1893 23 July 1893 Therez Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
68 23 July 1893 30 July 1893 Katalin Henrik Walter of Gadacs Katalin Rallion
69 2 Aug 1893 3 Aug 1893 Erzsebet Henrik Frank Erzsebet Jetter
70 2 Aug 1893 3 Aug 1893 Anna Maria Janos Rosenbäcker Erzsebet Arnold
71 3 Aug 1893 4 Aug 1893 Jakob Henrik Stickl Eva Schneiker
72 6 Aug 1893 12 Aug 1893 Janos illegitimate Therez Schäfer of Szill
73 11 Aug 1893 12 Aug 1893 Katalin György Hackmeier Erzsebet Rupert
74 11 Aug 1893 13 Aug 1893 Janos illegitimate Erzsebet Grosch of Bonnya
75 12 Aug 1893 13 Aug 1893 Karolin Iren Karoly Koch of Szill Erzsebet Weil
76 22 Aug 1893 27 Aug 1893 Katalin Sebestyen Ritter of Bonnya Karolin Rupert
77 22 Aug 1893 27 Aug 1893 Paul Paul Weing of Gadacs Margit Steller
78 25 Aug 1893 blank son Fülöp Krehling of Szill Erzsebet Tell
79 25 Aug 1893 28 Aug 1893 Anna Maria Mihaly Knoch of Gadacs Krisztina Adam
80 2 Sept 1893 3 Sept 1893 Katalin Henrik Defner of Bonnya Erzsebet Muschberger
81 6 Sept 1893 7 Sept 1893 Jakob – illegitimate Jakob Schäfer Erzsebet Kleb
82 7 Sept 1893 8 Sept 1893 Apollonia Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
83 11 Sept 1893 14 Sept 1893 Anna Maria Andreas Ellenberger of Bonnya Katalin Schäfer
84 12 Sept 1893 blank son Janos Wikracz of Szill Anna Maria Bernhardt
85 13 Sept 1893 14 Sept 1893 Janos Janos Reidl Erzsebet Schäfer
86 17 Sept 1893 17 Sept 1893 Erzsebet Konrad Stickl Margit Kleb
87 19 Sept 1893 20 Sept 1893 Eva Illes Forster of Gadacs Eva Stickl
88 25 Sept 1893 26 Sept 1893 Erzsebet Janos Stark of Bonnya Margit Müller
89 30 Sept 1893 1 Oct 1893 Kristof the late Kristof Stickl Erzsebet Grosz
90 5 Oct 1893 8 Oct 1893 Jozsef Janos Stickl of Szill Karolin Müller
91 10 Oct 1893 11 Oct 1893 György Janos Göbl Krisztina Ruppert
92 9 Oct 1893 15 Oct 1893 Anna Maria Henrik Uhri of Gadacs Anna Maria Jusztusz
93 13 Oct 1893 14 Oct 1893 Janos Sebestyen Stickl Margit Hild
94 18 Oct 1893 19 Oct 1893 Margit Janos Jung Margit Reidl
95 19 Oct 1893 22 Oct 1893 Anna Maria Fülöp Weing of Gadacs Katalin Forster
96 20 Oct 1893 22 Oct 1893 Henrik Henrik Welter of Bonnya Anna Maria Klein
97 1 Nov 1893 1 Nov 1893 Janos Henrik Ferber Erzsebet Ferber
98 6 Nov 1893 7 Nov 1893 Janos – illegitimate Janos Zsolnai Roza Rosenbaum of Büssü
99 11 Nov 1893 12 Nov 1893 Eva Janos Forster of Gadacs Katalin Stockum
100 19 Nov 1893 21 Nov 1893 Erzsebet Janos Peter of Bonnya Anna Maria Müller
101 20 Nov 1893 20 Nov 1893 Anna Maria Henrik Stickl Anna Maria Kleb
102 23 Nov 1893 23 Nov 1893 Balint Balint Adam Katalin Schmidt
103 23 Nov 1893 24 Nov 1893 Henrik Janos Stickl of Gadacs Anna Maria Ferber
104 22 Nov 1893 28 Nov 1893 Janos Antal Litz Erzsebet Wiesner of Szill
105 25 Nov 1893 28 Nov 1893 György György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
106 26 Nov 1893 27 Nov 1893 Margit György Derschner Margit Rofrics
107 26 Nov 1893 27 Nov 1893 Sebestyen Janos Jung Eva Reining
108 27 Nov 1893 29 Nov 1893 Erzsebet Janos Holler of Szill Erzsebet Schindler
109 30 Nov 1893 blank son György Hoser Margit Kriszt
110 1 Dec 1893 2 Dec 1893 Sebestyen György Nagl Borbalya Hackmeier
111 8 Dec 1893 8 Dec 1893 Henrik Sebestyen Hoser Margit Ferber
112 17 Dec 1893 20 Dec 1893 Henrik Janos Steller of Gadacs Eva Stark
113 19 Dec 1893 19 Dec 1893 Sebestyen Kristof Lamann Erzsebet Werbach
114 19 Dec 1893 24 Dec 1893 Katalin Janos Hitter of Bonnya Zsuzsanna Czart
1894
1 1 Jan 1894 1 Jan 1894 Balint Janos Jung Katalin Tell
2 3 Jan 1894 4 Jan 1894 Margit Janos Waing Krisztina Hild
3 6 Jan 1894 7 Jan 1894 Margit Janos Stickl Katalin Rosenbäcker
4 6 Jan 1894 8 Jan 1894 Henrik Henrik Abel of Gadacs Erzsebet Becht
5 11 Jan 1894 11 Jan 1894 Andreas Andreas Ferber Anna Maria Hild
6 13 Jan 1894 14 Jan 1894 Sebestyen Sebestyen Adam Margit Jung
7 14 Jan 1894 14 Jan 1894 Jakob Jakob Felder Magdalena Ritzeld
8 14 Jan 1894 16 Jan 1894 Katalin Janos Schildwächter of Szill Zsuzsanna Weil
9 21 Jan 1894 21 Jan 1894 Fülöp Fülöp Jusztusz of Gadacs Katalin Weing
10 21 Jan 1894 blank son Gaspar Jahn of Bonnya Krisztina Stosz
11 26 Jan 1894 26 Jan 1894 Jakob Balint Hild Erzsebet Schneiker
12 9 Feb 1894 blank son Henrik Brunn of Szill Erzsebet Dürr
13 12 Feb 1894 12 Feb 1894 Balint Janos Adam Margit Reining
14 19 Feb 1894 20 Feb 1894 Margit Henrik Tipl Erzsebet Felder
15 21 Feb 1894 blank daughter Janos Schäfer of Szill Zsuzsanna Blaser
16 22 Feb 1894 23 Feb 1894 Zsuzsanna Istvan Blaser of Szill Margit Waing
17 23 Feb 1894 23 Feb 1894 Margit Janos Stickl Erzsebet Csermak
18 27 Feb 1894 28 Feb 1894 Janos Jakob Nesz of Gadacs Eva Jusztusz
19 1 Mar 1894 2 Mar 1894 Margit Janos Csermak of Gadacs Eva Weber
20 10 Mar 1894 11 Mar 1894 Katalin Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeifer
21 11 Mar 1894 11 Mar 1894 Erzsebet Henrik Steger of Bonnya Katalin Jahn
22 17 Mar 1894 18 Mar 1894 Erzsebet Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
23 26 Mar 1894 27 Mar 1894 Janos Janos Groth of Bonnya Magdalena Steller
24 28 Mar 1894 29 Mar 1894 Katalin Tobias Bitz Katalin Rupert
25 7 Apr 1894 blank son Balint Jung Erzsebet Hild
26 9 Apr 1894 10 Apr 1894 Anna Maria illegitimate Erzsebet Braun, widow of the late Jakob Jusztusz of Gadacs
27 9 Apr 1894 10 Apr 1894 Margit Janos Trap of Szill Margit Erlemann
28 13 Apr 1894 14 Apr 1894 Katalin Henrik Kleb Eva Ferber
29 15 Apr 1894 15 Apr 1894 Janos György Knoch Erzsebet Müller
30 20 Apr 1894 22 Apr 1894 Margit Adam Reisinger of Szill Eva Komer
31 28 Apr 1894 28 Apr 1894 Anna Maria Kristof Göbl Margit Stickl
32 1 May 1894 3 May 1894 Katalin György Ellenberger of Bonnya Anna Maria Krecsmann
33 7 May 1894 8 May 1894 Janos Jozsef Stickl Margit Csermak
34 7 May 1894 9 May 1894 Erzsebet Janos Trap of Inam Erzsebet Fink
35 7 May 1894 9 May 1894 Henrik Kristof Müller of Gadacs Erzsebet Weing
36 7 May 1894 9 May 1894 Istvan Kristof Kristof Steller of Bonnya Katalin Muth
37 10 May 1894 11 May 1894 Anna Maria Sebestyen Waing Anna Maria Kleb
38 2 June 1894 3 June 1894 Jakob Janos Lamann Katalin Ruppert
39 4 June 1894 10 June 1894 Katalin Janos Lang of Szill Katalin Stiener
40 5 June 1894 5 June 1894 Sebestyen Janos Heincz Margit Kleb
41 9 June 1894 10 June 1894 Anna Maria Balint Rupert Erzsebet Rofrics
42 11 June 1894 13 June 1894 Ida Jakob Kaiser of Szill Zsuzsanna Dürr
43 13 June 1894 13 June 1894 Eva Paul Szeltenheim of Szill Katalin Lamann
44 14 June 1894 14 June 1894 Erzsebet Janos Dechert Anna Maria Derschner
45 15 June 1894 15 June 1894 Jakob Jozsef Reidl Margit Jung
46 18 June 1894 18 June 1894 Sebestyen (twin) Sebestyen Stickl Katalin Waing
47 18 June 1894 18 June 1894 Janos (twin) Sebestyen Stickl Katalin Waing
48 20 June 1894 22 June 1894 Adam Adam Weil of Szill Ezsebet Rofrics
49 24 June 1894 28 June 1894 Roza Irma Istvan Karl of Szill Erzsebet Pentz
50 27 June 1894 27 June 1894 Janos Janos Bernhardt of Szill Maria Brunn
51 30 June 1894 1 July 1894 Anna Maria Janos Ferber of Gadacs Katalin Stickl
52 1 July 1894 1 July 1894 Janos Fülöp Rallion of Gadacs Erzsebet Kovacs
53 10 July 1894 12 July 1894 Henrik Jozsef Schwertzl of Szill Erzsebet Penthaler
54 11 July 1894 12 July 1894 Maria Bela Becht of Bonnya Magdalena Rupert
55 21 July 1894 22 July 1894 György Sebestyen Reidl Anna Maria Jung
56 23 July 1894 29 July 1894 Janos Kristof Schäfer Anna Maria Stickl
57 25 July 1894 29 July 1894 Katalin Janos Waing Katalin Hild
58 26 July 1894 29 July 1894 Magdalena (twin) Henrik Lehr of Bonnya Magdalena Steger
59 26 July 1894 29 July 1894 Erzsebet (twin) Henrik Lehr of Bonnya Magdalena Steger
60 26 July 1894 29 July 1894 Janos Henrik Junghurt of Gadacs Margit Geier
61 28 July 1894 29 July 1894 Janos Janos Mutz of Szill Magdalena Hansl
62 29 July 1894 29 July 1894 Henrik Henrik Schultheisz of Szill Anna Maria Becht
63 29 July 1894 31 July 1894 Henrik Jakob Schäfer of Szill Katalin Frei
64 31 July 1894 31 July 1894 Gertrud Janos Müller Erzsebet Rupert
65 31 July 1894 blank daughter Jakob Stark of Gadacs Katalin Parti
66 5 Aug 1894 5 Aug 1894 Margit Sebestyen Ferber Krisztina Ferber
67 5 Aug 1894 7 Aug 1894 Peter Henrik Frick of Gadacs Erzsebet Stark
68 6 Aug 1894 7 Aug 1894 Erzsebet Sebestyen Dechert of Gadacs Anna Maria Weing
69 17 Aug 1894 18 Aug 1894 Balint Janos Weil Erzsebet Derschner
70 17 Aug 1894 19 Aug 1894 Katalin Henrik Muth of Bonnya Erzsebet Maj
71 3 Sept 1894 4 Sept 1894 Erzsebet Henrik Dechert Krisztina Derschner
72 8 Sept 1894 9 Sept 1894 Janos (twin) Janos Kehler of Bonnya Erzsebet Rau
73 8 Sept 1894 9 Sept 1894 Katalin (twin) Janos Kehler of Bonnya Erzsebet Rau
74 20 Sept 1894 23 Sept 1894 György György Schultheisz of Szill Erzsebet Tarsitz
75 22 Sept 1894 23 Sept 1894 Erzsebet Peter Knoch of Gadacs Krisztina Frick
76 24 Sept 1894 24 Sept 1894 Janos Jozsef Hild Gertrud Ruppert
77 2 Oct 1894 4 Oct 1894 Andreas Henrik Steller of Bonnya Katalin Ehl
78 5 Oct 1894 blank daughter Janos Fleisch of Gadacs Margit Czart
79 6 Oct 1894 7 Oct 1894 Fülöp Illes Wajandt of Gadacs Eva Abel
80 6 Oct 1894 7 Oct 1894 Janos Janos Schultheisz of Szill Erzsebet Ruppert
81 7 Oct 1894 9 Oct 1894 Henrik (twin) Henrik Fercher of Gadacs Katalin Stiener
82 7 Oct 1894 9 Oct 1894 Anna Maria (twin) Henrik Fercher of Gadacs Katalin Stiener
83 7 Oct 1894 14 Oct 1894 Karolin Henrik König of Szill Erzsebet Schäfer
84 8 Oct 1894 9 Oct 1894 Balint Janos Stark of Gadacs Katalin Rallion
85 9 Oct 1894 9 Oct 1894 Erzsebet Balint Reidl Katalin Schäfer
86 11 Oct 1894 11 Oct 1894 Sebestyen Janos Csermak Erzsebet Linberger
87 12 Oct 1894 12 Oct 1894 Henrik Henrik Derschner Margit Lamann
88 14 Oct 1894 16 Oct 1894 Anna Maria (twin) Henrik Ellenberger of Bonnya Eva Nesz
89 14 Oct 1894 blank daughter (twin) Henrik Ellenberger of Bonnya Eva Nesz
90 14 Oct 1894 21 Oct 1894 Katalin Konrad Welter of Bonnya Erzsebet Netling
91 17 Oct 1894 21 Oct 1894 Adam Adam Pratscher of Szill Margit Schäfer
92 18 Oct 1894 blank son Janos Jetter Gertrud Gärtner
93 20 Oct 1894 26 Oct 1894 Konrad Konrad Cziegenheim of Bonnya Erzsebet Ferber
94 23 Oct 1894 25 Oct 1894 Andreas illegitimate Anna Maria Trap of Gölle
95 28 Oct 1894 4 Nov 1894 Julia Janos Nöthig of Törökkoppany Georgina Straner
96 29 Oct 1894 29 Oct 1894 Janos Janos Ledig Anna Maria Csermak
97 4 Nov 1894 5 Nov 1894 Margit Janos Adam Margit Dechert
98 13 Nov 1894 14 Nov 1894 Katalin Peter Klein of Bonnya Margit Szierer
99 18 Nov 1894 20 Nov 1894 Fülöp Fülöp Heppenheimer of Gadacs Margit Knoch
100 19 Nov 1894 21 Nov 1894 Erzsebet Janos Märcz of Bonnya Katalin Welter
101 22 Nov 1894 22 Nov 1894 Andreas illegitimate Erzsebet Meizner of Szill
102 27 Nov 1894 29 Nov 1894 Eva Janos Waing of Szill Katalin Becker
103 28 Nov 1894 28 Nov 1894 Sebestyen György Maireisz Anna Maria Weil
104 30 Nov 1894 30 Nov 1894 Janos Henrik Maj Katalin Müller
105 30 Nov 1894 2 Dec 1894 Janos Henrik Forster of Gadacs Katalin Ferber
106 4 Dec 1894 blank son Fülöp Krehling of Szill Erzsebet Tell
107 5 Dec 1894 6 Dec 1894 Erzsebet Jozsef Hild Erzsebet Dechert
108 8 Dec 1894 9 Dec 1894 Eva Henrik Müller of Gadacs Eva Wajandt
109 9 Dec 1894 9 Dec 1894 Andreas Henrik Müller of Bonnya Erzsebet Ferber
110 10 Dec 1894 11 Dec 1894 Jakob György Hoser Margit Kriszt
111 13 Dec 1894 13 Dec 1894 Janos (twin) Sebestyen Maj Margit Müller
112 13 Dec 1894 blank son (twin) Sebestyen Maj Margit Müller
113 13 Dec 1894 13 Dec 1894 György Janos Derschner Erzsebet Felder
114 14 Dec 1894 15 Dec 1894 Kristof illegitimate Erzsebet Binder of Gadacs
115 22 Dec 1894 22 Dec 1894 Erzsebet Kristof Reinhardt Erzsebet Kleb
116 31 Dec 1894 1 Jan 1895 Krisztina Janos Krehling of Szill Erzsebet Beyer
117 30 Dec 1894 6 Jan 1895 Bela Janos Henrik Brunn of Szill Erzsebet Dürr
1895
1 2 Jan 1895 3 Jan 1895 Erzsebet György Hackmeier Erzsebet Rupert
2 4 Jan 1895 8 Jan 1895 Fülöp Janos Mestyan of Gadacs Erzsebet Nesz
3 6 Jan 1895 6 Jan 1895 Janos Janos Müller Katalin Ledig
4 9 Jan 1895 10 Jan 1895 Erzsebet Janos Reidl Katalin Ferber
5 12 Jan 1895 12 Jan 1895 Sebestyen Lenard Stark Katalin Reinhardt
6 15 Jan 1895 16 Jan 1895 Karolin Janos Wennhardt of Szill Erzsebet Potzner
7 18 Jan 1895 19 Jan 1895 Margit Janos Rupert Erzsebet Rallion
8 18 Jan 1895 20 Jan 1895 Peter Henrik Rallion of Gadacs Katalin Cziegenheim
9 19 Jan 1895 20 Jan 1895 Janos Jakob Wajandt of Gadacs Borbalya Müller
10 21 Jan 1895 27 Jan 1895 Jakob Janos Herbst of Gadacs Eva Becht
11 24 Jan 1895 27 Jan 1895 Erzsebet György Rippert of Szill Ida Kraft
12 28 Jan 1895 28 Jan 1895 Sebestyen Balint Adam Katalin Schmidt
13 28 Jan 1895 31 Jan 1895 Janos Janos Mestyan of Gadacs Katalin Steller
14 28 Jan 1895 31 Jan 1895 Rosina illegitimate Eva Jäger of Szill
15 30 Jan 1895 2 Feb 1895 Andreas Andreas Müller of Bonnya Erzsebet Gärtner
16 1 Feb 1895 2 Feb 1895 Balint Henrik Wajandt Erzsebet Schlafmann
17 6 Feb 1895 14 Feb 1895 Janos Janos Meizner of Szill Katalin Metzger
18 8 Feb 1895 17 Feb 1895 Margit Paul Weing of Gadacs Katalin Jusztusz
19 9 Feb 1895 17 Feb 1895 Erzsebet illegitimate Borbalya Schneiker of Gadacs
20 15 Feb 1895 15 Feb 1895 Janos Henrik Stiener Anna Maria Csermak
21 19 Feb 1895 19 Feb 1895 Krisztina Sebestyen Kleb Erzsebet Schmidt
22 22 Feb 1895 24 Feb 1895 Jakob Henrik Lamp of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
23 23 Feb 1895 24 Feb 1895 Anna Maria Henrik Kramer of Szill Erzsebet Becht
24 24 Feb 1895 24 Feb 1895 Eva Henrik Ros of Gadacs Eva Becht
25 2 Mar 1895 3 Mar 1895 Jakob György Derschner Margit Rofrics
26 7 Mar 1895 9 Mar 1895 Etelka (female) Gabriel Samu Erzsebet Schneiker
27 8 Mar 1895 9 Mar 1895 Janos Janos Ruppert Katalin Göbl
28 8 Mar 1895 9 Mar 1895 Rozina Peter Koller of Szill Eva Schultheisz
29 10 Mar 1895 10 Mar 1895 Henrik Tobias Bitz Katalin Ruppert
30 13 Mar 1895 14 Mar 1895 Janos György Kleb Katalin Ruppert
31 17 Mar 1895 17 Mar 1895 Eva Janos Gaspar Borbalya Reining
32 25 Mar 1895 26 Mar 1895 Margit Sebestyen Reidl Katalin Arnhold
33 4 Apr 1895 4 Apr 1895 Sebestyen György Stickl Erzsebet Müller
34 8 Apr 1895 15 Apr 1895 Jakob Henrik Frischkorn of Gadacs Katalin Knoch
35 8 Apr 1895 15 Apr 1895 Margit Peter Rallion of Gadacs Erzsebet Lehr
36 8 Apr 1895 15 Apr 1895 György (twin) Henrik Schultheisz of Szakcs Eva Koller
37 8 Apr 1895 15 Apr 1895 Mihaly (twin) Henrik Schultheisz of Szakcs Eva Koller
38 19 Apr 1895 20 Apr 1895 Erzsebet Adam Frei of Szill Erzsebet Ellenberger
39 23 Apr 1895 30 Apr 1895 Jakob Henrik Trap of Gadacs Eva Walter
40 25 Apr 1895 26 Apr 1895 Gertrud Jakob Opper Borbalya Heintz
41 29 Apr 1895 30 Apr 1895 György György Steller of Bonnya Erzsebet Jusztusz
42 5 May 1895 blank son Henrik Stickl Katalin Dechert
43 5 May 1895 8 Apr 1895 Henrik Henrik Frei of Bonnya Katalin Krecsmann
44 8 May 1895 8 Apr 1895 Anna Maria Andreas Müller Erzsebet Reidl
45 8 May 1895 8 Apr 1895 Jakob Sebestyen Stickl Katalin Waing
46 14 May 1895 15 Apr 1895 Sebestyen György Jung Erzsebet Tell
47 22 May 1895 23 Apr 1895 Andreas Janos Schäfer of Szill Erzsebet Blaser
48 27 May 1895 28 Apr 1895 Janos Janos Wikracz of Szill Anna Maria Bernhardt
49 16 June 1895 23 June 1895 Erzsebet Peter Schultheisz of Szill Eva Koller
50 18 June 1895 21 June 1895 Janos György Koch Erzsebet Ruppert
51 18 June 1895 21 June 1895 Jakob Janos Ritter Borbalya Stettler
52 27 June 1895 29 June 1895 Anna Maria Henrik Weing of Gadacs Eva Jusztusz
53 2 July 1895 7 July 1895 Janos Henrik Müller of Bonnya Borbalya Jusztusz
54 5 July 1895 8 July 1895 Henrik Adam Nemet of Szill Anna Maria Schenk
55 10 July 1895 12 July 1895 Mihaly Janos Knoch of Bonnya Borbalya Krebsz
56 13 July 1895 14 July 1895 Katalin Ferencz Lagyak of Szill Erzsebet Brunn
57 15 July 1895 16 July 1895 Erzsebet Konrad Petz of Bonnya Anna Maria Nöthling
58 16 July 1895 21 July 1895 Henrik Fülöp Deckert of Szill Zsuzsanna Frei
59 17 July 1895 21 July 1895 Margit Janos Göbl Krisztina Rupert
60 17 July 1895 21 July 1895 Katalin Henrik Nagl Eva Csermak
61 18 July 1895 21 July 1895 Eva Jakob Weing of Gadacs Eva Mestyan
62 21 July 1895 25 July 1895 Henrik Janos Penthaler of Bonnya Krisztina Deckert
63 22 July 1895 24 July 1895 Borbalya Janos Deckert of Bonnya Borbalya Müller
64 22 July 1895 24 July 1895 Margit Janos Grosch of Bonnya Erzsebet Stickl
65 29 July 1895 4 Aug 1895 Katalin Henrik Krehling of Szill Katalin Becker
66 31 July 1895 2 Aug 1895 Henrik Henrik Kehler of Bonnya Margit Schilling
67 4 Aug 1895 4 Aug 1895 Jakob Jakob Knoch of Gadacs Erzsebet Cziegenheim
68 5 Aug 1895 11 Aug 1895 Henrik Andreas Bernhardt of Szill Therez Blazer
69 8 Aug 1895 11 Aug 1895 Apollonia Janos Schneiker of Gadacs Apollonia Nesz
70 10 Aug 1895 11 Aug 1895 Henrik Paul Weing of Gadacs Margit Steller
71 12 Aug 1895 12 Aug 1895 Katalin Sebestyen Felder Katalin Ferber
72 18 Aug 1895 18 Aug 1895 Karolina Andreas Meizner of Szill Erzsebet Schneider
73 21 Aug 1895 25 Aug 1895 Erzsebet Andreas Penthaler of Szill Erzsebet Grünwald
74 22 Aug 1895 22 Aug 1895 Erzsebet Janos Stickl Erzsebet Stark
75 23 Aug 1895 23 Aug 1895 György György Horvat Margit Müller
76 25 Aug 1895 31 Aug 1895 Erzsebet Istvan Blaser of Szill Margit Waing
77 29 Aug 1895 31 Aug 1895 Jakob Jakob Nesz of Gadacs Margit Rallion
78 1 Sept 1895 3 Sept 1895 Janos György Kadlicsko of Karai Maria Kadlicsko
79 2 Sept 1895 8 Sept 1895 Anna Maria Istvan Dürr of Szill Therez Penthaler
80 8 Sept 1895 15 Sept 1895 Erzsebet Istvan Taubert of Szill Katalin Pfeiffer
81 17 Sept 1895 20 Sept 1895 Therez Paul Seltenheim of Szill Katalin Lamann
82 27 Sept 1895 blank son illegitimate Eva Stickl of Gadacs
83 24 Aug 1895 25 Aug 1895 Mihaly (twin) Mihaly Wajandt of Jutom Margit Rau
84 24 Aug 1895 25 Aug 1895 Margit (twin) Mihaly Wajandt of Jutom Margit Rau
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s