Döröcske Surnames

A

Abel (Ablin, Apel, Aplin)

Ablin (Abel, Apel, Aplin)

Adam (Adamsin)

Adamsin (Adam)

Ahlin, also see Oehl

Ailer (Ajler, Eiler)

Ajler (Ailer, Eiler)

Allesz

Altdorf

Anspach

Antwurt

Apel (Abel, Ablin, Aplin), also see Apfel

Apfel (Appel, Applin, Aplin, Apel)

Aplin (Abel, Ablin, Apel), also see Apfel

Appel (Apfel,Applin, Aplin, Apel)

Applin (Apfel, Appel, Aplin, Apel)

Armusz, also see Asmusz

Arndt

Arnhold (Arnold)

Arnold (Arnhold)

Asmos (Asmusz, Aszmusz, Azmus, Azmusz, Azmuz)

Asmusz (Aszmusz, Azmus, Azmusz, Azmuz, Asmos) also see Armusz

Aszmusz (Asmusz, Azmus, Azmusz, Azmuz, Asmos)

Auman (Aumann)

Aumann (Auman)

Azmus (Asmusz, Aszmusz, Azmusz, Azmuz, Asmos)

Azmusz (Asmusz, Aszmusz, Azmus, Azmuz, Asmos)

Azmuz (Asmusz, Aszmusz, Azmus, Azmusz, Asmos)

B

Babal

Babony

Bach

Bächt (Becht, Beckt, Pecht)

Bago

Baier (Bayer, Beyer, Paier)

Baissin, also see Laissin

Bäker (Becker, Beker, Bekker)

Balogh (Balogk)

Balogk (Balogh)

Baltszer, also see Paltz

Baltz (Palcz, Paltz, Palz), also see Baltszer, Pattz

Bambole

Bamer (Pamer, Baumer)

Bandträger

Bangert (Baugert)

Barabas

Bardt (Bart, Bartel, Barth), also see Barti, Barts, Partai

Bart (Bardt, Bartel, Barth)

Bartel (Bardt, Bart, Barth)

Barth (Bardt, Bart, Bartel)

Barthi (Barti, Parthi, Parti), also see Bardt

Barti (Barthi, Parthi, Parti)

Barts (Bartz, Pertz), also see Bardt

Bartz (Barts, Pertz)

Bauer (Baur)

Baugert (Bangert)

Baumer (Bamer, Pamer)

Baur (Bauer)

Bayer (Baier, Beyer, Paier)

Becht (Bächt, Pecht, Beckt)

Beck (Bek, Bekk), also see Becker

Becker (Beker, Bekker, Bäker)

Beckt (Bächt, Becht, Pecht)

Beicht

Bek (Beck, Bekk)

Beker (Bäker, Bekker, Becker)

Bekk (Bek, Beck)

Bekker (Bäker, Becker, Beker)

Belau, also see Pelauchsin

Belecskay

Benczel (Bentsel, Bentzel, Benzel, Benzl, Pensel, Pentzel, Penzel)

Bendalner (Bentalner, Pentaler, Pentallner, Pentalner, Penthaler)

also see Bernthaler

Bendel

Bender (Pender)

Benedik

Beningsin

Bentalner (Bendalner, Pentaler, Pentallner, Pentalner, Penthaler)

Bentsel (Benczel, Bentzel, Benzel, Benzl, Pensel, Pentzel, Penzel)

Bentzel (Benczel, Bentsel, Benzel, Benzl, Pensel, Pentzel, Penzel)

Benzel (Benczel, Bentsel, Bentzel, Benzl, Pensel, Pentzel, Penzel),

also see Brugel

Benzl (Benczel, Bentsel, Bentzel, Benzel, Pensel, Pentzel, Penzel)

Berg, also see Bezin, Petz

Bernhard (Bernhardt, Bernhart)

Bernhardt (Bernhard, Bernhart)

Bernhart (Bernhard, Bernhardt)

Bernthaler, also see Bentalner

Bertel (Bertl)

Bertl (Bertel)

Berzsonyi (Borzsenyi)

Best (Bezin, Pest, Peszt)

Beszer, also see Beszler

Beszler, also see Beszer

Betz (Petz, Pecz)

Beyer (Baier, Bayer, Paier)

Bezin (Best, Pest, Peszt), also see Berg, Petz

Bics (Bicz, Bitz)

Bicz (Bics, Bitz)

Biczinger (Biesinger, Biessinger, Bissinger, Biszinger, Pisinger, Piszinger,

Pizinger, Büszinger), also see Piringer

Bierer (Birer)

Biesinger (Biczinger, Biessinger, Bissinger, Biszinger, Pisinger, Piszinger,

Pizinger, Büszinger)

Biessinger (Biczinger, Biesinger, Bissinger, Biszinger, Pisinger, Piszinger,

Pizinger, Büszinger)

Binder (Pinter)

Birer (Bierer)

Birkenstock (Birkenstok)

Birkenstok (Birkenstok)

Bischof (Bisof)

Bisof (Bischof)

Bissinger (Biczinger, Biesinger, Biessinger, Biszinger, Pisinger, Piszinger,

Pizinger, Büszinger)

Biszinger (Biczinger, Biesinger, Biessinger, Bissinger, Pisinger, Piszinger

Pizinger, Büszinger)

Bitz (Bics, Bicz)

Blaser (Blazer)

Bläyer (Bleyer), also see Ehrenwerth

Blazer (Blaser)

Bleyer (Bläöyer), also see Ehrenwerth

Blok (Plok)

Blum

Bock, also see Bocsank, Boka

Bocsank, also see Bock, Boka, Bocsanyi

Bocsanyi, also see Bocsank, Bock

Böhm

Bohn (Bon)

Boka, also see Bock, Bocsank

Bon (Bohn)

Borger (Burger, Purger)

Böröczfi

Borzsenyi (Berzsonyi)

Brabb

Brand

Bratscher (Pracser, Pratscher, Pratser)

Braun

Bräutigam

Brenn

Bresch (Bresching, Presch, Presching), also see Preser

Bresching (Bresch, Presch, Presching)

Brezovanyi

Brothacker (Prothacker, Prothac), also see Grothac

Bruckner (Brukner, Pruckner)

Bruder (Pruder)

Brugel, also see Benzel

Brukner (Bruckner, Pruckner)

Brun (Brunn), also see Braun

Brunn (Brun)

Buchenauer

Buchert (Burkhardt)

Buchholcz (Buchholtz, Buchholz, Pucholtz)

Buchholtz (Buchholcz, Buchholz, Pucholtz)

Buchholz (Buchholcz, Buchholtz, Pucholtz)

Buchnar (Buchner)

Buchner (Buchnar)

Bucski (Bucsky, Butski, Butsky, Putsky)

Bucsky (Bucski, Butski, Butsky, Putsky)

Bumer (Pumer)

Burger (Borger, Purger)

Burkhardt (Buchert)

Büszinger (Biczinger, Biesinger, Biessinger, Bissinger, Biszinger, Pisinger

Piszinger, Pizinger)

Butler (Pudler, Putler, Puttler)

Butski (Bucski, Bucsky, Butsky, Putsky)

Butsky (Bucski, Bucsky, Bucsky, Putsky)

C

Chaus (Kaus, Kauss, Kausz, Kauz), also see Kau(incomplete)

Christ (Chriszt, Krisst, Krist, Kriszt)

Chriszt (Christ, Krisst, Krist, Kriszt)

Ciegenheim (Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Czigenheim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Cinn (Zinn,Czinn)

Conrad (Konrad, Konrath)

Csajagi

Csermag (Csermak, Czermak, Tsermak), also see Serman, Tserman, Scherman

Csermak (Csermag, Czermak, Tsermak)

Csigenheim (Ciegenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Czigenheim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Cszmadia

Czart (Czarth, Schart, Zart, Zarth, Tzart, Tzarth)

Czarth (Czart, Schart, Zart, Zarth, Tzart, Tzarth)

Czecher

Czermak (Csermag, Csermak, Tsermak)

Czeth (Zeth)

Czicheim (Ciegenheim, Csigenheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Czigenheim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Cziegenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Czigenhaim, Czigenheim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Cziegler (Tziegler)

Czigenhaim (Ciegenheim, Csigenheim, Cziegenheim, Czicheim, Czigenheim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Czigenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Szigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Czinn (Cinn, Zinn)

Czipel

Czuslag (Zuschlag)

D

Dächert (Dechert, Deckert, Dekert, Dekhert, Dehert,Dekker, Dekkert, Teckert)

Dahmer (Damer, Tamer)

Damer (Dahmer, Tamer)

Dämer, also see Damer

Dechert (Dächert, Deckert, Dehert, Dekert, Dekhert, Dekker, Dekkert, Teckert)

Deckert (Dächert, Dechert, Dehert, Dekert, Dekhert, Dekker, Dekkert, Teckert)

Defner (Tefner, Döfner, Döffner, Töfner)

Dehert (Dächert, Dechert, Deckert, Dekert, Dekhert, Dekker, Dekkert, Teckert)

Dekert (Dächert, Dechert, Deckert, Dehert, Dekhert, Dekker, Dekkert, Teckert)

Dekhert (Dächert, Dechert, Deckert, Dehert, Dekert, Dekker, Dekkert, Teckert)

Dekker (Dächert, Dechert, Deckert, Dehert, Dekert, Dekhert, Dekkert, Teckert)

Dekkert (Dächert, Dechert, Deckert, Dehert, Dekert, Dekhert, Dekker, Teckert)

Dell (Tell, Töll)

Dencz (Dentz, Tencz, Tentz)

Dentz, (Dencz, Tencz, Tentz), also see Dontz

Derbinn

Derm, also see Dermer, Derner

Dermer, also see Derm, Derner

Dernberger

Derner (Terner, Thurner, Dörmer), also see Dermer, Dormer

Dernetz (Drinetze)

Derschner (Dersner, Terschner), also see Dreschner

Dersner (Derschner, Terschner), also see Gutmann

Dieterich (Dietrich, Diterich)

Dietrich (Dieterich, Diterich)

Dinhos, also see Drahos

Dipel (Tipel, Tipl, Tippel)

Diszberger

Diterich (Dieterich, Dietrich)

Doffner, also see Döffner

Döffner (Döfner, Defner, Tefner, Töfner)

Döfner (Döffner, Defner, Tefner, Töfner)

Doin

Dontz, also see Dentz

Döring

Dorner, see also Derner

Dörner, (Derner, Terner, Thurner), also see Dorner

Drahos, also see Dinhos

Drechsler (Drechzler, Drechszler)

Drechszler (Drechsler, Drechzler)

Drechzler (Drechsler, Drechszler)

Dreschner, also see Derschner

Drinetze (Dernetz)

Drinocy (Drinoczi, Drinoczy, Drinvczi)

Drinoczi (Drinocy, Drinoczy, Drinvczi)

Drinoczy (Drinocy, Drinoczi, Drinvczi)

Drinvczi (Drinocy, Drinoczi, Drinoczy)

Dubronyi

Dür (Dürr, Tür, Türr, Thür)

Dürr (Dür, Tür, Türr, Thür)

E

Echlin (Ecklin, Eglin, Eckel, Egel, Ekkel, Ekkilin, Ekkl, Ekl)

Eckel (Echlin, Ecklin, Eglin, Egel, EKkel, Ekkilin, Ekkl, Ekl)

Ecklin (Echlin, Eckel, Egel, Eglin, Ekkel, Ekkilin, Ekkl, Ekl)

Edvi

Egel (Echlin, Eckel, Ecklin, Eglin, Ekkel, Ekkilin, Ekkl, Ekl)

Eglin (Echlin, Eckel, Ecklin, Egel, EKkel, EKkilin, Ekkl, Ekl)

Ehl (Oehl, Oel, Ohl)

Ehrenwerth, also see Bleyer

Ehrlich

Eichel

Eiler (Ailer, Ajler)

Einspach (Enispachin)

Eisenmenger (Eisinmenger, Eizenmänger, Eizenmenger)

Eisinmenger (Eisenmenger, Eizenmänger, Eizenmenger)

Eizenmänger (Eisenmenger, Eisinmenger, Eizenmenger)

Eizenmenger (Eisenmenger, Eisinmenger, Eizenmänger)

Ekkel (Echlin, Eckel, Ecklin, Egel, Eglin, Ekkilin, Ekkl, Ekl)

Ekkilin (Echlin, Eckel, Ecklin, Egel, Eglin, Ekkel, Ekkl, Ekl)

Ekkl (Echlin, Eckel, Ecklin, Egel, Eglin, Ekkilin, Ekkel, Ekl)

Ekl (Echlin, Eckel, Ecklin, Egel, Eglin, Ekkilin, Ekkel, Ekkl)

Elias

Ellenberger (Ellerger)

Ellerger (Ellenberger)

Emerich (Emrich, Imrich)

Emrich (Emerich, Imrich)

Eners (Enner, Enners, Ennersch, Ennersz, Inters)

Enispachin (Einspach)

Enner (Eners, Enners, Ennersch, Ennersz, Inters)

Enners (Enner, Eners, Ennersch, Ennersz, Inters)

Ennersch (Eners, Enner, Enners, Ennersz, Inters)

Ennersz (Eners, Enner, Enners, Ennersch, Inters)

Erdman (Erdmann)

Erdmann (Erdman)

Erlemann

Ermel

Ernest (Erneszt, Ernst, Ernszt)

Erneszt (Ernest, Ernst, Ernszt)

Ernst (Ernest, Erneszt, Ernszt)

Ernszt (Ernest, Erneszt, Ernst)

Ertel, also see Eckel

Euler, also see Oehl

F

Fabos

Fahrbach, also see Verbach

Fai, also see Frai, Faid, Feit

Faid (Faidt, Fait, Feidt, Feit, Feith)

Faidt (Faid, Fait, Feidt, Feit, Feith)

Faig (Feig, Feik)

Faiszler (Faizler), also see Jaizler

Fait (Faid, Faidt, Feidt, Feit, Feith)

Faizler (Faiszler)

Falb

Färber (Ferber)

Färter (Ferter)

Faul

Faust (Fauszt)

Fauszt (Faust)

Fedin, also see Feit

Fehlinger (Felinger)

Feidt (Faid, Faidt, Fait, Feit, Feith)

Feig (Faig, Feik)

Feik (Faig, Feig)

Feiler (Pfeil, Pfeiler)

Feit (Faid, Faidt, Fait, Feidt, Feith)

Feith (Faid, Faidt, Fait, Feidt, Feit)

Feketc (Feketz)

Feketz (Feketc)

Felde (Felden, Felder)

Felden (Felde, Felder)

Felder (Felde, Felden)

Felinger (Fehlinger)

Feller

Feltzinger (Folcinger, Folczinger, Follzinger, Foltzinger)

Ferbach, also Verbach

Ferber (Färber)

Fercher

Ferter (Färter)

Fetzer

Fiala

Fichtenauer

Fink

Fischer, also see Fischle

Fischerhut

Fischle, also see Fischer

Fisinger, also see Pisinger

Fleck (Fleck, Flik, Flick)

Fleis (Fleisch)

Fleisaker (Fleischaker)

Fleisch (Fleis)

Fleischaker (Fleisaker)

Flek (Fleck, Flik, Flick)

Flick (Fleck, Flek, Flik)

Flik (Fleck, Flek, Flick)

Focht (Fok), also see Forcht

Fogel (Fogl, Vogel, Vogl)

Fogelkund

Fogl (Fogel, Vogel, Vogl)

Fok (Focht)

Folcinger (Folczinger, Follzinger, Foltzinger, Feltzinger)

Folczinger (Feltzinger, Folcinger, Follzinger, Foltzinger)

Folgemer

Folgerin

Folk

Follhaber

Follzinger (Feltzinger, Folcinger, Folczinger, Foltzinger)

Foltz

Foltzinger (Feltzinger, Folcinger, Folczinger, Follzinger)

Forcht, also see Focht

Forster, also see Forstler

Forstler, also see Forster

Frai (Frain, Fray, Frei, Freu, Frey)

Frain (Frai, Fray, Frei, Freu, Frey)

Francsics

Frank

Frantzmeyer

Fray (Frai, Frain, Frei, Freu, Frey)

Frei (Frai, Frain, Fray, Freu, Frey)

Freu (Frai, Frain, Fray, Frei, Frey)

Frey (Frai, Frain, Fray, Frei, Frey)

Frick (Frik)

Fridmann

Frik (Frick)

Frischkorn (Friskan, Friskann)

Friskan (Frischkorn, Friskann)

Friskann (Frischkorn, Friskan)

Fritsch

Fuchs (Fuksz)

Fuhrman

Fuksz (Fuchs)

Für, also see Tür

Fusz (Füz, Fuzi, Füzi)

Füz (Fusz, Fuzi, Füzi)

Fuzi (Fusz, Füz, Füzi)

Füzi (Fusz, Füz, Fuzi), also see Tuzi

G

Gaal (Gaäl, Kahl)

Gaäl (Gaal), also see Kahl

Gabor

Gagstädter (Kackstieder, Kagstäter, Kagstätter, Kagstetter, Kaksetter,

Kakstätter, Kakstetter)

Gaier (Geier)

Gaisler (Gaizler), also see Paisler

Gaizler (Gaisler), also see Faizler

Gak

Gal

Gallo

Gamer, also see Komer

Gangecz (Gaugecz, Graugecz)

Gärt (Gert, Gerth, Kert, Kerth)

Gärtner (Gertner)

Gaspari

Gati

Gaugecz (Gangecz, Graugecz)

Gehring (Gering), also see Gehringer, Thirringer

Gehringer (Geringer,Gerringer, Thirringer)

Geiden Geit)

Geier (Gaier)

Geiger

Geisler (Geissler, Geiszler, Geizler)

Geissler (Geisler, Geiszler, Geizler)

Geisz

Geiszler (Geisler, Geissler, Geizler)

Geit (Geiden)

Geizel

Geizler (Geisler, Geissler, Geiszler)

Georg (Györe, Györkös)

Gering (Gehring)

Geringer (Gehringer, Gerringer, Thirringer)

Gerk, also see Kert

Gerlach

Gerringer (Gehringer, Geringer, Thirringer)

Gert (Gärt, Gerth, Kert, Kerth)

Gerth (Gärt, Gert, Kert, Kerth)

Gertner (Gärtner)

Gest (Gezt)

Getz (Gotz, Götz, Gots, Kötz)

Gezt (Gest)

Girt

Glockin

Glökner

Göbel (Göbl)

Göbl (Göbel)

Goldschmidt (Goldschmied, Goldschmith)

Goldschmied (Goldschmidt, Goldschmith)

Goldschmith (Goldschmidt, Goldschmied)

Gondli (Gonli, Konli, Kohnli, Kohnl, Kohn, Konli, Gundl, Gundli)

Gonli (Gondli, Konli, Kohnli, Kohnl, Kohn, Konli, Gundl, Gundli)

Goschin

Gossler (Gozler, Kosler, Koszler, Kozler, Kösler), also see Koszter

Gots (Getz, Gotz, Götz, Kötz), also see Gusch, Potsin

Gotz (Getz, Götz, Gots, Kötz)

Götz (Getz, Gotz, Gots, Kötz)

Gozler (Gossler, Kosler, Koszler, Kozler, Kösler)

Grab, also see Gräb. Kreb

Gräb (Kreb, Kräb, Greb), also see Grab

Graugecz (Gaugecz, Gangecz)

Greb (Kreb, Gräb, Kräb)

Greczi

Greilinger

Greling (Grelling, Kreling, Krelling, Krehling, Krähling, Kräling)

Grell (Krell)

Grelling (Greling, Kreling, Krelling, Krehling, Krähling, Kräling)

Gretsmann (Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann, Kretcsmann,

Kretsman, Kretsmann, Kretschmann, Kretzman)

Grim

Grismanits (Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits, Kritsmanics,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Gronwald (Grünvald, Grünwald)

Gros (Gross, Grossz, Grosz, Nagy)

Grosch (Grosh)

Grosh (Grosch)

Gross (Gros, Grossz, Grosz, Nagy)

Grossz (Gros, Gross, Grosz, Nagy)

Grosz (Gros, Gross, Grossz, Nagy)

Grot (Groth, Kroth)

Groth (Grot, Kroth)

Grothac, also see Prothac

Grünvald (Gronwald, Grünwald)

Grünwald (Gronwald, Grünvald)

Gruszt

Guhkas, also see Puhkas

Gunderman (Gundterman, Gundtermann, Gunterman, Guntermann)

Gundl (Gondli, Gonli, Gundli, Kohn, Kohnl, Kohnli, Konli)

Gundli (Gondli, Gonli, Gundl, Kohn, Kohnl, Kohnli, Konli)

Gundterman (Gunderman, Gundtermann, Gunterman, Guntermann)

Gundtermann (Gunderman, Gundterman, Gunterman, Guntermann)

Gunter

Gunterman (Gunderman, Gundterman, Gundtermann, Guntermann)

Guntermann (Gunderman, Gundterman, Gundtermann, Gunterman)

Gusch

Gut (Guth)

Gutbeller (Guttbeller)

Gutermuth

Guth (Gut)

Guthman (Gutman, Gutmann, Guthmann)

Guthmann (Guthman, Gutman, Gutmann)

Gutman (Guthman, Guthmann, Gutmann)

Gutmann (Guthman, Guthmann, Gutman)

Guttbeller (Gutbeller)

Györe (Georg, Györkös)

Györkös (Georg, Györe)

H

Haas (Haasz, Haaz, Haazs)

Haasz (Haas, Haaz, Haazs)

Haaz (Haas, Haasz, Haazs), also see Kaaz

Haazs (Haas, Haasz, Haaz)

Habel, also see Hafel

Hachborn (Hackbann, Hakborn, Hauchborn)

Hackbann (Hachborn, Hakborn, Hauchborn)

Hackmeier (Hakmaier)

Hafel (Hafl), also see Habel

Hafl (Hafel), also see Hakl, Hassl

Hager, also see Hakl

Hahn

Hail (Heil, Heyl, Hyel)

Haincz (Haintz, Heincs, Heinctz, Heincz, Heintz, Heinz, Heinetz)

Haintz (Haincz, Heincs, Heinctz, Heincz, Heintz, Heinz, Heinetz)

Haiser (Haizer, Heizer)

Haizer, (Haiser, Heizer), also see Kaiser

Hakborn (Hachborn, Hackbann, Hauchborn)

Häker (Hecker,Hekker)

Hakl, also see Hafl

Hakmaier (Hackmeier)

Hakstetter, also see Kakstetter

Halassy

Halfbrunn

Haller, also see Häller

Häller (Heller)

Hambach (Hambuch)

Hambuch (Hambach)

Hamburger

Hamel

Hanczel (Hansel, Hansl, Hanzel, Hanzl), also see Hantzler

Handl

Hank, also see Henk

Hansel (Hanczel, Hansl, Hanzel, Hanzl)

Hansl (Hanczel, Hansel, Hanzel, Hanzl)

Hantzler

Hanzel (Hanczel, Hansel, Hanzl, Hansl)

Hanzl (Hanczel, Hansel, Hansl, Hanzel)

Har, also see Nar

Hardi, also see Härt, Hert

Härt (Hert)

Hartenstern

Hartman (Hartmann)

Hartmann (Hartman)

Has (Haz), also see Hus

Hassel (Hassl)

Hassl (Hassel)

Hauber

Haubitz, also see Kaubitz

Hauchborn (Hachborn, Hackbann, Hakborn)

Haupt

Hauser (Häuser, Häuzer), also see Heuser, Haiser

Häuser (Hauser, Häuzer, Heuser)

Häuzer (Hauser, Häuser, Heuser)

Haz (Has)

Hebbenhaimer (Hebbenheimer, Hebenhaimer, Hebenheimer, Hepenheimer, Heppenheimer,

Hettenheimer)

Hebbenheimer (Hebbenhaimer, Hebenhaimer, Hebenheimer, Hepenheimer, Heppenheimer,

Hettenheimer)

Hebenhaimer (Hebbenhaimer, Hebbenheimer, Hebenheimer, Hepenheimer, Heppenheimer,

Hettenheimer)

Hebenheimer (Hebbenhaimer, Hebbenheimer, Hebenhaimer, Hepenheimer, Heppenheimer,

Hettenheimer)

Hebl, also see Habel

Hecker (Hekker, Häker)

Hederich (Hedrich)

Hedrich (Hederich)

Heer

Hegedus (Hegedüs)

Hegedüs (Hegedus)

Heicenreder (Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder, Heitzenreder,

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder

Heicerreder (Heicenreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder, Heitzenreder,

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder

Heiczenreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczerreder, Heiserreder, Heitzenreder,

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder

Heiczerreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiserreder, Heitzenreder,

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder

Heil (Hail, Heyl, Hyel)

Heiling

Heilman (Heilmann)

Heilmann (Heilman)

Heilszin, also see Heitszin

Heincs (Haincz, Haintz, Heinctz, Heincz, Heinetz, Heintz, Heinz)

Heinctz (Haincz, Haintz, Heincz, Heincz, Heinetz, Heintz, Heinz)

Heincz (Haincz, Haintz, Heincs, Heinctz, Heinetz, Heintz, Heinz)

Heinek, also see Heinetz

Heinetz (Haincz, Haintz, Heinctz, Heincz, Heincs, Heintz, Heinz)

Heintz (Haincs, Haintz, Heincs, Heinctz, Heincs, Heinetz, Heinz)

Heinz (Haincs, Haintz, Heincs, Heinctz, Heincs, Heinetz, Heintz)

Heinzel

Heisaker

Heiserreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heitzenreder

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder)

Heitszin, also see Heilszin

Heitzenreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder,

Heitzerreder, Heitzreder, Heizenreder), also see Herchenräder

Heitzerreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder,

Heitzenreder, Heitzreder, Heizenreder)

Heitzreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder,

Heitzenreder, Heitzerreder, Heizenreder)

Heizenreder (Heicenreder, Heicerreder, Heiczenreder, Heiczerreder, Heiserreder,

Heitzenreder, Heitzerreder, Heitzreder)

Heizer (Haiser, Haizer)

Hekel, also see Jekel

Hekker (Hecker, Häker)

Heldman

Hellebrandt (Hellenbrand, Hildenbrand, Höllenbrand)

Hellenbrand (Hellebrandt, Hildenbrand, Höllenbrand)

Heller (Häller)

Hencz, also see Heincz

Hendl also see Handl

Heng (Henk, Hank)

Heninger (Henner, Höninger)

Henk (Heng, Hank)

Henner, also see Heninger

Hepenheimer (Hebbenhaimer, Hebbenheimer, Hebenhaimer, Hebenheimer, Heppenheimer,

Hettenheimer)

Heppenheimer (Hebbenhaimer, Hebbenheimer, Hebenhaimer, Hebenheimer, Hepenheimer,

Hettenheimer)

Herber, also see Kerber

Herbst (Herbszt)

Herbszt (Herbst)

Herchenräder (Herchenreder, Herchereder), also see Heitzerreder

Herchenreder (Herchenräder, Herchereder)

Herchereder (Herchenräder, Herchenreder)

Hergot

Herman (Hermann, Herrman, Herrmann)

Hermann (Herman, Herrman, Herrmann)

Herrman (Herman, Hermann, Herrmann)

Herrmann (Herman, Hermann, Herrman)

Hert (Härt)

Hertzog (Herzog)

Herzog (Hertzog)

Hess (Hesz)

Hesz (Hess)

Hettenheimer (Hebbenhaimer, Hebbenheimer, Hebenhaimer, Hebenheimer, Hepenheimer,

Heppenheimer)

Hettich (Hettig, Hetting)

Hettig (Hettich, Hetting)

Hetting (Hettich, Hettig)

Heumann

Heuser (Häuser, Häuzer, Hoser, Hozer, Hosser, Hoszzer), also see Hauser

Heyl (Hail, Heil, Hyel)

Hideg

Hild (Hildt)

Hildenbrand (Hellebrandt, Hellenbrand, Höllenbrand)

Hildt (Hild)

Hingel

Hirt

Hitter (Hütter), also see Kitter

Hlagyak (Lagyak)

Hochsmidt

Hock (Hog, Hok, Hoock, Hoog, Hook)

Hoffmann (Hofman, Hofmann)

Hofmaier (Hofmajer)

Hofmajer (Hofmaier)

Hofman (Hoffmann, Hofmann)

Hofmann (Hoffmann, Hofman)

Hog (Hock, Hok, Hoock, Hoog, Hook)

Hok (Hock, Hog, Hoock, Hoog, Hook)

Holczapfel (Holtzapfel, Holzapfel), also see Höltzel

Hollbik

Hollenbach

Höllenbrand (Hellebrandt, Hellenbrand, Hildenbrand)

Holler, also see Koller

Holp, also see Kolp

Holtzapfel (Holczapfel, Holzapfel)

Höltzel, also see Holczapfel

Holzapfel (Holczapfel, Holtzapfel)

Höninger (Heninger, Henner)

Hoock (Hock, Hog, Hok, Hoog, Hook)

Hoog (Hock, Hog, Hok, Hoock, Hook)

Hook (Hock, Hog, Hok, Hoock, Hoog)

Hop (Hopp, also see Kop)

Hopp (Hop)

Höron

Horst

Horvat (Horvath, Horvats)

Horvath (Horvat, Horvats)

Horvats (Horvat, Horvath)

Hoser (Hosser, Hozer, Hozser, Heuser, Häuser, Häuzer)

Hosser (Hoser, Hozer, Hozser, Heuser, Häuser, Häuzer)

Hozer (Hozser, Hoser, Hosser, Heuser, Häuser, Häuzer)

Hozser (Hoser, Hosser, Hozer, Heuser, Häuser, Häuzer)

Hufnagel

Hus also see Rus

Huscher (Husscher, Huzer)

Husscher (Huscher, Huzer)

Hütter (Hitter)

Huzer (Huscher, Husscher)

Hyel (Hail, Heil, Heyl))

I

Iffland (Ifland)

Ifland (Iffland)

Ihasz (Jhasz)

Imrich (Emerich, Emrich)

Inters (Enners, Eners, Enner, Ennersch, Ennersz)

Iszlo (Izlo), see Ittzes

Ittzes, also see Iszlo

Izlo (Iszlo)

J

Jagel (Jegel), also see Jägel

Jägel (Jäkel, Jekel, Jekkel, Jekl, Jegel)

Jager, also see Jäger

Jäger (Jeger)

Jahn (Jan)

Jaizler, also see Faizler

Jäkel (Jägel, Jekel, Jekkel, Jekl, Jegel)

Jan (Jahn)

Jegel (Jägel, Jäkel, Jekkel, Jekl, Jekel)

Jeger (Jäger)

Jekel (Jägel, Jäkel, Jekkel, Jekl, Jegel)

Jekkel (Jägel, Jäkel, Jekel, Jekl, Jegel)

Jekl (Jägel, Jäkel, Jekel, Jekkel, Jegel)

Jetter

Jettika

Jhasz (Ihasz)

Jo (Joh), also see Job

Job (Jobb, Joob), also see Jo

Jobb (Job, Joob)

Joh (Jo)

Joob (Job, Jobb)

Joot (Jut, Juth, Jutt), also see Joob

Joszt (Just, Justus, Juszt, Jusztus, Jusztusz)

Jüg

Julai

Jülling

Jung

Junghardt (Junghart, Junghurt, Junkhart)

Junghart (Junghardt, Junghurt, Junkhart)

Junghurt (Junghardt, Junghart, Junkhart)

Junkhart (Junghardt, Junghart, Junghurt)

Just (Joszt, Justus, Juszt, Jusztus, Jusztusz)

Justus (Joszt, Just, Juszt, Jusztus, Jusztusz)

Juszt (Joszt, Just, Justus, Jusztus, Jusztusz)

Jusztus (Joszt, Justus, Just, Juszt, Jusztusz)

Jusztusz (Joszt, Justus, Just, Juszt, Jusztus)

Jut (Joot, Juth, Jutt)

Juth (Joot, Jut, Jutt)

Jutt (Joot, Jut, Juth)

K

Kaaz (Käszin, Kaus), also see Haaz, Kahin

Kackstieder (Gagstädter, Kakstetter, Kagstäter, Kagstätter, Kagstetter,

Kaksetter, Kakstätter)

Kadlicsko

Kagstäter (Gagstädter, Kackstieder, Kakstetter, Kakstätter, Kagstätter,

Kagstetter, Kaksetter)

Kagstätter (Gagstädter, Kackstieder, Kagstäter, Kagstetter, Kaksetter,

Kakstätter, Kakstetter)

Kagstetter (Gagstädter, Kackstieder, Kagstäter, Kagstätter, Kaksetter,

Kakstetter, Kakstätter

Kahin, also see Kaaz, Käszin, Kaus

Kahl (Gaal, Karl), also see Kehl

Kail (Keil, Kheil)

Kaim (Keim)

Kaiser (Kaizer)

Kaizer (Kaiser), also see Haizer

Kaksetter (Gagstädter, Kackstieder, Kagstäter, Kagstätter, Kagstetter,

Kakstätter, Kakstetter)

Kakstätter (Gagstädter, Kackstieder, Kagstäter, Kagstätter, Kagstetter,

Kaksetter, Kakstetter)

Kakstetter (Gagstädter, Kackstieder, Kagstäter, Kagstätter, Kagstetter,

Kaksetter, Kakstätter)

Kalb, also see Kolb, Kälbel

Kälbel (Kälbl, Kelbl, Kölbl, Kölpl)

Kalbhem

Kälbl (Kälbel, Kelbl, Kölbl, Kölpl)

Kaltschne (Kaltschnee, Kaltsne)

Kaltschnee (Kaltschne, Kaltsne)

Kaltsne (Kaltschne, Kaltschnee)

Kan

Kanputski

Kanyar

Kapandi (Kappandi, Koppandi)

Kappandi (Kapandi, Koppandi)

Karl (Karol, Kahl, Gaal)

Karol (Karl)

Kartz, also see Kurtz

Käszin, also see Kausz, Kaas

Kau(incomplete), also see Kausz

Kaubitz, also see Haubitz

Kaufman (Kaufmann)

Kaufmann (Kaufman)

Kaus (Kauss, Kausz, Kauz, Chaus)

Kauss (Kaus, Kausz, Kauz, Chaus)

Kausz (Kaus, Kauss, Kauz, Chaus), also see Kau(incomplete), Käszin

Kauz (Kaus, Kauss, Kausz, Chaus)

Kehl, also see Kahl

Kehler (Keller, Kheler, Köhler, Köller), also see Koller

Keifer, also see Kiefer

Keil (Kail, Kheil)

Keim (Kaim), also see Kein

Kein, also see Keim

Kelbl (Kälbel, Kälbl, Kölbl, Kölpl)

Keller (Kehler, Kheler, Köhler, Köller)

Kemenz

Kenlein (Kinlain, Kinlein)

Kerber, also see Herber

Kert (Gärt, Gert, Gerth, Kerth)

Kerth (Gärt, Gert, Gerth, Kerth)

Kezincsek

Kheil (Kail, Keil)

Kheler (Kehler, Keller, Köhler, Köller)

Khulin

Kiefer, also see Keifer,

Kiening (Kining), also see Kiering

Kiering (Kiring), also see Kiening, Thiering

Kieringer, also see Kiering, Gehringer

Kiester (Kisster, Kister, Kiszter, Küsster, Küster, Küszter, Kuszter)

Kiltan (Kiltau)

Kiltau (Kiltan)

Kimel (Kümlin)

Kind

Kining (Kiening)

Kinlain (Kenlein, Kinlein)

Kinlein (Kenlein, Kinlain)

Kintzin, also see Kunst

Kirch

Kirchner, also see Kirschner

Kiring (Kiering)

Kirner, also see Kirnikl

Kirnikl, also see Kirner

Kirschner, also see Kirchner

Kisster (Kiester, Kister, Kiszter, Küsster, Küster, Küszter, Kuszter)

Kister (Kiester, Kisster, Kiszter, Küsster, Küster, Küszter, Kuszter)

Kiszter (Kiester, Kisster, Kister, Küsster, Küster, Küszter, Kuszter)

Kitter, also see Ritter

Klain (Klein)

Kleb (Kleeb)

Klebertancz (Klebetancz, Klebetantz, Klebetanz, Klegetancs, Klegetantz)

Klebetancz (Klebertancz, Klebetantz, Klebetanz, Klegetancs, Klegetantz)

Klebetantz (Klebertancz, Klebetancz, Klebetanz, Klegetancs, Klegetantz)

Klebetanz (Klebertancz, Klebetancz, Klebetantz, Klegetancs, Klegetantz)

Kleeb (Kleb)

Klegetancz (Klebertancz, KLebetancs, Klebetantz, KLebetanz, Klegetantz)

Klegetantz (Klebertancz, Klebetancz, Klebetantz, Klebetanz, Klegetancz)

Klein (Klain)

Klem

Knesel (Knezel)

Knezel (Knesel)

Knies (Kniess, Kniesz, Kniez, Knis, Knisz, Kniz)

Kniess (Knies, Kniesz, Kniez, Knis, Knisz, Kniz)

Kniesz (Knies, Kniess, Kniez, Knis, Knisz, Kniz)

Kniez (Knies, Kniess, Kniesz, Knis, Knisz, Kniz)

Knis (Knies, Kniess, Kniesz, Kniez, Kniz, Knisz)

Knisz (Knies, Kniess, Kniesz, Kniez, Knis, Kniz)

Kniz (Knies, Kniess, Kniesz, Kniez, Knis, Knisz)

Knoblauch (Knobloch)

Knobloch (Knoblauch)

Knoch

Koch, also see Kirch

Koenig (König)

Köhler (Kehler, Keller, Kheler, Köller)

Kohn (Kohnl, Kohnli, Gondli, Gonli, Konli, Gundl, Gundli)

Kohnl (Kohn, Kohnli, Gondli, Gonli, Konli, Gundl, Gundli)

Kohnli (Kohn, Kohnl, Gondli, Gonli, Konli, Gundl, Gundli)

Kolb (Kolp), also see Kölbl

Kölbl (Kälbl, Kälbel, Kelbl, Kölpl)

Kollar (Koller)

Koller (Kollar), also see Köller

Köller (Kehler, Keller, Kheler, Köhler), also see Koller

Kolp (Kolb)

Kölpl (Kälbl, Kälbel, Kelbl, Kölbl)

Komer, also see Gamer

König (Koenig)

Konli (Kohnli, Kohnl, Kohn, Gonli, Gondli, Gundl, Gundli)

Konrad (Konrath, Conrad)

Konrath (Konrad, Conrad)

Koppandi (Kapandi, Kappandi)

Kortsek

Kosler (Kösler, Koszler, Kozler, Gossler, Gozler)

Kösler (Kosler, Koszler, Kozler, Gossler, Gozler)

Koszler (Kosler, Kösler, Kozler, Gossler, Gozler), also see Koszter

Koszter, also see Kuszter

Kotsal

Kötz (Götz, Getz, Gots, Gotz)

Kovacs (Kovats)

Kovats (Kovacs)

Kozler (Kosler, Kösler, Koszler, Gossler, Gozler)

Kräb (Kreb, Gräb, Greb)

Kraft

Krähling (Kräling, Krehling, Kreling, Greling, Krelling, Grelling)

Krainer

Kräling (Krähling, Krehling, Kreling, Greling, Krelling, Grelling)

Kramer, also see Krämer

Krämer

Kranich (Kraning)

Kraning (Kranich)

Krats (Kratz)

Krätsin (Krets, Greczi), also see Krats

Kratz (Krats)

Kraucz (Kraus, Krauss, Krausz, Krauz)

Kraus (Kraucz, Krauss, Krausz, Krauz)

Krauss (Kraucz, Kraus, Krausz, Krauz)

Krausz (Kraucz, Kraus, Krauss, Krauz)

Krauz (Kraucz, Kraus, Krauss, Krausz)

Kreb (Kräb, Gräb, Greb), also see Krebs

Krebs (Krebsz), also see Kreb

Krebsz (Krebs)

Krecsman (Gretsmann, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann, Kretcsmann,

Kretsman, Kretsmann, Kretzman, Kretschmann)

Krecsmann (Gretsmann, Krecsman, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann, Kretcsmann,

Kretsman, Kretsmann, Kretzman, Kretschmann)

Kreczinger

Kreczmann (Gretsmann, Krecsmann, Krecsmann,Krescsmann, Kresmann, Kretcsmann,

Kretsman, Kretsmann, Kretzman, Kretschmann)

Krehling (Krähling, Kräling, Kreling, Krelling, Greling, Grelling)

Kreling (Krähling, Kräling, Greling, Krelling, Krehling, Grelling)

Krell (Grell)

Krelling (Krähling, Kräling, Krehling, Kreling, Greling, Grelling)

Krener

Krescsmann (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Kresmann, Kretcsmann,

Kretschmann, Kretsman, Kretsmann, Kretzman)

Kresmann (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kretcsmann,

Kretschmann, Kretsman, Kretsmann, Kretzman)

Kretcsmann (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann,

Kretschmann, Kretsmann, Kretsmann, Kretzman)

Krets (Greczi, Krätsin)

Kretschmann (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Kresmann, Kretcsmann,

Krescsmann, Kretsmann, Kretsmann, Kretzman)

Kretsman (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann,

Kretschmann, Kretsmann, Kretzman, Kretcsmann)

Kretsmann (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann,

Kretcsmann, Kretschmann, Kretsman, Kretzman)

Kretzman (Gretsmann, Krecsman, Krecsmann, Kreczmann, Krescsmann, Kresmann,

Kretcsmann, Kretschmann, Kretsman, Kretsmann)

Kricsmanics (Grismanits, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits, Kritsmanics,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Kricsmanicz (Grismanits, Kricsmanics, Kriczmanics, Krismanits, Kritsmanics,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Kriczmanics (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Krismanits, Kritsmanics,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Kring

Krismanits (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Kritsmanics,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Krisst (Krist, Kriszt, Christ, Chriszt)

Krist (Krisst, Kriszt, Christ, Chriszt)

Kriszt (Krisst, Krist, Christ, Chriszt)

Kritsmanics (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits,

Kritsmanits, Kritsmann, Krizsmanics)

Kritsmanits (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits,

Kritsmanics, Kritsmann, Krizsmanics)

Kritsmann (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits,

Kritsmanics, Kritsmanits, Krizsmanics)

Krizsmanics (Grismanits, Kricsmanics, Kricsmanicz, Kriczmanics, Krismanits,

Kritsmanics, Kritsmanits, Kritsmann)

Kroth (Groth, Grot)

Kruts

Kubina

Kübina, see Kubina

Kudser (Kutscher, Kutser, Kuttser, Kutzer, Kütscher, Kütser)

Kümlin (Kimel)

Kund

Kunsct (Kunst, Kunszt)

Kunsel, also see Kunsct

Kunst (Kunsct, Kunszt)

Kunszt (Kunsct, Kunst)

Kurdi

Kurtz, also see Kartz

Küsster (Kiester, Kisster, Kister, Kiszter, Küster, Küszter, Kuszter)

Küster (Kiester, Kisster, Kister, Kiszter, Küsster, Küszter, Kuszter)

Kuszter (Kiester, Kisster, Kister, Kiszter, Küster, Küszter, Kuszter)

Küszter (Kiester, Kisster, Kister, Kiszter, Küster, Küszter, Küsster)

Kutsch, also see Kutscher

Kutscher (Kudser, Kutser, Kütser, Kuttser, Kutzer, Kütscher), also see Kutsch

Kütscher (Kudser, Kutscher, Kutser, Kütser, Kuttser, Kutzer)

Kutser (Kudser, Kutscher, Kütscher, Kütser, Kuttser, Kutzer)

Kütser (Kudser, Kutscher, Kütscher, Kutser, Kuttser, Kutzer)

Kuttser (Kudser, Kutscher, Kütscher, Kutser, Kütser, Kutzer)

Kutzer (Kudser, Kutscher, Kütscher, Kutser, Kütser, Kuttser)

L

Labella

Lagyak (Hlagyak)

Lain, also see Leiin, Laing

Lainbold (Leinbold, Leinpold, Leibold)

Lainer, also see Leier, Leiin

Laing, also see Lain

Lairer (Leier, Leirer), also see Lainer

Laissin, also see Baissin

Laitel (Laithal, Leitl)

Laithal (Laitel, Leitl)

Lakits (Lukacs)

Laman (Lamann, Lamm, Lamman, Lammann, Lammen)

Lamann (Laman, Lamm, Lamman, Lammann, Lammen)

Lambo, also see Zambo

Lamm (Laman, Lamann, Lamman, Lammann, Lammen)

Lamman (Laman, Lamann, Lamm, Lammann, Lammen)

Lammann (Laman, Lamann, Lamm, Lamman, Lammen)

Lammen (Laman, Lamann, Lamm, Lamman, Lammann)

Lamp

Landeck (Landek)

Landek (Landeck)

Lang, also see Laing

Lap (Lapp), also see Laub

Lapp (Lap)

Laub, also see Lap

Lebin (Lob, Löwinn, Löbin)

Lebold (Leopold, Lepold), also see Leibold

Ledich (Ledig)

Ledig (Ledich)

Leer

Lefler (Löffler, Löfler), also see Lopfkin

Lefner

Lehn

Lehr, also see Lehrer

Lehrbaszt (Lerbaszt)

Lehrer, also see Lehr

Leibold (Lainbold, Leinbold, Leinpold)

Leider, also see Zeider

Leidtan

Leier (Lairer, Leirer)

Leiinm also see Lain

Leinbold (Lainbold, Leinpold, Leibold), also see Leopold

Leinpold (Lainbold, Leinbold, Leibold)

Leirer (Lairer, Leier)

Leisz (Leiz)

Leiter

Leitl (Laitel, Laithal)

Leiz (Leisz), also see Luz, Licz

Lemel (Lemmel). also see Lemle

Lemle (Lemmle), also see Lemel

Lemmel (Lemel)

Lemmle (Lemle)

Leopold (Lebold, Lepold)

Leperd (Lepert, Libherr, Lipert, Löbertin)

Lepert (Leperd, Libherr, Lipert, Löbertin)

Lepold (Lebold, Leopold))

Lerbaszt (Lehrbaszt)

Lerch

Libherr (Lepert, Leperd, Lipert, Löbertin)

Lichtenstät (Lichtenstein)

Lichtenstein (Lichtenstät)

Licz (Litz, Lidz)

Lidz (Licz, Litz)

Liguszti

Linberger

Linde (Lindin)

Lindin (Linde)

Lindner, also see Linde

Link

Lipert (Leperd, Lepert, Libherr, Löbertin)

Litz (Licz, Lidz)

Lob (Lebin, Löwinn, Löbin)

Löbertin (Leperd, Lepert, Libherr, Lipert)

Löbin (Lob, Lebin, Löwinn)

Loch

Locs (Lotz, Locz)

Locz (Lotz, Locs)

Löffler (Lefler, Löfler)

Löfler (Lefler, Löffler)

Lohrin, also see Bohn

Loonsi

Lopfkin, also see Lefler

Loras

Loschkin

Losz, also see Locz

Lotter

Lotz (Locz, Locs)

Löwinn (Lob, Lebin, Löbin)

Lukacs (Lakits)

Lux (Luz)

Luz (Lux)

M

Maasz (Masz), also see Mausin

Maezer (Meisser, Meser, Messer, Meszer, Mezer, Meiszer)

Magyar

Mähncz (Mahntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Mähntz (Mähncz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Mähnz (Mähncz, Mähntz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Mai (Maj, May)

Mairaicz (Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Mairaisz (Mairaicz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Mairaiz (Mairaicz, Mairaisz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Maireisz (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Maizner (Mayssner, Meisner, Meissner, Meiszner, Meizner, Meizsner, Meizssner)

also see Messner

Maj (Mai, Maj)

Majer

Malatidesz

Malet (Maleth)

Maleth (Malet)

Manaszteszky (Mancszteszky, Maneszteszky)

Mancszteszky (Manaszteszky, Maneszteszky)

Mancz (Mannsz, Mannz, Mans, Manz), also see Mäncz, Mann

Mäncz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Maneszteszky (Manaszteszky, Mancszteszky)

Mangol

Mann

Männcz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Mannsz (Mannz, Mancz, Mans, Manz)

Mannz (Mancz, Mannsz, Mans, Manz)

Mäns (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Mans (Mancz, Mannsz, Mannz, Manz)

Mäntz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mänz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Manz (Mancz, Mannsz, Mannz, Mans)

Mänz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mehncz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Märc (Märcz, Märtz, März, Mercz, Mertz, Merz)

Märcz (Märc, Märtz, März, Mercz, Mertz, Merz)

Märczluft (Märzluft, Merczluft)

Marhauser (Marhauzer)

Marhauzer (Marhauser)

Markos, also see Markovitz

Markovitz, also see Markos

Mart (Marth)

Marth (Mart)

Martin (Marton)

Martinak

Marton (Martin)

Märtz (Märc, Märcz. März, Mercz, Mertz, Merz)

Martzolf

März (Märc, Märcz, Märtz, Mercz, Mertz, Merz)

Märzluft (Märczluft, Merczluft)

Masz (Maasz

Maul

Maurer, also see Maurin

Maurin, also see Maurer

Mausin (Meizye), also see Maasz

May (Maj, Mai)

Mayraiss (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayreiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Mayreiss (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Meireiss, Meireisz,

Meyreis, Meyreiss, Meyreisz)

Mayssner (Maizner, Meisner, Meissner, Meiszner, Meizner, Meiszner, Meizssner)

Maytzinger (Meisinger, Meissinger, Meiszing, Meiszinger, Meizinger)

Meczger (Metzger)

Meding, also see Mündung

Mehncz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mencz, Mens,

Mensz, Mentz, Menz)

Meinhard (Meinhardt, Meinhart)

Meinhardt (Meinhard, Meinhart)

Meinhart (Meinhard, Meinhardt)

Meinsin, also see Munsin

Meinye, also see Meizye

Meireiss (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireisz,

Mayreis, Meyreiss, Meyreisz)

Meireisz (Mairaics, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss,

Mayreis, Meyreiss, Meyreisz)

Meisinger (Maytzinger, Meissinger, Meiszing, Meiszinger, Meizinger)

Meisner (Maizner, Mayssner, Meissner, Meiszner, Meizner, Meiszner, Meizssner)

Meisser (Maezer, Meiszer, Meser, Messer, Meszer, Mezer)

Meissinger (Maytzinger, Meisinger, Meiszing, Meiszinger, Meizinger)

Meissner (Maizner, Mayssner, Meisner, Meiszner, Meizner, Meiszner, Meizssner),

also see Messner

Meiszer (Maezer, Meisser, Meser, Messer, Meszer, Mezer)

Meiszing (Maytzinger, Meisinger, Meissinger, Meiszinger, Meizinger)

Meiszinger (Maytzinger, Meisinger, Meissinger, Meiszing, Meizinger)

Meiszner (Maizner, Mayssner, Meisner, Meissner, Meizner, Meiszner, Meizssner)

Meizinger (Maytzinger, Meisinger, Meissinger, Meiszing, Meiszinger)

Meizner (Maizner, Mayssner, Meisner, Meissner, Meiszner, Meiszner, Meizssner)

Meizsner (Maizner, Mayssner, Meisner, Meissner, Meiszner, Meizner, Meiszzner)

Meizssner (Maizner, Mayssner, Meisner, Meissner, Meiszner, Meizner, Meizsner)

Meizye, also see Mausin, Meinye

Melensz

Mencz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mens

Mensz, Mentz, Menz)

Mengecz (Menges, Mengesz, Mengez, Minges)

Menges (Mengecz, Mengesz, Mengez, Minges)

Mengesz (Mengecz, Menges, Mengez, Minges)

Mengez (Mengecz, Menges, Mengesz, Minges)

Menhardt, also see Wenhardt

Mens (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz,

Mensz, Mentz, Menz)

Mensz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz,

Mens, Mentz, Menz)

Mentz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz,

Mens, Mensz, Menz)

Menz (Mähncz, Mähntz, Mähnz, Mäncz, Männcz, Mäns, Mäntz, Mänz, Mehncz, Mencz,

Mens, Mensz, Mentz)

Mercz (Märc, Märcz, Märtz, März, Mertz, Merz)

Merczluft (Märczluft, Märzluft)

Mergel (Merkl), also see Wergel

Merkl (Mergel)

Mernyi, also see Meinye

Mertyan, also see Mestyan

Mertz (Märc, Märcz, Märtz, März, Mercz, Merz)

Merz (Märc, Märcz, Märtz, März, Mercz, Mertz)

Meser (Maezer, Meisser, Meiszer, Messer, Meszer, Mezer)

Messer (Maezer, Meisser, Meiszer, Meser, Meszer, Mezer)

Messner (Meszner, Mezner), also see Meissner

Mestian (Mestjan, Mestyan, Mettyan)

Mestjan (Mestian, Mestyan, Mettyan)

Mestyan (Mestian, Mestjan, Mettyan)

Mesz

Meszaros

Meszer (Maezer, Meisser, Meiszer, Messer, Meser, Mezer)

Meszner (Messner, Mezner), also see Meissner

Mettyan (Mestian, Mestjan, Mestyan)

Metzger (Meczger), also see Messer

Meyer

Meyreis (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss,

Meireisz, Meyreiss, Meyreisz)

Meyreiss (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Mayreiss, Meireiss,

Meireisz, Meyreis, Meyreisz)

Meyreisz (Mairaicz, Mairaisz, Mairaiz, Maireisz, Mayraiss, Meyreiss, Meireiss,

Meireisz, Meyreis, Meyreiss)

Mezer (Maezer, Meisser, Meiszer, Messer, Meser, Meszer)

Mezibrodsky

Mezner (Messner, Meszner), also see Meizner

Milbert

Miller (Müller)

Minarek (Minarik)

Minarik (Minarek)

Minch (Münch, Monch, Mönch, Muench)

Minges (Mengecz, Menges, Mengesz, Mengez)

Mokkler (Mokler)

Mokler (Mokkler)

Molder

Molnar

Monaszterzki (Monaszteszki)

Monaszteszki (Monaszterzki)

Monch (Minch, Mönch, Muench, Münch)

Mönch (Minch, Monch, Muench, Münch)

Mosberger (Moschberger, Musberger, Muschberger, Musch)

Moschberger (Mosberger, Musberger, Muschberger, Musch)

Mucz (Musch, Mus, Mutz), also see Mutsay

Muench (Minch, Mönch, Monch, Münch)

Mühlhafer

Müller (Miller)

Münch (Minch, Mönch, Monch, Muench)

Mündung, also see Meding

Munsin, also see Meinsin

Mus (Musch, Mucs, Mutz)

Musay (Mutsay, Mutz)

Musberger (Mosberger, Moschberger, Muschberger, Musch)

Musch (Mosberger, Moschberger, Muschberger, Musberger, Mus, Mucs, Mutz)

Muschberger (Mosberger, Moschberger, Musberger, Musch)

Muth

Mutsay (Musay, Mutz)

Mutz (Musay, Mutsay, Mucs, Musch, Mus)

N

Nagel (Nagl)

Nagl (Nagel)

Nagy (Gros, Gross, Grossz, Grosz)

Nar, also see Nar

Neidert (Neither)

Neither (Neidert)

Neizinger (Nitsinger), also see Nutsinger

Nemet (Nemeth), also see Nemzeten

Nemeth (Nemet)

Nemzeten, also see Nemet

Ness (Nesz)

Nesz (Ness)

Netling (Nettling, Nöthling, Nötling), also see Nöthig

Nettling (Netling, Nöthling, Nötling)

Netz, also see Nesz

Nicse (Nütse, Nitse) also see Niese

Niese (Niess, Nietz), also see Nuss

Niess (Niese, Nietz)

Nietz (Niese, Niess)

Nitse (Nütse, Nicse)

Nitsinger (Neizinger, Nutsinger)

Nix

Nöbel

Nöthig, also see Nöthling

Nöthling (Netling, Nettling, Nötling)

Nötling (Netling, Nettling, Nöthling)

Nun

Nuss, also see Niese

Nütse (Nitse, Nicse)

Nutsinger (Nitsinger), also see Neizinger

O

Oberholtz

Ochs (Ochsz, Oksz)

Ochsz (Ochs, Oksz)

Odeveller

Oehl (Ehl, Oel, Ohl), also see Euler, Ahlin

Oel (Ehl, Oehl, Ohl)

Ohl (Ehl, Oehl, Oel)

Oksz (Ochs, Ochsz)

Openheim (Oppenheim, Operheim)

Oper (Opper)

Operheim (Openheim, Oppenheim)

Oppenheim (Openheim, Operheim)

Opper (Oper)

Ott

Otterbein

Otto

P

Paier (Baier, Bayer, Beyer)

Paisler

Paked (Paket), also see Pakel

Pakel, also see Paked, Paket

Paket (Paked), also see Paked

Palcz (Baltz, Paltz, Palz)

Paltz (Baltz, Palcz, Palz)

Palz (Baltz, Paltz, Palcz)

Pamer (Bamer, Baumer)

Papelauer

Papst

Parsehitz

Partai, also see Parthi

Parthi (Barthi, Barti, Parti)

Parti (Parthi, Barthi, Barti)

Paska

Pattz, also see Baltz

Paul

Pecht (Bächt, Becht, Beckt)

Pecz (Petz, Betz)

Pelauchsin, also see Belau

Pelek

Pender (Bender)

Pensel (Bentsel, Bentzel, Benzel, Benzl, Pentzel, Penzel, Benczel)

Pentaler (Bendalner, Bentalner, Pentallner, Pentalner, Penthaler)

Pentallner (Bendalner, Bentalner, Pentaler, Pentalner, Penthaler)

Pentalner (Bendalner, Bentalner, Pentaler, Pentallner, Penthaler)

Penthaler (Bendalner, Bentalner, Pentaler, Pentallner, Pentalner)

Pentz, also see Benzl

Pentzel (Benczel, Bentsel, Bentzel, Benzel, Benzl, Pensel, Penzel)

Penzel (Benczel, Bentsel, Bentzel, Benzel, Benzl, Pensel, Pentzel)

Pertz (Barts, Bartz)

Pest (Peszt, Best, Bezin)

Peszt (Pest, Best, Bezin)

Peter (Petri, Petrus), also see Petter

Peterman (Petermann)

Petermann (Peterman)

Petri (Peter, Petrus), also see Petrok

Petrok, also see Peter

Petrus (Peter, Petri

Petter, also see Peter

Petz (Betz, Pecz),also see Berg, Bezin

Petzli, also see Tetzli

Pfaf (Pfaff)

Pfaff (Pfaf)

Pfaifer (Pfeifer, Pfeiffer)

Pfeifer (Pfaifer, Pfeiffer)

Pfeiffer (Pfaifer, Pfeifer)

Pfeil (Pfeiler, Feiler)

Pfeiler (Pfeil, Feiler)

Pflug

Pfuser, also see, Fusz, Puscher

Pickelhaub (Pickelhaupt, Pikelhaupt)

Pickelhaupt (Pickelhaub, Pikelhaupt)

Picklin (Pikkel, Pikel, Pikl), also see Stikl

Piff, also see Tiff

Pikel (Picklin,Pikkel, Pikl), also see Stikel

Pikelhaupt (Pickelhaub, Pickelhaupt)

Pikkel (Picklin, Pikel, Pikl)

Pikl (Picklin, Pikkel, Pikel), also see Stikl

Pinter (Binder)

Piringer, also see Pisinger

Pisinger (Piszinger, Pizinger, Biczinger, Biesinger, Biessinger, Bissinger

Biszinger Büszinger)

Piszinger (Pisinger, Pizinger, Biczinger, Biesinger, Biessinger, Bissinger

Biszinger, Büszinger)

Pitz (Bitz, Bics, Bicz)

Pizinger (Pisinger, Piszinger, Biczinger, Biesinger, Biessinger, Bissinger

Biszinger, Büszinger)

Plack (Plank, Pleck, Plok, Blok)

Plank (Plack, Pleck, Plok, Blok)

Pleck (Plack, Plank, Plok, Blok)

Plok (Blok, Plank, Plack, Pleck)

Pocner (Poczner, Poszner, Potzner), also see Posch

Poczner (Pocner, Poszner, Potzner)

Pogacs, also see Ponsgratz

Poitz, also see Posch

Ponsgratz, also see Pogacs

Porir

Posch, also see Gusch

Poszner (Pocner, Poczner, Potzner)

Potsin, also Gots, Gusch

Potzner (Poczner, Poczner, Poszner)

Pracser (Pratscher, Bratscher, Pratser)

Pratscher (Pracser, Bratscher, Pratser)

Pratser (Pracser, Pratscher, Bratscher)

Prätser, also see Pratser

Prazsanicza

Preisch, also see Priser

Preisner, also see Priser

Presch (Bresch, Presching, Bresching), also see Preser

Prescher (Preser, Presher)

Presching (Presch, Bresch, Bresching)

Preser (Prescher, Presher)

Presher (Prescher, Preser)

Pringer, also see Tringer

Priser, also see Preisner, Preser

Prothac (Prothacker, Brothacker), also see Grothac

Prothacker (Prothac, Brothacher)

Pruckner (Bruckner, Brukner)

Pruder (Bruder)

Pucholtz (Buchholcz, Buchholtz, Buchholz)

Pudler (Putler, Puttler, Butler)

Puhkas (Puskas), also see Guhkas

Pumer (Bumer), also see Pamer

Pur

Purger (Burger, Borger)

Puscher (Puser)

Puser (Puscher)

Puskas (Puhkas)

Putler (Pudler, Puttler, Butler)

Putsky (Bucski, Bucsky, Butsky, Butski)

Puttler (Putler, Pudler, Butler)

R

Raab (Rabin)

Rabin (Raab)

Rach

Rad (Radel), also see Roth, Red

Radel (Rad)

Rahn (Rohn)

Raidl (Reidl, Reidel), also see Radel

Rainhart (Reinhard, Reinhardt, Reinhart)

Raining (Reining), also see Reihnicz

Rainvald (Reinvald, Reinwald)

Raizinger (Reisinger, Reizinger)

Raksi (Ratkai, Ratkotzi)

Ralion (Rallian, Rallion)

Rallian (Ralion, Rallion)

Rallion (Ralion, Rallian)

Rap (Rapp)

Rapp (Rap)

Rasch (Resch, Resz, Roz), also see Ness

Ratkai (Raksi, Ratkotzi)

Ratkotzi (Raksi, Ratkai)

Rau

Rauch

Raus (Rausch)

Rausch (Raus)

Red (Rad, Röt, Röth)

Rege

Rehak

Reich

Reichert (Reihart, Rikert, Rikkers), also see Riechert

Reid (Reidt, Reit)

Reidel (Raidl, Reidl)

Reidl (Raidl, Reidel)

Reidt (Reid, Reit)

Reif, also see Rifert

Reihart (Reichert), also see Reinhart

Reihnicz, also see Raining

Reinhard (Rainhart, Reinhardt, Reinhart), also see Reihnicz

Reinhardt (Rainhart, Reinhard, Reinhart)

Reinhart (Rainhart, Reinhard, Reinhardt)

Reining (Raining), also see Reihnicz

Reinvald (Rainvald, Reinwald)

Reinwald (Rainvald, Reinvald)

Reisinger (Raizinger, Reizinger)

Reiss (Reisz, Reiz, Ricz, Risz, Riss), also see Riess

Reisz (Reiss, Reiz, Ricz, Risz, Riss)

Reit (Reid, Reidt)

Reiter, also see Ritter, Reuter, Roiter, Ruiter, Reidt

Reitinger, also see Reisinger

Reitz (Ritz, Ricz, Risz)

Reiz (Reiss, Reisz, Ricz, Risz, Riss)

Reizinger (Raizinger, Reizinger)

Rele (Reli)

Reli (Rele)

Rerö

Res (Ress, Resz, Röss)

Resch (Rasch, Resz, Roz, Ress, Röss)

Ress (Res, Resz, Röss, Resch)

Resz (Resch, Roz, Res, Ress, Röss), also see Rasch

Retzinger, also see Reizinger

Reuter (Ritter, Roiter, Ruiter), also see Reiter

Ribich (Rivich)

Richter

Rickert (Riechert, Rieckert, Riekert, Rikert, Rikkers)

Ricz (Ritz, Reiss, Reisz, Reiz, Risz, Riss), also see Riez, Teitz

Riechert (Rickert, Rieckert, Riekert, Rikert, Rikkers)

Rieckert (Rickert, Riechert, Riekert, Rikert, Rikkers)

Riedman

Riefert (Rifert, Riffert), also see Riechert

Riegelman (Riegelmann, Rigelman, Rigelmann, Riglmann)

Riegelmann (Riegelman, Rigelman, Rigelmann, Riglmann)

Riekert (Richert, Riechert, Rieckert, Rikert, Rikkers)

Ries (Riess, Riesz, Riez, Riss, Risz)

Riess (Ries, Riesz, Riez, Riss, Risz)

Riesz (Ries, Riess, Riez, Riss, Risz)

Rietzel (Rietzeld, Rietzeldt, Rietzelt)

Rietzeld (Rietzel, Reitzeldt, Rietzelt)

Rietzeldt (Rietzel, Reizeldt, Rietzelt)

Rietzelt (Rietzel, Rietzeld, Rietzeldt)

Riez (Ries, Riess, Riesz, Riss, Risz)

Rifert (Riefert, Riffert)

Riffert (Riefert, Rifert)

Rigelman (Riegelman, Riegelmann, Rigelmann, Riglmann)

Rigelmann (Riegelman, Riegelmann, Rigelman, Riglmann)

Riglmann (Riegelman, Riegelmann, Rigelman, Rigelmann)

Rik (Rük, Rück)

Rikert (Rickert, Riechert, Rieckert, Riekert, Reichert, Rikkers),

also see Reihart

Rikkers (Rickert, Riechert, Rieckert, Riekert, Reichert, Rikert),

also see Reihart

Rill (Rüll)

Rindin

Ringhofer

Ringler

Ripert (Rippert)

Rippert (Ripert)

Riss (Risz), also see Riesz, Reisz

Risz (Reiss, Reisz, Riss, Reitz), also see Ritz, Reiz

Ritter (Rütter), also see Reiter, Reuter

Ritz (Ricz, Risz, Reitz), also see Ritzel

Ritzel (Ritzeld, Ritzl)

Ritzeld (Ritzel, Ritzl)

Ritzl (Ritzel, Ritzeld)

Rivich (Ribich)

Rofrics (Rofrits, Rofritsch)

Rofrits (Rofrics, Rofritsch)

Rofritsch (Rofrics, Rofrits)

Rohn (Rahn)

Rohr, also see Rohrer

Rohrbach (Rorbach)

Rohrer, also see Rohr

Roiter (Reuter, Ruiter), also see Reiter, Ritter)

Roller

Rorbach (Rohrbach)

Ros (Ross), also see Rot, Röss

Rosenbäcker (Rosenbecker, Rosenbeker, Rosenbekker, Rossenbekker, Rozenbäcker,

Rozenbeker)

Rosenbaum

Rosenbecker (Rosenbäcker, Rosenbeker, Rosenbekker, Rossenbekker, Rozenbäcker,

Rozenbeker)

Rosenbeker (Rosenbäcker, Rosenbecker, Rosenbekker, Rossenbekker, Rozenbäcker,

Rozenbeker)

Rosenbekker (Rosenbäcker, Rosenbecker, Rosenbeker, Rossenbekker, Rozenbäcker,

Rozenbeker)

Ross (Ros, Röss)

Röss (Res, Ress, Resz, Roz)

Rossenbekker (Rosenbäcker, Rosenbecker, Rosenbeker, Rosenbekker, Rozenbäcker,

Rozenbeker)

Roszner (Rozner)

Rot (Roth), also see Röt

Röt (Röth, Red), also see Rot

Rotermel (Rothermal, Rothermel, Rotherml)

Roth (Rot), also see Röth

Röth (Röt, Red), also see Roth

Rothermal (Rotermel, Rothermel, Rotherml)

Rothermel (Rotermel, Rothermal, Rotherml)

Rotherml (Rotermel, Rothermal, Rothermel)

Roz (Resz, Ros, Röss), also see Rasch, Resch

Rozenbäcker (Rosenbäcker, Rosenbecker, Rosenbeker, Rosenbekker, Rossenbekker,

Rozenbeker)

Rozenbeker (Rosenbäcker, Rosenbecker, Rosenbeker, Rosenbekker, Rossenbekker,

Rozenbäcker)

Rozner (Roszner)

Rubel (Rubl, Rupl, Ruppl, Ruppel), also see Rübel

Rübel, also see Rubel

Rubensdorfer

Rubl (Rubel, Rupl, Ruppl, Ruppel)

Rück (Rük, Rik)

Ruder (Ruiter, Reuter, Ruter)

Rudolf (Rudolph)

Rudolph (Rudolf)

Ruiter (Reiter, Reuter, Ritter, Roiter, Ruder, Ruter)

Rük (Rück, Rik)

Rüll (Rill)

Rump

Rupert (Rupertus, Rupertusz, Ruppert)

Rupertus (Rupert, Rupertusz, Ruppert)

Rupertusz (Rupert, Rupertus, Ruppert)

Rupl (Rubel, Rubl, Ruppel, Ruppl)

Ruppel (Rubel, Rubl, Rupl, Ruppl)

Ruppert (Rupert, Rupertus, Rupertusz)

Ruppl (Rubel, Rubl, Rupl, Ruppel)

Rups

Rus (Rusch)

Rusch (Rus)

Rut (Ruth)

Ruter (Ruder, Ruiter)

Ruth (Rut), also see Ruter

Rütter (Ritter)

S

Safer (Schafer, Schefer, Scheffer, Schaefer, Sefer), also see Säfer

Säfer (Schaefer, Schäfer, Schäffer, Sefer, Shäfer, Schöfer), also see Safer

Saibner (Scheibner, Seibner, Seubner)

Salai (Szalay), also see Salar

Salar, also see Salai

Samu

Sarg (Szarg)

Schad (Schadt)

Schadt (Schad)

Schaefer (Safer, Schafer, Schefer, Scheffer, Sefer, Schöfer), also see Schäfer

Schafer (Safer, Schefer, Schaefer, Scheffer, Sefer)

Schäfer (Säfer, Schaefer, Schäffer, Sefer, Shäfer, Schöfer)

Schäffer (Säfer, Schaefer, Schäfer, Sefer, Shäfer, Schöfer)

Schandtner

Schart (Czart, Czarth, Zart, Zarth, Tzart, Tzarth)

Schaubauer

Scheer, also see Serer

Schefer (Safer, Schafer, Schaefer, Scheffer, Sefer)

Scheffer (Safer, Schafer, Schaefer, Schefer, Sefer)

Scheib, also see Sieb

Scheibner (Saibner, Seibner, Seubner)

Schein (Sein), also see Scheining

Scheining, also see Sleining, Sleuning

Schenk (Senk)

Scherer (Serer)

Scherman (Schermann, Serman, Sermann, Tscherman, Tserman, Tsermann, Shermann),

also see Csermak, Tsermak

Schermann (Scherman, Serman, Sermann, Tscherman, Tserman, Tsermann, Shermann)

Schetzlein

Schieber (Sieber)

Schiek

Schienbein (Sinbein, Schienbein)

Schiewer

Schild (Schildt, Sild), also see Schlid

Schildt (Schild, Sild)

Schildwächter

Schiler (Schiller, Schüler, Schüller, Sühler)

Schiling (Schlilling, Silling)

Schiller (Schiler, Schüler, Schüller, Sühler)

Schilling (Schiling, Silling)

Schinbein (Sinbein, Schienbein)

Schindler (Sindler)

Schissler (Schiszler, Schussler, Siszler)

Schiszler (Schissler, Schussler, Siszler)

Schitt (Schütt), also see Schütz

Schlafman (Schlafmann, Slafman, Slafmann)

Schlafmann (Schlafman, Slafman, Slafmann)

Schleining (Slaining, Sleining), also see Schleuning

Schleuning (Sleuning, Schleining)

Schlid (Slitt, Schlidt, Schlit, Schlitt), also see Schild

Schlidt (Slitt, Schlid, Schlit, Schlitt)

Schlit (Slitt, Schlid, Schlidt, Schlitt)

Schlitt (Slitt, Schlid, Schlidt, Schlit)

Schmedt (Schmid, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Smidt, Smiedt, Smit)

Schmeer (Schmer, Smeer, Smer), also see Schmiermund

Schmer (Schmeer, Smeer, Smer)

Schmid (Schmedt, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Smidt, Smiedt, Smit)

Schmidt (Schmedt, Schmid, Schmied, Schmiedt, Smidt, Smiedt, Smit)

Schmidtberger (Schmiedtperger)

Schmied (Schmedt, Schmid, Schmidt, Schmiedt, Smidt, Smiedt, Smit)

Schmiedt (Schmedt, Schmid, Schmidt, Schmied, Smidt, Smiedt, Smit)

Schmiermund (Schmirmund, Smirmund)

Schmirmund (Schmiermund, Smirmund)

Schneicker (Schneiker, Snaiker, Sneiker)

Schneider (Sneider)

Schneiker (Schneicker, Snaiker, Sneiker)

Schober, also see Schöfer

Schöfer (Säfer, Schaefer, Schäfer, Schäffer, Sefer, Shäfer)

Schön

Schönfeld (Sönfeld)

Schöpf, also see Stefler

Schorn

Schott

Schottis (Schottisch)

Schottisch (Schottis)

Schuchmann (Schuckmann)

Schuckmann (Schuchmann)

Schuldeiss (Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss, Schultheisz,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schüler (Schiler, Schiller, Schüller, Sühler)

Schüller (Schiler, Schiller, Schüler, Sühler)

Schulteiss (Schuldeiss, Schulteisz, Schultheisz, Schultheis, Schultheiss,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schulteisz (Schuldeiss, Schulteiss, Schultheis, Schultheiss, Schultheisz,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schultheis (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schltheiss, Schultheisz,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schultheiss (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheisz,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schultheisz (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss,

Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Schupp (Supp)

Schussler (Schissler, Schiszler, Siszler)

Schuster (Schuszter, Suszter)

Schuszter (Schuster, Suszter)

Schütt (Schitt), also see Schütz, Szuts

Schütz (Szütz, Szuts), also see Schütt

Schwab (Swab, Sväb)

Schwärcl (Schwärtzl, Schwärtzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Schwärtzl (Schwärcl, Schwärtzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Schwärzel (Schwärtcl, Schwärtzl, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Schwärzl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärtzel, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Schwebler (Svebler, Swebler), also see Schweler

Schweler, also see Schwebler

Schwercl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärtzel, Schwärzl, Schwertzl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Schwertzl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärtzel, Schwärzl, Schwercl, Scvärcl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Scvärcl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärtzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Svärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Sefer (Safer, Säfer, Schaefer, Schafer, Schäfer, Schäffer, Schaffer, Schefer,

Scheffer, Shäfer, Schöfer)

Seibner (Saibner, Scheibner, Seubner)

Sein (Schein), also see Szaim

Seltenheim (Szelenheim, Szeltenhaim, Szeltenheim, Tzeltenheim)

Semelrot (Szemelroth)

Senk (Schenk)

Seregely

Serer (Scherer)

Serman (Scherman, Schermann, Sermann, Shermann, Tschermann, Tserman, Tsermann)

Sermann (Serman, Scherman, Schermann, Shermann, Tschermann, Tserman, Tsermann)

Seubner (Saibner, Scheibner, Seibner)

Shäfer (Säfer, Schaefer, Schäfer, Schäffer, Sefer, Schöfer)

Shermann (Scherman, Schermann, Serman, Sermann, Tschermann, Tserman, Tsermann)

Shernyi, also see Mernyi

Sieb (Stib, Stieb, Stiep), also see Sieber

Sieber (Schieber), also see Sieb

Sild (Schild, Schildt)

Silling (Schiling, Schilling)

Simon (Zsimon, Ziman)

Sinbein (Schienbein, Schinbein)

Sindler (Schindler)

Sinner, also see Stinner

Siszler (Schissler, Schiszler, Schussler)

Skarosi

Slafman (Schlafman, Schlafmann, Slafmann)

Slafmann (Schlafman, Schlafmann, Slafman)

Slaining (Schleining, Sleining)

Slavik

Sleining (Slaining, Schleining)

Sleuning (Schleuning), also see Schleining

Slitt (Schlid, Schlidt, Schlit, Schlitt)

Smeer (Schmeer, Schmer, Smer)

Smer (Schmeer, Schmer, Smeer)

Smidt (Schmedt, Schmid, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Smiedt, Smit)

Smiedt (Schmedt, Schmid, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Smidt, Smit)

Smiedtperger (Schmidtberger)

Smirmund (Schmiermund, Schmirmund)

Smit (Schmedt, Schmid, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Smidt, Smiedt)

Snaiker (Schneicker, Schneiker, Sneiker)

Sneider (Schneider)

Sneiker (Schneicker, Schneiker, Snaiker)

Soger (Sogor)

Sogor (Soger)

Söltzel, also see Sühler

Som, also see Stum, Sommer

Somenaur (Sommenauer, Sumenauer, Szomenauer, Szommenauer), also see Sommer

Sommenauer (Somenaur, Sumenauer, Szomenauer, Szommenauer)

Sommer, also see Som, Somenauer

Sönfeld (Schönfeld)

Sönholf, also see Sönfeld

Speigel (Spigel), also see Spiegel

Spiegel (Spiegl, Spigel)

Spiegl (Spiegel, Spigel)

Spigel (Speigel, Spiegel, Spiegl)

Staal (Stahl, Stal)

Städler (Städtler, Stetler, Stettler), also see Stetling

Städtler (Städler, Stetler, Stettler)

Stahl (Staal, Stal)

Stal (Stahl, Staal)

Staminger (Stamminger, Stamniger)

Stamminger (Staminger, Stamniger)

Stamniger (Staminger, Stamminger)

Stark

Steding (Meding)

Stefler, also see Schöpf

Steger

Steier

Stein

Steitz

Steller

Stetler (Städler, Städtler, Stettler), also see Stilerr

Stetling, also see Netling, Stetler

Stettler (Städler, Städtler, Stetler)

Stib (Sieb, Stieb, Stiep)

Stickel (Stickkel, Stickl, Stikel, Stikell, Stikkel, Stikl)

Stickkel (Stickel, Stickl, Stikel, Stikell, Stikkel, Stikl)

Stickl (Stickel, Stickkel, Stikel, Stikell, Stikkel, Stikl)

Stieb (Sieb, Stib, Stiep)

Stiegel, also see Spiegel

Stiener (Stiner, Stinner)

Stiep (Sieb, Stib, Stieb)

Stikel (Stickel, Stickkel, Stickl, Stikell, Stikkel, Stikl)

Stikell (Stickel, Stickkel, Stickl, Stikel, Stikkel, Stikl)

Stikkel (Stickel, Stickkel, Stickl, Stikel, Stikell, Stikl)

Stikl (Stickel, Stickkel, Stickl, Stikel, Stikell, Stikkel)

Stiler, also see Stetler

Stiner (Stiener, Stinner)

Stinner (Stiener, Stiner)

Stock (Stok)

Stockom (Stockum, Stokam, Stokkom, Stokom, Stokum)

Stockum (Stockom, Stokam, Stokkom, Stokom, Stokum)

Stok (Stock)

Stokam (Stockom, Stockum, Stokkom, Stokom, Stokum)

Stokkom (Stockom, Stockum, Stokam, Stokom, Stokum)

Stokom (Stockom, Stockum, Stokam, Stokkom, Stokum)

Stokum (Stockom, Stockum, Stokam, Stokkom, Stokom)

Stoss (Stosz, Stösz)

Stosz (Stoss, Stösz)

Stösz (Stoss, Stosz)

Strack (Strak)

Strak (Strack)

Straner

Streng

Stroth (Strott)

Strott (Stroth)

Stum (Stumm)

Stumm (Stum)

Sturtz

Sühler (Schüler, Schiler, Schiller, Schüller), also see Söltzel

Sukacs

Sulovszkiana

Sultaisz (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss,

Schultheisz, Sulteicsz, Sulteicz, Sulteisz)

Sulteicsz (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss,

Schultheisz, Sultaisz, Sulteicz, Sulteisz)

Sulteicz (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss,

Schultheisz, Sultaisz, Sulteicsz, Sulteisz)

Sulteisz (Schuldeiss, Schulteiss, Schulteisz, Schultheis, Schultheiss,

Sschultheisz, Sultaisz, Sulteicsz, Sulteicz)

Sumenaur (Somenaur, Sommenauer, Szomenauer, Szommenauer)

Supp (Schupp)

Surdien

Suszter (Schuster, Schuszter)

Sväb (Schwab, Swab)

Svärcl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svärczel (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svärczl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svärtzel (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svärtzl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svercl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svebler (Schwebler, Swebler)

Svercl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Sverczel, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel), also see Sveril

Sverczel (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczl, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Sverczl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Svertzl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Sveril, also see Swercl

Svertzl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Svind

Swab (Schwab, Sväb)

Swärcl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Svertzl, Swärczel, Swärtzl, Swercl, Swerczel)

Swärczel (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Svertzl, Swärcl, Swärczl, Swercl, Swerczel)

Swärczl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Svertzl, Swärcl, Swärczel, Swercl, Swerczel)

Swebler (Schwebler, Svebler)

Swercl (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Svertzl, Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swerczel)

Swerczel (Schwärcl, Schwärtzl, Schwärzel, Schwärzl, Schwercl, Schwertzl, Scvärcl,

Svärcl, Svärczel, Svärczl, Svärtzel, Svärtzl, Svercl, Sverczel, Sverczl,

Svertzl, Swärcl, Swärczel, Swärczl, Swercl)

Szabo

Szack (Szak)

Szäher (Szeher, Szier, Szierer, Szirer)

Szaif

Szaim also see Sein

Szak (Szack)

Szalay (Salai), also see Salar

Szamyasi (Szarnyasi)

Szanto

Szarg (Sarg)

Szarnyasi (Szamyasi)

Szarvai

Szauer

Szeher (Szäher, Szier, Szierer, Szirer)

Szelenheim (Seltenheim, Szeltenhaim, Szeltenheim, Tzeltenheim)

Szeltenhaim (Seltenheim, Szelenheim, Szeltenheim, Tzeltenheim)

Szeltenheim (Seltenheim, Szelenheim, Szeltenhaim, Tzeltenheim)

Szemelroth (Semelrot)

Sziebel

Szier (Szäher, Szeher, Szierer, Szirer)

Szierer (Szäher, Szeher, Szier, Szirer)

Szigenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Czigenheim,

Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Szimon (Simon, Ziman)

Szinglin

Szippl

Szirer (Szäher, Szeher, Szierer, Szier)

Szmilko

Szomenauer (Somenaur, Sommenauer, Sumenauer, Szommenauer)

Szommenauer (Somenaur, Sommenzuer, Sumenauer, Szomenauer)

Sztanyek

Szulovhzky (Szulovosky, Szulovssky, Szulyovssky)

Szulovosky (Szulovhzky, Szulovssky, Szulyovssky)

Szulovssky (Szulovhzky, Szulovosky, Szulyovssky)

Szulyovssky (Szulovhzky, Szulovosky, Szulovssky)

Szuts (Schütz, Schütt, Szüts)

Szüts (Szuts, Schütt, Schütz)

Szutsany

T

Taibel, also see Teufel

Taiz (Teiss, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theiss, Theisz, Theiz, Thissz)

Takats

Tamer (Dahmer, Damer)

Tarschicz (Tarschitz, Tarsicz, Tarsitz, Tarsütz)

Tarschitz (Tarschicz, Tarsicz, Tarsitz, Tarsütz)

Tarsicz (Tarschicz, Tarschitz, Tarsitz, Tarsütz)

Tarsitz (Tarschicz, Tarschitz, Tarsicz, Tarsütz)

Tarsütz (Tarschicz, Tarschitz, Tarsicz, Tarsitz)

Taubert

Teckert (Dächert, Dechert, Deckert, Dehert, Dekert, Dekhert, Dekker, Dekkert)

Tefner (Defner, Döffner, Döfner)

Teig

Teiss (Taiz, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theiss, Theisz, Theiz, Thissz)

Teisz (Taiz, Teiss, Thaisz, Thaiz, Theiss, Theisz, Theiz, Thissz)

Tell (Dell, Töll)

Tencz (Tentz, Dencz, Dentz)

Tenczlinger

Tentz (Tencz, Dencz, Dentz), also see Pentz

Terner (Thurner, Derner, Dörner)

Terschner (Derschner, Dersner)

Tetzli, also see Tetzli

Teufel, also see Taibel

Thaisz (Taiz, Teiss, Teisz, Thaiz, Theiss, Theisz, Theiz, Thissz)

Thaiz (Taiz, Teiss, Teisz, Thaisz, Theiss, Theisz, Theiz, Thissz)

Theiss (Taiz, Teiss, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theisz, Theiz, Thissz)

Theisz (Taiz, Teiss, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theiss, Theiz, Thissz)

Theiz (Taiz, Teiss, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theisz, Theiss, Thissz)

Thiering, also see Gehring, Kiering

Thirringer (Gehringer, Geringer, Gerringer)

Thissz (Taiz, Teiss, Teisz, Thaisz, Thaiz, Theisz, Theiss, Theiz)

Thür (Dür, Dürr, Tür, Türr)

Thurner (Derner, Terner, Dörner)

Tickl (Tikl), also see Tilk

Tiff, also see Piff

Tikl (Tickl)

Til (Till, Tilsin)

Tilk

Till (Til, Tilsin, also see Tilk)

Tilsin (Till, Tilsin)

Tipel (Tipl, Tippel, Dipel)

Tipl (Tipel, Tippel, Dipel)

Tippel (Tipel, Tipl, Dipel)

Töfner (Tefner, Defner, Döfner, Döffner)

Toljamer (Tollhaber, Tolljamer)

Töll (Tell, Dell)

Tollhaber (Toljamer, Tolljamer)

Tolljamer (Toljamer, Tollhaber)

Törcki (Törcky, Töreki, Töreky, Török, Töröky)

Törcky (Törcki, Töreki, Töreky, Török, Töröky)

Töreki (Törcki, Törcky, Töreky, Török, Töröky)

Töreky (Törcki, Törcky, Töreki, Török, Töröky)

Török (Törcki, Törcky, Töreki, Töreky, Töröky), also see Torro

Töröky (Törcki, Törcky, Töreki, Töreky, Török)

Torro, also see Török

Törsök, also see Török

Tot (Toth)

Toth (Tot)

Trabb (Trap, Trapp)

Trap (Trabb, Trapp)

Trapp (Trabb, Trap)

Trautman (Trautmann)

Trautmann (Trautman)

Treuling

Treuter

Trimml

Tringer

Tschermann (Scherman, Schermann, Serman, Sermann, Shermann, Tserman, Tsermann)

Tsermak (Csermag, Csermak, Czermak), also see, Serman, Tserman, Scherman

Tserman (Scherman, Schermann, Serman, Sermann, Shermann, Tschermann, Tsermann)

Tsermann (Scherman, Schermann, Serman, Sermann, Shermann, Tschermann, Tserman)

Tsert

Tür (Türr, Dürr, Dür, Thür)

Türr (Tür, Dürr, Dür, Thür)

Tüzi, also see Füzi

Tzart (Czart, Czarth, Schart, Zart, Zarth, Tzarth)

Tzarth (Czart, Czarth, Schart, Zart, Zarth, Tzart)

Tzeiter

Tzeltenheim (Seltenheim, Szelenheim, Szeltenhaim, Szeltenheim)

Tzert, also see Tzart

Tziegenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim,

Szigenheim, Czigenheim, Tzigenheim, Ziegenheim, Zigenheim), also see Tzig

Tziegler (Cziegler), also see Tzig

Tzig, also see Tziegler, Tzigenheim

Tzigenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziezgenheim, Czigenhaim,

Szigenheim, Czigenheim, Tziegenheim, Ziegenheim, Zigenheim)

Tzinghan (Tzinkan, Zinkan)

Tzinkan (Tzinghan, Zinkan)

U

Uhri (Uri)

Ullrich (Urich)

Ungar (Unger)

Unger (ungar)

Uri (Uhri)

Urich (Ullrich)

Urögi

Ursini

Ussner

V

Vadasz

Vahn (Wahn)

Vaiczel (Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl), aslo see Vaisz, Waiszling

Vaigert (Veikert, Weigert, Weikert), also see Waitert

Vail (Veil, Wail, Weil, Weyl)

Vaing (Veing, Wain, Waing, Weing, Weying), also see Wank

Vaisz (Veiss, Veisz, Waisz, Weiss, Weisz, Weizlin)

Vaiszling (Veissling, Veiszling, Waiszling, Weissling, Weiszling, Weizlin)

Vaiszmantel (Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Vaitzel (Vaiczel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Vajand (Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt), also see Windt

Välder (Welter, Welther)

Valter (Walter, Walther)

Vank Wank)

Vanner (Wanner)

Varga

Vaszermann (Wasserman, Waszerman, Waszermann), also see Waszer

Veber (Weber)

Vegh (Wegh)

Vehony

Veiczel (Vaiczel, Vaitzel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Veikert (Vaigert, Weigert, Weikert), also see Waitert

Veil (Vail, Wail, Weil, Weyl)

Veing (Vaing, Wain, Waing, Weing, Weying)

Veismandl (Vaiszmantel, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Veiss (Vaisz, Veisz, Waisz, Weiss, Weisz, Weizlin)

Veissling (Vaiszling, Veiszling, Waiszling, Weissling, Weiszling, Weizlin)

Veisz (Vaisz, Veiss, Waisz, Weiss, Weisz, Weizlin)

Veiszling (Vaiszling, Veissling, Waiszling, Weissling, Weiszling, Weizlin)

Veiszmandl (Vaiszmantel, Veismandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Veitzel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Vendel (Wendel)

Vendling Wendling)

Venhart (Wenhardt, Wenhart, Wennhardt)

Ventzel (Venzl, Wenczel, Wentzel, Wentz)

Venzl (Ventzel, Wenczel, Wentzel, Wentz)

Verbach (Verpach, Wärbach, Werbach, Werpach, Ferbach), also see Fahrbach

Verpach (Verbach, Wärbach, Werbach, Werpach, Ferbach)

Verstro (Werstrop, Werstroh, Werstro, Werstrup, Verstrusin, Verstruf, Verstruk)

Verstruf (Verstruk, Verstro, Werstrop, Werstroh, Werstro, Werstrup, Verstrusin)

Verstruk (Verstruf, Verstro, Werstrop, Werstroh, Werstro, Werstrup, Verstrusin)

Verstrusin (Verstro, Werstrop, Werstroh, Werstro, Werstrup, Verstruf, Verstruk)

Vertill

Viand (Vajand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Viandt (Vajand, Viand, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Viant (Vajand, Viand, Viandt, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Viesmandl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Weismandel, Weismandl, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Vilont (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Waiandt, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt), also see Wiehland

Vindeker (Windeker)

Vinterverber (Vintervertin)

Vintervertin (Vinterverber)

Virczl (Vürczel, Vürtzel, Wurczel, Würczel, Würczl, Würtzel, Würtzl)

Virt (Virth, Wirth)

Virth (Virt, Wirth)

Viszner (Vizner, Wiesner, Wiezner, Wizner), also see Vizinger

Vizinger (Wiezinger, Wizinger, Wisinger, Wiesinger), also see Viszner

Vizner (Viszner, Wiesner, Wiezner, Wizner)

Vogel (Fogel, Fogl, Vogl)

Vogl (Vogel, Fogel, Fogl)

Vogus (Vokus, Wogus, Wogusz, Wögus, Wokusz), also see Volius

Vohlfart (Wohlfahrt)

Vokus (Vogus, Wogus, Wogusz, Wögus, Wokusz)

Volf (Volff, Wolf)

Volff (Volf, Wolf)

Voluis, also see Vogus

Vürczel (Virczl, Vürtzel, Wurczel, Würczel, Würczl, Würtzel, Würtzl)

Vürtzel (Virczl, Vürczel, Wurczel, Würczel, Würczl, Würtzel, Würtzl)

W

Wachtel

Wag

Wagner

Wahn (Vahn)

Waiandt (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Wajand, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Waiczel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczl, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Waiczl (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waitzel, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Wail (Vail, Veil, Weil, Weyl)

Wain (Vaing, Veing, Waing, Weing, Weying)

Waing (Vaing, Veing, Wain, Weing, Weying)

Waisz (Vaisz, Veiss, Veisz, Weiss, Weisz, Weizlin)

Waiszling (Vaiszling, Veissling, Veiszling, Weissling, Weiszling, Weizlin)

Waitert, also see Weikert

Waitzel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzl, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Waitzl (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Weiczel,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Wajand (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajandt, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Wajandt (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Weiandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Walczhäfner (Walczhefner, Walzhäfner), also see Walfs, Walkshefer

Walczhefner (Walczhäfner, Walzhäfner)

Walfs, also see Walczhäfner, Walkszhäfer

Walkshefer (Walkszhäfer, Walkszhefer, Walzhäfer), also see Walfs, Walczhäfner

Walkszhäfer (Walkshefer, Walkszhefer, Walzhäfer)

Walkszhefer (Walkshefer, Walkszhäfer, Walzhäfer)

Walter (Valter, Walther)

Walther (Valter, Walter)

Walzhäfer (Walkshefer, Walkszhäfer, Walkszhefer)

Walzhäfner (Walczhäfner, Walczhefner)

Wank (Vank), also see Waing

Wanner (Vanner)

Wärbach (Verbach, Verpach, Werbach, Werpach, Ferbach)

Wassermann (Vaszermann, Waszerman, Waszermann)

Waszer, also see Waszerman

Waszerman (Vaszermann, Waszermann, Wassermann)

Waszermann (Vaszermann, Wassermann, Waszerman)

Weber (Veber)

Wegh (Vegh)

Weiandt (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt,

Whiandtin, Wiand, Wiandt)

Weiczel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl,

Weiczl, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Weiczl (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl,

Weiczel, Weitszel, Weitzel, Weitzl)

Weidenbauer

Weigert (Vaigert, Veikert, Weikert)

Weikert (Vaigert, Veikert, Weigert)

Weil (Vail, Veil, Wail, Weyl)

Weilmann

Weing (Vaing, Veing, Wain, Waing, Weying)

Weismandel (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandl, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Weismandl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismantl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Weismantl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl,

Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Weiss (Vaisz, Veiss, Veisz, Waisz, Weisz, Weizlin)

Weissling (Vaiszling, Veissling, Veiszling, Waiszling, Weiszling, Weizlin)

Weissmandl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl,

Weismantl, Weiszmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Weisz (Vaisz, Veiss, Veisz, Waisz, Weiss, Weizlin)

Weiszling (Vaiszling, Veissling, Veiszling, Waiszling, Weissling, Weizlin)

Weiszmandl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl,

Weismantl, Weissmandl, Weiszmantel, Weiszmantl)

Weiszmantel (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl,

Weismantl, Weissmandl, Weiszmandl, Weiszmantl)

Weiszmantl (Vaiszmantel, Veismandl, Veiszmandl, Viesmandl, Weismandel, Weismandl,

Weismantl, Weissmandl, Weiszmantl, Weiszmantel)

Weitszel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl,

Weiczel, Weiczl, Weitzel, Weitzl)

Weitzel (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl,

Weiczel, Weiczl, Weitszel, Weitzl)

Weitzl (Vaiczel, Vaitzel, Veiczel, Veitzel, Waiczel, Waiczl, Waitzel, Waitzl,

Weiczel, Weiczl, Weitszel, Weitzel)

Weizlin (Vaisz, Veiss, Veisz, Waisz, Weiss, Weisz, Vaiszling, Veissling,

Veiszling, Waiszling, Weissling, Weiszling)

Welter (Welther, Välder)

Welther (Welter, Välder)

Wenczel (Ventzel, Venzl, Wentzel, Wentzl)

Wendel (Vendel)

Wendling (Vendling)

Wenhardt (Venhart, Wenhart, Wennhardt)

Wenhart (Venhart, Wenhardt, Wennhardt)

Wennhardt (Venhart, Wenhardt, Wenhart)

Wentzel (Ventzel, Venzl, Wenczel, Wentzl)

Wentzl (Ventzel, Venzl, Wenczel, Wentzel)

Werbach (Verbach, Verpach, Wärbach, Werpach, Ferbach)

Wergel, also see Mergel

Werner

Werpach (Verbach, Verpach, Wärbach, Werpach, Ferbach)

Werstro (Verstro, Verstruf, Verstruk, Verstrusin, Werstroh, Werstrop, Werstrup)

Werstroh (Verstro, Verstruf, Verstruk, Verstrusin, Werstro, Werstrop, Werstrup)

Werstrop (Verstro, Verstruf, Verstruk, Verstrusin, Werstro, Werstroh, Werstrup)

Werstrup (Verstro, Verstruf, Verstruk, Verstrusin, Werstro, Werstroh, Werstrop)

Weying (Vaing, Veing, Wain, Waing, Weing)

Weyl (Vail, Veil, Wail, Weil)

Whiandtin (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt,

Weiandt, Wiand, Wiandt)

Wiand (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt,

Weiandt, Whiandtin, Wiandt)

Wiandt (Vajand, Viand, Viandt, Viant, Vilont, Waiandt, Wajand, Wajandt,

Weiandt, Whiandtin, Wiand)

Wich, also see Wichland, Wichman

Wichland (Wicland, Wiehland, Wieland, Vilont, Zvichland)

Wichman (Wichmann, Wickmann)

Wichmann (Wichman, Wickmann)

Wickmann (Wichman, Wichmann)

Wicland (Wichland, Wiehland, Wieland, Vilont, Zvichland)

Wiehland (Wichland, Wicland, Wieland, Vilont, Zvichland)

Wieland (Wichland, Wicland, Wiehland, Vilont)

Wiesinger (Vizinger, Wiezinger, Wizinger, Wisinger)

Wiesner (Viszner, Vizner, Wiezner, Wizner)

Wiezinger (Vizinger, Wizinger, Wisinger, Wiesinger)

Wiezner (Viszner, Vizner, Wiesner, Wizner)

Wikracz (Wikratz)

Wikratz (Wikracz)

Wimer (Wimmer)

Wimmer (Wimer)

Windeker (Vindeker)

Windt, also see Wiandt

Wink

Wirth (Virt, Virth)

Wisinger (Vizinger, Wiesinger, Wiezinger, Wizinger)

Wizeneker

Wizinger (Vizinger, Wiezinger, Wisinger, Wiesinger)

Wizner (Viszner, Vizner, Wiezner, Wizner)

Wogus (Vogus, Vokus, Wogusz, Wöguz, Wokusz), also see Voluis

Wogusz (Vogus, Vokus, Wogus, Wöguz, Wokusz)

Wöguz (Vogus, Vokus, Wogus, Wogusz, Wokusz)

Wohlfahrt (Vohlfart)

Wokusz (Vogus, Vokus, Wogus, Wogusz, Wöguz)

Wolf (Volf, Volff)

Wopach

Wurczel (Virczl, Vürczel, Vürtzel, Würczel, Würczl, Würtzel, Würtzl)

Würczel (Virczl, Vürczel, Vürtzel, Wurczel, Würczl, Würtzel, Würtzl)

Würczl (Virczl, Vürczel, Vürtzel, Würczel, Würtzel, Wurczel, Würtzl)

Würtzel (Virczl, Vürczel, Vürtzel, Wurczel, Würczel, Würczl, Würtzl)

Würtzl (Virczl, Vürczel, Vürtzel, Wurczel, Würczel, Würczl, Würtzel)

Z

Zambo, also see Lambo

Zart (Zarth, Czart, Czarth, Schart, Tzart, Tzarth)

Zarth (Zart, Czart, Czarth, Schart, Tzart, Tzarth)

Zeider, also see Leider

Zeth (Czeth)

Zichi

Ziegenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Szigenheim,

Czigenheim, Tziegenheim, Tzigenheim, Zigenheim)

Zigenheim (Ciegenheim, Csigenheim, Czicheim, Cziegenheim, Czigenhaim, Szigenheim,

Czigenheim, Tziegenheim, Tzigenheim, Ziegenheim)

Ziman (Simon, Szimon)

Zinkan (Tzinghan, Tainkan)

Zinkner

Zinn (Cinn, Czinn)

Zirhani

Zits, also see Zitsben

Zitsben, also see Zits

Zsolnai (Zsolnay)

Zsolnay (Zsolnai)

Zuschlag (Czuslag)

Zvichland, also see Wichland

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s